«Менің мəзірім» мəзірін тіркеу

Менің мәзірім қойындыларын қосу

 1. [Add My Menu tab/Менің мәзірім қойындысын қосу] параметрін таңдаңыз.

 2. [OK] түймесін таңдаңыз.

  • 1-ші және 2-ші қадамдарды қайталау арқылы бес Менің мәзірім қойындысына дейін жасауға болады.

Менің мәзірім қойындыларындағы мәзір элементтерін тіркеу

 1. [MY MENU*: Configure/МЕНІҢ МӘЗІРІМ*: Теңшеу] параметрін таңдаңыз.

 2. [Select items to register/Тіркелетін элементтерді таңдау] параметрін таңдаңыз.

 3. Қалаған элементтерді тіркеңіз.

  • Элементті таңдаңыз, одан кейін Жылдам басқару/Орнату түймесі түймесін басыңыз.
  • Растау экранында [OK] тармағын таңдаңыз.
  • Алты элементке дейін тіркей аласыз.
  • 2-қадамдағы экранға оралу үшін, MENU түймесін басыңыз.

Менің мәзірім қойындысы параметрлері

Мәзір қойындысындағы элементтерді сұрыптауға және жоюға және мәзір қойындысының атауын өзгертуге не оның өзін жоюға болады.

Sort registered items (Тіркелген элементтерді сұрыптау)

Менің мәзірім параметрінде тіркелген элементтердің тәртібін ауыстыра аласыз. [Sort registered items/Тіркелген элементтерді сұрыптау] параметрін таңдаңыз, қайта реттеу үшін элементті таңдаңыз, одан кейін Жылдам басқару/Орнату түймесі түймесін басыңыз. [Жоғарғы және төменгі] көрсетіліп тұрғанда элементті қайта реттеу үшін Жоғары пернесіТөмен пернесі пернесін басыңыз, одан кейін Жылдам басқару/Орнату түймесі түймесін басыңыз.

Delete selected items (Таңдалған элементтерді жою)/Delete all items on tab (Қойындыдағы барлық элементтерді жою)

Тіркелген элементтердің кез келгенін жоя аласыз. [Delete selected items/Таңдалған элементтерді жою] функциясы бір уақытта бір элементті жояды, ал [Delete all items on tab/Қойындыдағы барлық элементтерді жою] функциясы қойындыдағы барлық тіркелген элементтерді жояды.

Delete tab (Қойындыны жою)

Ағымдағы My Menu (Менің мәзірім) қойындысын жоюыңызға болады. [Delete tab/Қойынды таңдау] түймесін [MY MENU*/МЕНІҢ МӘЗІРІМ*] қойындысын жою үшін таңдаңыз.

Ескерту

 • [Delete tab/Қойындыны жою] әрекетін орындау [Rename tab/Қойындының атауын өзгерту] параметрімен өзгертілген қойынды атауларын да жояды.

Rename tab (Қойындының атауын өзгерту)

Менің мәзірім қойындысының атауын [MY MENU*/МЕНІҢ МӘЗІРІМ*] ішінен өзгертуге болады.

 1. [Rename tab/Қойындының атауын өзгерту] тармағын таңдаңыз.

 2. Мәтін енгізіңіз.

  • Барлық қажетсіз таңбаларды жою үшін [Жою] параметрін таңдаңыз.
  • Таңба таңдау үшін Жоғары пернесіТөмен пернесіСолға пернесіОңға пернесі пернелерін пайдаланыңыз, одан кейін оны енгізу үшін Жылдам басқару/Орнату түймесі түймесін басыңыз.
  • [Кіріс режимі] тармағын таңдау арқылы кіріс режимін өзгерте аласыз.
 3. Енгізуді растаңыз.

  • MENU түймесін басыңыз, одан кейін [OK] параметрін таңдаңыз.

Барлық менің мәзірім қойындыларын жою/Барлық элементтерді жою

Барлық жасалған Менің мәзірім қойындыларын немесе оларда тіркелген Менің мәзірім элементтерін жоюыңызға болады.

Delete all My Menu tabs (Барлық «Менің мәзірім» қойындыларын жою)

Өзіңіз жасаған барлық Менің мәзірім қойындыларын жоюға болады. [Delete all My Menu tabs/Барлық Менің мәзірім қойындыларын жою] таңдалған кезде [MY MENU1/1-МЕНІҢ МӘЗІРІМ] қойындысынан [MY MENU5/5-МЕНІҢ МӘЗІРІМ] қойындысына дейінгі барлық қойындылар жойылады және [Менің мәзірім] қойындысы әдепкі мәніне оралады.

Ескерту

 • [Delete all My Menu tabs/Барлық «Менің мәзірім» қойындыларын жою] әрекетін орындау [Rename tab/Қойынды атауын өзгерту] параметрімен атаулары өзгертілген қойынды атауларын да жояды.

Delete all items (Барлық элементтерді жою)

[MY MENU1/1-МЕНІҢ МӘЗІРІМ] - [MY MENU5/5-МЕНІҢ МӘЗІРІМ] қойындыларының астында тіркелген барлық элементтерді жоя аласыз. Қойындылардың өздері қалады. [Delete all items/Барлық элементтерді жою] таңдалғанда, барлық жасалған қойындыларда тіркелген барлық элементтер жойылады.

Мәзір дисплейі

MENU түймесін басқан кезде бірінші шығатын мәзір экранын орнату үшін [Menu display/Мәзір дисплейі] тармағын таңдауға болады.

 • Normal display (Қалыпты көрсету)

  Соңғы көрсетілген мәзір экранын көрсетеді.
 • Display from My Menu tab (Менің мәзірім параметрінен көрсету)

  Таңдалған [Менің мәзірім] қойындысымен көрсетеді.
 • Display only My Menu tab (Менің мәзірім қойындысын ғана көрсету)

  Дисплейді [Менің мәзірім] қойындысына шектейді ([Түсіру]/[Ойнату]/[Wi-Fi функциясы]/[Орнату]/[Дисплей деңгейі параметрлері] қойындылары көрсетілмейді).