Түсіру ақпаратының дисплейі

Түсірген кезде экранда немесе көріністапқышта көрсетілген мәліметтер мен ақпарат экрандарын теңшеуіңізге болады.

Экрандағы ақпаратты теңшеу

 1. [Түсіру: Shooting info. disp./Түсіру: Түсіру ақпаратының дисплейі] параметрін таңдаңыз.

 2. [Screen info. settings/Экран ақп. параметрлері] параметрін таңдаңыз.

 3. Экрандарды таңдаңыз.

  • Камерада көрсетілетін ақпараттың экрандарын таңдау үшін Жоғары пернесіТөмен пернесі пернелерін басыңыз.
  • Көрсеткіңіз келмейтін ақпарат үшін [Тексеру] құсбелгісін алып тастауға Жылдам басқару/Орнату түймесі түймесін басыңыз.
  • Экранды өзгерту үшін INFO түймесін басыңыз.
 4. Экранды өңдеңіз.

  • Ақпарат экранында көрсетілетін опцияларды таңдау үшін Жоғары пернесіТөмен пернесі пернелерін басыңыз.
  • Көрсеткіңіз келмейтін элементтер үшін [Тексеру] құсбелгісін алып тастауға Жылдам басқару/Орнату түймесі түймесін басыңыз.
  • Параметрді тіркеу үшін [OK] тармағын таңдаңыз.

Көріністапқыштағы ақпаратты теңшеу

 1. [Түсіру: Shooting info. disp./Түсіру: Түсіру ақпаратының дисплейі] параметрін таңдаңыз.

 2. [VF info/toggle setting/Көріністапқыш ақпараты/ауыстыру параметрі] параметрін таңдаңыз.

 3. Экрандарды таңдаңыз.

  • Көріністапқышта көрсету мақсатында ақпарат экрандарын таңдау үшін Жоғары пернесіТөмен пернесі пернелерін басыңыз.
  • Көрсеткіңіз келмейтін ақпарат үшін [Тексеру] құсбелгісін алып тастауға Жылдам басқару/Орнату түймесі түймесін басыңыз.
  • 2 немесе 3-ші экран таңдалған кезде экрандарды өңдеу үшін INFO түймесін басыңыз.
 4. Экранды өңдеңіз.

  • Көріністапқышта ақпарат экранында көрсетілетін опцияларды таңдау үшін Жоғары пернесіТөмен пернесі пернелерін басыңыз.
  • Көрсеткіңіз келмейтін элементтер үшін [Тексеру] құсбелгісін алып тастауға Жылдам басқару/Орнату түймесі түймесін басыңыз.
  • Параметрді тіркеу үшін [OK] тармағын таңдаңыз.

Көріністапқыштың тік дисплейі

Көріністапқыш ақпаратының фотосуреттерді тік түсіру кезінде көрсетілу жолын таңдауыңызға болады.

 1. [Түсіру: Shooting info. disp./Түсіру: Түсіру ақпаратының дисплейі] параметрін таңдаңыз.

 2. [VF vertical display/Көріністапқыштың тік дисплейі] параметрін таңдаңыз.

 3. Параметрді таңдаңыз.

  • Қосу

   Ақпарат автоматты түрде бұрылып, оны оқуды оңайлатады.

  • Өшіру

   Ақпарат автоматты түрде бұрылмайды.

Тор

Торды экранда және көріністапқышта көрсетуге болады.

 1. [Түсіру: Shooting info. disp./Түсіру: Түсіру ақпаратының дисплейі] параметрін таңдаңыз.

 2. [Grid display/Тор дисплейі] тармағын таңдаңыз.

 3. Параметрді таңдаңыз.

Гистограмма

Гистограмманың мазмұны мен дисплей өлшемін таңдауыңызға болады.

 1. [Түсіру: Shooting info. disp./Түсіру: Түсіру ақпаратының дисплейі] параметрін таңдаңыз.

 2. [Histogram disp/Гистограмма дисплейі] параметрін таңдаңыз.

 3. Параметрді таңдаңыз.

  • Мазмұнды ([Brightness/Ашықтық] немесе [RGB]) және дисплей өлшемін ([Large/Үлкен] немесе [Small/Кішкентай]) таңдаңыз.

Параметрлерді тазалау

 1. [Түсіру: Shooting info. disp./Түсіру: Түсіру ақпаратының дисплейі] параметрін таңдаңыз.

 2. [Reset/Қайта орнату] параметрін таңдаңыз.

 3. [OK] түймесін таңдаңыз.