Ақ түс балансын түзету

Ақ түс балансын түзету сатып алуға болатын түс температурасын түрлендіру сүзгісін не түсті өтеуші сүзгіні пайдалануға ұқсас әсерге ие болады.

Ақ түс балансын түзету

 1. [Түсіру: WB Shift/Bkt./Түсіру: АБ ауытқу/бкт.] параметрін таңдаңыз.

 2. Ақ түс балансын түзету функциясын орнатыңыз.

  Үлгі орнату: A2, G1

  • Жоғары пернесіТөмен пернесі немесе Солға пернесіОңға пернесі пернелерін «■» белгісін қалаған позицияңызға жылжыту үшін басыңыз.
  • Көк түс үшін B, янтарь түсі үшін A, қарақошқыл түс үшін M және жасыл түс үшін G. Ақ түс балансы белгі жылжытылған бағытта түзетіледі.

   Экранның оң жағында [Shift/Aуытқу] бағыттау және түзету мөлшерін тиісінше көрсетеді.

  • INFO түймесіне басу барлық [WB Shift/Bkt. / АБ ауытқу/бкт.] параметрлерін болдырмайды.
  • Орнатудан шығу үшін Жылдам басқару/Орнату түймесі түймесін басыңыз.

Ескертпе

 • Көк/янтарь түзетпесінің бір деңгейі түс температурасын түрлендіру сүзгісінің шамамен 5 майредіне тең. (Майред: Түс температурасын түрлендіру фильтрінің қалыңдығы сияқты мәндерді көрсету үшін пайдаланылатын түс температурасының өлшем бірлігі.)

Ақ түс балансының авто брекетингі

Ақ түс балансының брекетингі үш суретті түрлі түс реңктерімен бір уақытта түсіруіңізге мүмкіндік береді.

Ақ түс балансының брекетингі шамасын орнату

К/Я түске жылжыту ±3 деңгейлері

 • Ақ түс балансын түзету үшін 2-қадамда Дискі дискісін бұраған кезіңізде, экрандағы «■» белгісі «■ ■ ■» белгісіне (3 нүкте) өзгереді.

 • Дискіні сағат тілінің бағытымен бұрау B/A брекетингін орнатады, ал дискіні сағат тілінің бағытына қарсы бұрау M/G брекетингін орнатады.

  Экранның оң жағында [Bracket/Брект] брекетинг бағыты мен түзету мөлшерін көрсетеді.

 • INFO түймесіне басу барлық [WB Shift/Bkt. / АБ ауытқу/бкт.] параметрлерін болдырмайды.
 • Орнатудан шығу үшін Жылдам басқару/Орнату түймесі түймесін басыңыз.

Ескерту

 • Ақ түс балансының брекетингі кезінде үздіксіз түсіру үшін максималды жарқыл төмен болады.
 • Үш сурет бір түсірілімге жазылмайынша картаға суретті жазу ұзақ уақыт алады.

Ескертпе

 • Суреттер келесі ретпен брекеттеледі: 1. Стандартты ақ түс балансы, 2. Көк (B) түске қарай жылжыту және 3. Янтарь (A) түске қарай жылжыту немесе 1. Стандартты ақ түс балансы, 2. Қарақошқыл (M) түске қарай жылжыту және 3. Жасыл (G) түске қарай жылжыту.
 • Сондай-ақ, ақ түс балансын түзету мен AEB функциясын бірге ақ түс балансының брекетингімен орната аласыз. Егер ақ түс балансының брекетингімен тіркемеде AEB орнататын болсаңыз, тоғыз суреттің барлығы жалғыз түсірілімге жазылады.
 • Ақ түс балансы белгішесі АБ брекетингі орнатылған кезде жыпылықтайды. (Белгіше көрсетілмесе, дисплейді ауыстыру үшін INFO түймесін қайталап басыңыз.)
 • Bracket (Брекетинг) дегенді білдіреді.