Қарап шығу ұзақтығы

Түсіргеннен кейін түсірілген суретті көрсетіп қою үшін [Hold/Ұстау] күйіне орнатыңыз, ал түсірілімдердің көрсетілгенін қаламасаңыз, [Off/Өшіру] күйіне орнатыңыз.

  1. [Түсіру: Review duration/Түсіру: Қарап шығу ұзақтығы] параметрін таңдаңыз.

  2. Уақыт параметрін орнатыңыз.

Ескертпе

  • [Hold/Ұстау] параметрі орнатылған кезде, суреттер [Орнату: Power saving/Орнату: Қуатты үнемдеу] терезесінде орнатылған уақыт өткенше көрсетіледі.