Кіру нүктелері арқылы Wi-Fi қосылымы

Бұл бөлімде Wi-Fi желісіне WPS стандартымен (PBC режимі) үйлесімді кіру нүктесі арқылы қосылу жолы сипатталады.

Алдымен, WPS түймесінің орнын және оны басу ұзақтығын тексеріңіз. Wi-Fi қосылымын орнату шамамен 1 минут уақытты алады.

 1. [Сымсыз параметрлер: Wi-Fi/Bluetooth connection/Сымсыз параметрлер: Wi-Fi/Bluetooth қосылымы] параметрін таңдаңыз.

 2. Параметрді таңдаңыз.

  • Журнал () көрсетілсе, экрандарды ауыстыру үшін Солға пернесіОңға пернесі пернелерін басыңыз.
 3. [Add a device to connect to/Қосылу үшін құрылғы қосу] параметрін таңдаңыз.

  • Келесі хабар [Смартфон Connect to smartphone/Смартфон Смартфонға қосылу] параметрі таңдалған жағдайда көрсетіледі. Camera Connect бағдарламасы орнатылып қойған болса, [Do not display/Көрсетпеу] параметрін таңдаңыз.
  • Келесіде көрсетілген [Connect to smartphone/Смартфонға қосылу] экранында [Connect via Wi-Fi/Wi-Fi арқылы қосылу] параметрін таңдаңыз.
 4. [Switch network/Желіні ауыстыру] параметрін таңдаңыз.

  • [Смартфон], [Компьютер] немесе [Принтер] таңдалған кезде көрсетіледі.
 5. [Connect with WPS/WPS көмегімен қосылу] параметрін таңдаңыз.

  Ескертпе

 6. [WPS (PBC mode)/WPS (PBC режимі)] параметрін таңдаңыз.

  • [OK] түймесін таңдаңыз.
 7. Кіру нүктесіне Wi-Fi арқылы қосылыңыз.

  • Кіру нүктесінің WPS түймесін басыңыз.
  • [OK] түймесін таңдаңыз.
 8. [Auto setting/Авто параметр] параметрін таңдаңыз.

  • Wi-Fi функциясының орнату экранына қатынау үшін [OK] параметрін таңдаңыз.
  • [Auto setting/Авто орнату] параметрімен қате орын алса, IP мекенжайын қолмен орнату бөлімін қараңыз.
 9. Wi-Fi функциясы үшін параметрлерді көрсетіңіз.

  [ Connect to smartphone/ Смартфонға қосылу]

  • Смартфонның Wi-Fi параметрі экранында камерада көрсетілген SSID атауын (желі атауы) түртіңіз, одан кейін қосылым үшін кіру нүктесінің құпия сөзін енгізіңіз.

  Bluetooth функциясынсыз Wi-Fi қосылымы бөліміндегі 8-қадамға өтіңіз.

  [ Remote control (EOS Utility)/ Қашықтықтан басқару құралы (EOS Utility)]

  (2)-компьютердегі қадамдар бөліміндегі 7 немесе 8-қадамға өтіңіз.

  [Print from Wi-Fi printer/Wi-Fi принтерінен басып шығару]

  Принтерге Wi-Fi арқылы қосылу бөліміндегі 6-қадамға өтіңіз.

  image.canon сайтына тіркеу.

  image.canon қызметіне тіркелу бөліміндегі 5-қадамға өтіңіз.

Камераның кіру нүктесі режимі

Камераның кіру нүктесі режимі — камераны әрбір құрылғыға Wi-Fi арқылы тікелей қосуға арналған қосылым режимі. [Смартфон], [Компьютер] немесе [Принтер] параметрі [Сымсыз параметрлер: Wi-Fi/Bluetooth connection/Сымсыз параметрлер: Wi-Fi/Bluetooth қосылымы] параметрінен кейін таңдалған кезде көрсетіледі.

IP мекенжайын қолмен орнату

Көрсетілетін параметрлер Wi-Fi функциясына байланысты әртүрлі болады.

 1. [Manual setting/Қолмен орнату] параметрін таңдаңыз.

  • [OK] түймесін таңдаңыз.
 2. Параметрді таңдаңыз.

  • Нөмірлік енгізу экранына қатынау үшін параметрді таңдаңыз.
  • Қақпаны пайдалану үшін [Enable/Қосу] параметрін таңдаңыз, одан кейін [Address/Мекенжай] параметрін таңдаңыз.
 3. Қажетті мәндерді енгізіңіз.

  • Енгізу күйін жоғарғы аймаққа жылжыту үшін Дискі дискісін бұраңыз және енгізілетін сандарды таңдау үшін Солға пернесіОңға пернесі пернелерін пайдаланыңыз. Таңдалған санды енгізу үшін Жылдам басқару/Орнату түймесі түймесін басыңыз.
  • Жаңа ғана енгізілген нөмірді жою үшін MENU түймесін басыңыз.
  • Сандар енгізілгеннен кейін [OK] опциясын таңдаңыз. Дисплей 2-қадамдағы экранға қайтарады.
 4. [OK] түймесін таңдаңыз.

  • Қажетті элементтерді орнатуды аяқтағаннан кейін [OK] түймесін таңдаңыз.
  • Нені енгізетініңізді білмесеңіз, Желі параметрлерін тексеру бөлімін қараңыз немесе желі әкімшісінен немесе желі туралы білімі бар басқа адамнан сұраңыз.