Ашық реңк артықшылығы

Шамадан тыс экспозицияланған, қысылған ерекше аймақтарды азайта аласыз.

  1. [Түсіру: Highlight tone priority/Түсіру: Ашық реңк артықшылығы] параметрін таңдаңыз.

  2. Параметрді орнатыңыз.

    • [Enable/Қосу]: Ашықтықтардағы градацияны жақсартады. Сұр түстер мен ашық реңктер арасындағы градация тегісірек болады.
    • [Enhanced/Жақсартылған]: Кейбір түсіру жағдайларында артық экспозицияланған ашықтықтарды [Enable/Қосу] параметрінен де көп мөлшерге азайтады.

Ескерту

  • Шу аздап артуы мүмкін.
  • Қолжетімді ISO ауқымы ISO 200 мәнінде басталады. Кеңейтілген ISO көрсеткішін орнату мүмкін емес.
  • [Enhanced/Жақсартылған] параметрі фильм жазу кезінде қолжетімді болмайды.
  • [Enhanced/Жақсартылған] параметрімен кейбір көріністердегі нәтижелер күткендегідей көрінбеуі мүмкін.