Слайд-шоу

Картадағы суреттерді автоматты слайд-шоу ретінде ойнатуға болады.

 1. Ойнатқыңыз келген суреттерді көрсетіңіз.

  • Картадағы барлық суреттерді ойнату үшін 2-қадамға өтіңіз.
  • Слайд-шоуда ойнатылуы керек суреттерді көрсеткіңіз келсе, суреттерді [Ойнату: Set image search conditions/Ойнату: Суретті іздеу шарттарын орнату] параметрімен () сүзгілеңіз.
 2. [Ойнату: Slide show/Ойнату: Слайд-шоу] параметрін таңдаңыз.

 3. Ойнатуды қалауыңыз бойынша орнатыңыз.

  • [Set up/Орнату] параметрін таңдаңыз.
  • Фотосуреттер үшін [Display time/Көрсету уақыты], [Repeat/Қайталау] (қайталанған ойнату) және [Transition effect/Ауысу әсері] (суреттерді өзгерту кезіндегі әсер) параметрлерін орнатыңыз.
  • Өңдік музыкамен ойнату мақсатында музыканы таңдау үшін [Background music/Өңдік музыка] параметрін пайдаланыңыз ().
  • Орнатуларды аяқтағаннан кейін MENU түймесін басыңыз.

  Көрсету уақыты

  Қайталау

  Ауысу әсері

  Өңдік музыка

 4. Слайд-шоуды бастаңыз.

  • [Start/Бастау] параметрін таңдаңыз.
  • [Loading image.../Сурет жүктелуде...] жазуы көрсетілгеннен кейін слайд-шоу басталады.
 5. Слайд-шоудан шығыңыз.

  • Слайд-шоудан шығып параметрлер экранына оралу үшін MENU түймесін басыңыз.

Ескертпе

 • Слайд-шоуды кідірту үшін Жылдам басқару/Орнату түймесі түймесін басыңыз. Кідірту барысында экранның жоғарғы сол жағында [Уақытша тоқтату] белгішесі көрсетіледі. Слайд-шоуды жаңарту үшін Жылдам басқару/Орнату түймесі түймесін қайтадан басыңыз.
 • Фотосуреттерді автоматты түрде ойнату кезінде көрсету пішімін ауыстыру үшін INFO түймесін басуыңызға болады ().
 • Фильмді ойнату кезінде дыбыс деңгейін Жоғары пернесіТөмен пернесі пернелерімен реттеуге болады.
 • Автоматты ойнату кезінде немесе ойнату кідіртілген кезде басқа суреттерді қарау үшін Солға пернесіОңға пернесі пернелерін басуыңызға болады.
 • Автоматты ойнату барысында автоматты қуат өшіру функциясы жұмыс істемейді.
 • Көрсету уақыты Суретке байланысты өзгеруі мүмкін.

Өңдік музыканы таңдау

Слайд-шоларды өңдік музыкамен музыканы картаға EOS Utility бағдарламалық жасақтамасын (EOS бағдарламалық жасақтамасы) пайдаланып көшіргеннен кейін ойнатуға болады.

 1. [Background music/Өңдік музыка] тармағын таңдаңыз.

  • [Background music/Өңдік музыка] параметрін [On/Қосу] мәніне орнатыңыз.
 2. Өңдік музыканы таңдаңыз.

  • Музыканы таңдау үшін Жоғары пернесіТөмен пернесі пернелерін пайдаланыңыз, одан кейін Жылдам басқару/Орнату түймесі түймесін басыңыз. [Slide show/Слайд-шоу] үшін бірнеше жолдарды таңдауыңызға болады.
 3. Үлгіні тыңдаңыз.

  • Үлгіні тыңдау үшін INFO түймесін басыңыз.
  • Дыбыс деңгейін реттеу үшін Жоғары пернесіТөмен пернесі пернелерін пайдаланыңыз. Ойнатуды қайтадан тоқтату үшін INFO түймесін басыңыз.
  • Музыканы жою үшін оны таңдау мақсатында Жоғары пернесіТөмен пернесі пернелерін пайдаланыңыз, одан кейін AF нүктесін таңдау түймесін басыңыз.

Ескертпе

 • Өңдік музыканы карталарға көшіру бойынша нұсқауларды EOS Utility нұсқаулығынан қараңыз.