Дыбыс жазу

Кірістірілген микрофонмен немесе сыртқы микрофонмен дыбыс жазу кезінде фильмдер жаза аласыз. Дыбыс жазу деңгейін еркін реттей аласыз.

Дыбыс жазу функцияларын орнату үшін [Түсіру: Sound rec./Түсіру: Дыбыс жазу] параметрін пайдаланыңыз.

Ескерту

 • Wi-Fi операцияларының дыбыстары кірістірілген немесе сыртқы микрофондармен түсірілуі мүмкін. Дыбыс жазу кезінде сымсыз байланыс функциясын пайдалану ұсынылмайды.
 • Камераға сыртқы микрофонды қосу кезінде ашаның толық тығылғанын тексеріңіз.
 • Камераның кірістірілген микрофоны AF операциялары орындалған жағдайда немесе камера фильм жазу кезінде қолданылған жағдайда объективтің механикалық дыбыстарын немесе камераның/объективтің жұмыстарының дыбыстарын да жазуы мүмкін. Бұл жағдайда сыртқы микрофон осы дыбыстарды азайтуы мүмкін. Дыбыстар сыртқы микрофонмен әлі де кедергі жасаса, сыртқы микрофонды камерадан шығарып алып, оны камера мен объективтен алыс орналастыру тиімдірек болуы мүмкін.
 • Камераның сыртқы микрофонының КІРУ ұясына сыртқы микрофоннан басқа ешнәрсе жалғамаңыз.

Ескертпе

 • Негізгі аймақ режимдерінде [Sound recording/Дыбыс жазу] үшін қолжетімді параметрлер [On/Қосулы] және [Off/Өшірулі] күйінде болады. Жазу деңгейін автоматты түрде реттеу үшін [On/Қосу] күйіне орнатылған.
 • [Sound rec./Дыбыс жазу] параметрі [Disable/Өшіру] мәніне орнатылған кезден басқа жағдайда дыбыс та камера теледидарларға HDMI арқылы қосылғанда шығады.
 • Дыбыс 48 кГц/16 биттік таңдау жиілігімен жазылады.

Дыбыс жазу/дыбыс жазу деңгейі

 • Авто

  Дыбыс жазу деңгейі автоматты түрде реттеледі. Автоматты деңгейді басқару дыбыс деңгейіне сай автоматты түрде күшіне енеді.

 • Қолмен

  Дыбыс жазу деңгейін қажетінше реттеуіңізге болады.

  Дыбыс жазу деңгейін реттеу үшін [Rec. level/Жазу деңгейі] параметрін таңдаңыз және деңгей өлшеуішіне қарап тұрып Солға пернесіОңға пернесі пернелерін басыңыз. Ең жоғарғы мәнді сақтау көрсеткішіне қараңыз және ең қатты дыбыстар үшін «12» (-12 дЦ) белгісінің оң жағында деңгей өлшеуіші жанатындай етіп реттеңіз. Егер ол «0» асатын болса, дыбыс бұрмалануы мүмкін.

 • Өшіру

  Дыбыс жазылмайды.

Жел сүзгісі

Желді сыртқы көріністердегі дыбыс бұрмалануын автоматты түрде азайту үшін [Enable/Қосу] параметріне орнатыңыз. Тек камераның кірістірілген микрофоны пайдаланылған кезде белсендіріледі. Жел сүзгісі функциясы күшіне енгенде төмен басс дыбыстарының бөлігі де азайтылады.

Аттенюатор

Бұл мүмкіндік қатты шулардан туындайтын дыбыс бұзылуын басады. Дыбыс [Sound rec./Дыбыс жазу] параметрі [Auto/Авто] немесе [Manual/Қолмен] параметріне орнатылып тұрғанда бұзылса, [Enable/Қосу] параметріне орнатыңыз.