Арнайы көрініс режимі

Нысан немесе көрініс үшін түсіру режимін таңдағанда камера қажетті параметрлерді автоматты түрде таңдайды.

* Көрініс Арнайы көрініс (Special Scene) дегенді білдіреді.

  1. Режим дискісін күйіне орнатыңыз.

  2. Жылдам басқару/Орнату түймесі түймесін басыңыз.

  3. Түсіру режимін таңдаңыз.

    • Түсіру режимін таңдау үшін Дискі дискісін немесе Жоғары пернесіТөмен пернесі пернелерін пайдаланыңыз, одан кейін Жылдам басқару/Орнату түймесі түймесін басыңыз.

Ескертпе

  • Сондай-ақ, түсіру режимін [: Shooting mode/: Түсіру режимі] бөлімінде орнатуыңызға болады.
  • [Дисплей деңгейі параметрлері: Mode guide/Дисплей деңгейі параметрлері: Режим нұсқаулығы] параметрі [Disable/Өшіру] мәніне орнатылған кезде, 1-қадамнан кейін Жылдам басқару экранына қатынасу үшін Жылдам басқару/Орнату түймесі түймесін басыңыз, түсіру режимін таңдау үшін Дискі дискісін немесе Солға пернесіОңға пернесі пернелерін пайдаланыңыз, одан кейін Жылдам басқару/Орнату түймесі түймесін басыңыз.

SCN режимінде қолжетімді түсіру режимдері

Түсіру режимі
Портрет Тағам
Ландшафт Түнгі портрет
Спорт Қолмен түсірілетін түнгі көрініс
Панорамалау HDR артқы жарығын басқару
Жақыннан түсіру Тыныш режим