Түсіруді қашықтан басқару

Қашықтан басқару құралымен түсіруге сымсыз қашықтан басқару құралы BR-E1 немесе RS-60E3 қашықтық ауыстырып-қосқышы (сәйкесінше Bluetooth және сымды қосылымдар; бөлек сатылады) қолдау көрсетеді.

BR-E1 сымсыз қашықтан басқару құралы

Камерадан шамамен 5 метрге дейінгі қашықтықта қашықтан түсіре аласыз. Камера мен BR-E1 құралын () жұптаудан кейін жетек режимін фотосуретке түсіру үшін [10 сек. өздігінен түсіруді реттейтін таймер/қашықтықтан басқару құралы] күйіне орнатыңыз ().

Пайдалану нұсқауларын BR-E1 құралының нұсқаулығынан қараңыз.

Ескертпе

  • Автоматты қуат өшіру уақыты камера қашықтан басқару құралымен түсіру үшін орнатылған кезде ұзаруы мүмкін.
  • BR-E1 құралын фильм жазу үшін де пайдалануға болады ().

RS-60E3 қашықтық ауыстырып-қосқышы

Камераға қосылғаннан кейін қосқыш сымды қосылымда қашықтан түсіруіңізге мүмкіндік береді.

Пайдалану нұсқауларын RS-60E3 құралының нұсқаулығынан қараңыз.

  1. Ұя қақпағын ашыңыз.

  2. Ашаны қашықтан басқару ұясына қосып жалғаңыз.