Картаны пішімдеу

Егер карта жаңа болса немесе алдында басқа камера немесе компьютер тарапынан пішімделген (баптандырылған) болса, картаны камера арқылы пішімдеңіз.

Ескерту

 • Карта пішімделіп болғанда картадағы барлық суреттер мен деректер жойылады. Тіпті қорғалған суреттер де өшіріледі, сол себептен сақтағыңыз келген нысанның жоқтығын тексеріңіз. Қажет болса, картаны пішімдеудің алдында суреттерді және деректерді компьютер, т.б. жерге тасымалдаңыз.
 1. [Орнату: Format card/Орнату: Картаны пішімдеу] параметрін таңдаңыз.

 2. Картаны пішімдеңіз.

  • [OK] түймесін таңдаңыз.
  • Төмен деңгейлі пішімдеу үшін [Тексеру] құсбелгісін [Low level format/Төмен деңгейлі пішім] параметріне қою үшін INFO түймесін басыңыз, одан кейін [OK] опциясын таңдаңыз.

Ескертпе

 • Картаны пішімдеу экранында көрсетілген карта сыйымдылығы картада көрсетілген сыйымдылықтан аздау болуы мүмкін.
 • Бұл құрылғы Microsoft тарапынан лицензияланған exFAT технологиясын қамтиды.

КеңестерКарта пішімдеуді талап ететін жағдайлар

 • Карта жаңа.
 • Карта басқа камера немесе компьютерде пішімделген.
 • Карта суреттерге немесе деректерге толған.
 • Картаға қатысты қате көрсетіледі.

Төмен деңгейлі пішімдеу

 • Картаның жазу немесе оқу жылдамдығы төмен болып көрінсе немесе картадағы барлық деректерді толығымен жойғыңыз келсе, төмен деңгейлі пішімдеуді орындаңыз.

 • Төмен деңгейлі пішімдеу картадағы барлық жазуға келетін бөліктерді пішімдейтіндіктен, ол қалыпты пішімдеуден көбірек уақыт алады.

 • Төмен деңгейлі пішімдеу кезінде пішімдеуден [Cancel/Болдырмау] түймесін басу арқылы бас тартуыңызға болады. Мұндай жағдайда да қалыпты пішімдеу аяқталып қояды және картаны әдеттегідей пайдалануыңызға болады.

Картаның файл пішімдері

 • SD/SDHC карталары FAT32 пішімінде пішімделеді. SDXC карталары exFAT пішімінде пішімделеді.

 • exFAT карталарына жазылған жеке фильмдер 4 ГБ-тан асса да, нәтижедегі фильм 4 ГБ-тан аспауы үшін бір файл ретінде жазылады (оларды бірнеше файлдарға бөлместен).

  Ескерту

  • Осы камерамен пішімделген SDXC карталарын басқа камераларда пайдалану мүмкін емес. Сондай-ақ, exFAT пішімделген карталарын кейбір компьютердің операциялық жүйелері немесе карта оқу құралдары анықтамауы мүмкін екенін ескеріңіз.
  • Картада деректерді пішімдеу немесе өшіру деректерді толығымен өшірмейді. Картаны сатқан немесе қоқысқа тастаған кезде осыны есіңізде сақтаңыз. Карталарды тастау кезінде қажет болса, жеке ақпаратыңызды қорғау үшін карталарды физикалық түрде бұзу сияқты қадамдарды орындаңыз.