Байланыс параметрлерін қайта орнату

Барлық сымсыз байланыс параметрлерін жоюға болады. Сымсыз байланыс параметрлерін өшіру арқылы камераны басқа адамдарға берген кезде олардың ақпаратының көрініп қалуын болдырмайсыз.

  1. [Сымсыз параметрлер: Reset communication settings/Сымсыз параметрлер: Байланыс параметрлерін қайта орнату] параметрін таңдаңыз.

  2. [OK] түймесін таңдаңыз.

Ескерту

  • Камераны смартфонмен жұптаған болсаңыз, смартфонның Bluetooth параметрлері экранында әдепкі сымсыз байланыс параметрлерін қалпына келтірген камераның қосылым ақпаратын жояды.

Ескертпе

  • Барлық сымсыз байланыс параметрлерін [Communication settings/Байланыс параметрлері] параметрін [Other settings/Басқа параметрлер] үшін [Орнату: Reset camera/Орнату: Камераны қайта орнату] терезесінде таңдау арқылы тазалауыңызға болады.