Сымсыз қашықтықтан басқару құралына қосылу

Бұл камераны BR-E1 сымсыз қашықтан басқару құралына (бөлек сатылады, ) қашықтықтан басқару арқылы түсіру үшін Bluetooth арқылы қосуға болады.

 1. [Сымсыз параметрлер: Wi-Fi/Bluetooth connection/Сымсыз параметрлер: Wi-Fi/Bluetooth қосылымы] параметрін таңдаңыз.

 2. [Connect to Wireless Remote/Сымсыз қашықтан басқару құралына қосылу] параметрін таңдаңыз.

 3. [Add a device to connect to/Қосылу үшін құрылғы қосу] параметрін таңдаңыз.

 4. Құрылғыларды жұптаңыз.

  • [Pairing/Жұптау] экраны пайда болған кезде, BR-E1 құралында W және T түймелерін кемінде 3 секунд бойы бір уақытта басып тұрыңыз.
  • Хабар камераның BR-E1 құралымен жұпталғанын растағаннан кейін Жылдам басқару/Орнату түймесі түймесін басыңыз.
 5. Камераны қашықтықтан түсіру үшін орнату.

  • Фотосуреттерді түсіру кезінде [10 сек. өздігінен түсіруді реттейтін таймер/қашықтықтан басқару құралы] немесе [2 сек. өздігінен түсіруді реттейтін таймер/қашықтықтан басқару құралы] режимін жетек режимі ретінде таңдаңыз ().
  • Фильм жазу үшін [Түсіру: Remote control/Түсіру: Қашықтан басқару құралы] параметрін [Enable/Қосу] мәніне орнатыңыз.
  • Жұптау аяқталғаннан кейінгі нұсқауларды BR-E1 құралының нұсқаулығынан қараңыз.

Ескерту

 • Bluetooth қосылымдары батарея қуатын камераның автоматты қуат өшіру функциясы белсендірілгеннен кейін де тұтынады.

Ескертпе

 • Bluetooth функциясын пайдаланбаған кезде, бұр функцияны 1-қадамда [Disable/Өшіру] параметріне орнату ұсынылады.

Жұптауды болдырмау

Басқа BR-E1 құралымен жұптамастан бұрын қосылған қашықтықтан басқару құралы туралы ақпаратты жойыңыз.

 1. [Сымсыз параметрлер: Wi-Fi/Bluetooth connection/Сымсыз параметрлер: Wi-Fi/Bluetooth қосылымы] параметрін таңдаңыз.

 2. [Connect to Wireless Remote/Сымсыз қашықтан басқару құралына қосылу] параметрін таңдаңыз.

 3. [Delete connection information/Қосылым ақпаратын жою] параметрін таңдаңыз.

 4. [OK] түймесін таңдаңыз.