Жарқыл функциясының параметрлері

Кірістірілген жарқылдың немесе сыртқы EL/EX сериялы Speedlite құралдарының функцияларын камерадағы мәзір экрандарынан орнатуға болады.

Сыртқы Speedlite құралдарының функцияларын орнатпастан бұрын Speedlite құралын тіркеңіз және оны қосыңыз.

Сыртқы Speedlite функциялары туралы мәліметтерді Speedlite нұсқаулығынан қараңыз.

 1. [Түсіру: Flash control/Түсіру: Жарқылды басқару] опциясын таңдаңыз.

 2. Параметрді таңдаңыз.

Жарқыл жануы

 • Түсіру жағдайларына негіздеп жарқылды автоматты түрде жандыру үшін [Automatic firing (Авто жану)] параметріне (Негізгі аймақ немесе P режимдерінде) орнатыңыз.
 • Түсірген кезде жарқылды әрқашан қосылатын ету үшін [Жану] параметріне орнатыңыз.
 • Жарқылды өшіріп қою үшін немесе AF көмекші сәулесін пайдаланатын болсаңыз, [Flash off (Жарқыл өшірулі)] параметрін (Шығармашылық аймақ режимдерінде) таңдаңыз.

E-TTL II жарқылын өлшеу

 • Адамдар түсірілімдеріне қолайлы жарқылды өлшеу үшін [Eval (FacePrty)/Бағал. (Бет басымд)] параметріне орнатыңыз.
 • Үздіксіз түсіруде жануды ерекшелейтін жарқылды өлшеуі үшін [Evaluative/Баға белгілейтін] параметріне орнатыңыз.
 • Егер [Average/Орташа] күйі орнатылса, жарқыл экспозициясы бүкіл өлшенген көрініс үшін орташаланады.

Ескерту

 • [Eval (FacePrty)/Баға (Бет басымд.)] параметрі орнатылғанда да, кейбір нысандар мен түсіру жағдайлары күтілген нәтижеге қол жеткізуіңізге кедергі келтіруі мүмкін.

Қызыл көз әсерін азайту

Жарқылды жақпастан бұрын қызыл көз әсерін азайту шамын жағу арқылы қызыл көз әсерін азайту үшін [Enable/Қосу] мәніне орнатыңыз.

Жай синхрондау

Av және P режимдерінде жарқылмен фотосуретке түсіру үшін жарқылды үндестіру жылдамдығын орната аласыз.

 • [1/250-1/30 sec. auto (1/250-1/30 сек. авто)] 1/250-30sec. auto (1/250-30 сек. авто)

  Көрініс ашықтығына үйлесімді болу үшін жарқылдың синхрондау жылдамдығы 1/250 сек. - 30 сек. аралығында автоматты түрде орнатылады. Жай синхрондаумен түсіру мүмкіндігі көмескі жарық жағдайларында (кейбір түсіру жағдайларында) қолданылады және ысырма жылдамдығы автоматты түрде төмендетіледі.

 • [1/250–1/60 sec. auto (1/250–1/60 сек. авто)] 1/250-1/60sec. auto (1/250-1/60 сек. авто)

  Баяу ысырма жылдамдығының төмен жарық жағдайларында автоматты түрде орнатылуынан қорғайды. Ол нысанды бұлыңғырлату және камера шайқалуынан қорғауда тиімді болып табылады. Жарқылдан шыққан жарық нысандар үшін стандартты экспозицияны береді, бірақ өңдердің қараңғы болуы мүмкін екенін ескеріңіз.

 • [1/250 sec. (fixed) (1/250 сек. (бекітілген))] 1/250 sec. (fixed) (1/250 сек. (бекітілген))

  Ысырма жылдамдығы 1/250 сек. жылдамдықта бекітіледі, бұл [1/250-1/60sec. auto/1/250-1/60 сек. авто] параметріне қарағанда нысан бұлыңғырлығы мен камера шайқалуын алдын алуда тиімдірек болады. Дегенмен, көмескі жарықта нысанның фоны [1/250-1/60sec. auto/1/250-1/60 сек. авто] мәнінен күңгірттеу болып шығады.

Ескерту

 • Жай синхрондау мүмкіндігін Av/P режимінде пайдалану үшін [1/250-30sec. auto/1/250-30 сек. авто] параметріне орнатыңыз.

Кірістірілген жарқыл функциясының параметрлері

Flash mode (Жарқыл режимі)

E-TTL II/E-TTL толық автоматты жарқыл режимінде түсіру үшін [E-TTL II] параметріне орнатыңыз.

Қажетті жарқыл шығысын [Кірістірілген жарқылflash output/Кірістірілген жарқылжарқыл шығысы] бөлімінде көрсету үшін [Manual flash/Қолмен жарқыл шығару] параметріне орнатыңыз.

 • Тек Tv/Av/M режимінде қолжетімді.

Shutter sync. (Ысырманы синхрон.)

Әдетте, түсіру басталғаннан кейін дереу жарқыл жанатындай етіп [1st curtain/1-ші перде] функциясына орнатыңыз.

[2nd curtain/2-перде] параметріне орнатыңыз және көлік жарықтары сияқты нысанның қозғалыс белгілерінің табиғи көрінетін түсірілімдері үшін төмен ысырма жылдамдықтарын пайдаланыңыз.

Ескерту

 • [2nd curtain/2-перде] параметрімен түсіру кезінде ысырма жылдамдығын 1/60 сек. не төменірек етіп орнатыңыз. 1/60 сек. мәнінен асатын ысырма жылдамдықтары үшін, тіпті [2nd curtain/2-ші перде] параметрі орнатылған болса да, бірінші пердені синхрондау автоматты түрде қолданылады.

Кірістірілген жарқылexp. comp. (Кірістірілген жарқылэксп. комп.)

Жарқыл экспозициясының компенсациясын нысан жарықтығы жарқыл фотосуретінде қажетінше көрінбесе (сондықтан жарқыл шығысын реттегіңіз келеді) орнатыңыз. Жарқыл экспозициясының компенсациясын ±2 тоқтауға дейін 1/3 тоқтау қадамдарында орната аласыз.

 1. [Кірістірілген жарқылexp. comp./Кірістірілген жарқылэксп. комп.] опциясын таңдаңыз.

 2. Компенсациясының көлемін орнатыңыз.

  • Экспозиция тым күңгірт болса, Оңға пернесі пернесін басыңыз (арттырылған экспозиция үшін).
  • Экспозиция тым ашық болса, Солға пернесі пернесін басыңыз (азайтылған экспозиция үшін).
  • Суретке түсірген соң, қайта 0 күйіне орнату арқылы жарқыл экспозициясының компенсациясын болдырмаңыз.

Ескерту

 • [Түсіру: Auto Lighting Optimizer/Түсіру: Авто жарықтылықты оңтайландырғыш] () параметрін [Disable/Өшіру] опциясынан басқа опцияға орнату күңгірттеу экспозиция үшін теріс жарқыл экспозициясының компенсациясын орнатсаңыз да, суреттердің әлі де ашық болып көрінуін тудырады.
 • Егер жарқыл экспозициясының компенсациясы Speedlite (бөлек сатылады, ) құралымен орнатылса, онда жарқыл экспозициясының компенсациясын камерамен орнату мүмкін болмайды (Жылдам басқару немесе сыртқы жарқыл функциясының параметрі). Speedlite параметрінің камераныкін олардың екеуі де бір уақытта орнатылған жағдайда қайта жазатынын ескеріңіз.

Ескертпе

 • Қуат қосқышын Қуатты өшіру күйіне орнатқан соң да экспозиция компенсациясының шамасы күшінде болады.

Сыртқы жарқыл функциясының параметрлері

Экранда көрсетілген ақпарат, дисплей позициясы және қолжетімді параметрлер, Speedlite құралының үлгісіне, оның Теңшелетін функция параметрлеріне, жарқыл режиміне және басқа факторларға байланысты өзгереді. Жарқыл құрылғысының функциялары бойынша мәліметтерді оның нұсқаулығынан қараңыз.

Дисплей үлгісі

 1. (1) Flash mode (Жарқыл режимі)
 2. (2) Wireless functions (Сымсыз функциялар)/Flash ratio control (Жарқыл қатынасын басқару)
 3. (3) Жарқылды үлкейту (жарқылмен қамтылу)
 1. (4) Ысырманы синхрондау
 2. (5) Жарқыл экспозициясының компенсациясы
 3. (6) Жарқыл экспозициясының брекетингі

Ескерту

 • Жарқыл функциясының параметрлерімен үйлесімді емес EX сериялы Speedlite құралдарын пайдалану кезінде функциялар шектеледі.

Flash mode (Жарқыл режимі)

Қалаған жарқыл фотосуретіне үйлесімді жарқыл режимін таңдай аласыз.

 • [E-TTL II] — автоэкспозиция жарқылымен суретке түсіру мүмкіндігін қолдайтын EL/EX сериялы Speedlite құралының стандартты режимі.
 • [Manual flash/Қол жарқылы] — Speedlite құралының [Flash output/Жарқыл шығысы] параметрін қолмен теңшеуге арналған режим.
 • [CSP] (Continuous shooting priority mode/Үздіксіз түсіру басымдығы режимі) үйлесімді Speedlite құралын пайдалану кезінде қолжетімді болады. Бұл режим жарқыл шығысын бір тоқтау арқылы автоматты түрде азайтады және ISO көрсеткішін бір тоқтау арқылы көбейтеді. Үздіксіз түсіруде пайдалы және жарқыл батареясының қуатын үнемдеуге көмектеседі.
 • Басқа жарқыл режимдеріне қатысты тиісті жарқыл режимімен үйлесімді Speedlite нұсқаулығын қараңыз.

Ескерту

 • Экспозиция компенсациясын Tv немесе M режиміндегі [CSP] параметрімен жарқылмен фотосуретке түсіруден туындаған артық экспозиция жағдайында қажетінше реттеңіз.

Ескертпе

 • [CSP] параметрімен ISO көрсеткіші автоматты түрде [Auto/Авто] мәніне орнатылады.

Wireless functions (Сымсыз функциялар)

Сымсыз бірнеше жарқыл жарығымен түсіру үшін радионы немесе оптикалық сымсыз тасымалдауды пайдалануыңызға болады.

Сымсыз жарқыл бойынша мәліметтер үшін, сымсыз жарқыл фотосуретімен үйлесімді Speedlite құралының пайдалану нұсқаулығын қараңыз.

Firing ratio control (Жану арақатынасын басқару)

Макро жарқылмен жану арақатынасын басқаруды орната аласыз.

Жану арақатынасын басқару туралы мәліметтерді макро жарқылдың нұсқаулығынан қараңыз.

Flash zoom (Жарқылды үлкейту) (жарқылмен қамтылу)

Жарқыл басының үлкейтуі бар Speedlites құралдары көмегімен, жарқыл аумағын орната аласыз.

Shutter synchronization (Ысырманы синхрондау)

Әдетте, мұны [First-curtain synchronization/Бірінші пердені синхрондау] параметріне орнатыңыз, сонда жарқыл түсіру басталған соң бірден жанады. [Second-curtain synchronization/2-перде синхрондауы] параметріне орнатыңыз және көлік жарықтары сияқты нысанның қозғалыс белгілерінің табиғи көрінетін түсірілімдері үшін төмен ысырма жылдамдықтарын пайдаланыңыз.

Ең жоғарғы жарқылды синхрондау ысырма жылдамдығына қарағанда жоғары ысырма жылдамдықтарында жарқылмен суретке түсіру үшін [High-speed synchronization/Жоғары жылдамдықты синхрондау] параметріне орнатыңыз. Бұл мысалы күндізгі жарықта сырттағы нысандардың артқы жағындағы өңді бұлыңғырлату үшін Av режимінде ашық апертурамен түсіру кезінде тиімді.

Ескерту

 • [Second-curtain synchronization/Екінші перндені синхрондау] параметрімен түсіру кезінде ысырма жылдамдығын 1/60 сек. не төменірек етіп орнатыңыз. 1/60 сек. мәнінен асатын ысырма жылдамдықтары үшін, тіпті [Second-curtain synchronization/Екінші пердені синхрондау] параметрі орнатылған болса да, бірінші пердені синхрондау автоматты түрде қолданылады.

Flash exposure compensation (Жарқыл экспозициясының компенсациясы)

Экспозиция компенсациясы реттелетіндіктен сыртқы Speedlite құралдарының жарқыл шығысын да реттеуіңізге болады.

Ескерту

 • Егер жарқыл экспозициясының компенсациясы Speedlite арқылы орнатылса, жарқыл экспозициясының компенсациясын камера арқылы орнату мүмкін болмайды. Speedlite параметрінің камераныкін олардың екеуі де бір уақытта орнатылған жағдайда қайта жазатынын ескеріңіз.

Flash exposure bracketing (Жарқыл экспозициясының брекетингі)

Жарқыл экспозициясының брекетингімен (FEB) жабдықталған Speedlite құралдары сыртқы жарқыл шығысын үш түсірілім бірден түсірілетіндей өзгерте алады.

Сыртқы жарқылдың теңшелетін функция параметрлері

Сыртқы Speedlite теңшелетін функциялары туралы мәліметтер үшін, Speedlite нұсқаулығын қараңыз.

Ескерту

 • EL/EX сериялы Speedlite құралымен Speedlite құралы [Flash metering mode/Жарқылды өлшеу режимі] теңшелетін функциясы [1:TTL] (автожарқыл) мәніне орнатылған жағдайда әрқашан толық күшімен жанады.
 • Speedlite Жеке функцияларын (Ж.функ) орнату немесе тазалау камераның [Түсіру: External flash func. setting/Түсіру: Сыртқы жарқыл функ. параметрі] экранынан мүмкін болмайды. Оларды Speedlite құралынан тікелей орнатыңыз.

Жарқыл функциясының параметрлерін тазалау/Функ. параметрлерін тазалау

 1. [Clear settings/Параметрлерді тазарту] тармағын таңдаңыз.

 2. Тазартылатын параметрлерді таңдаңыз.

  • [Clear built-in flash set./Кірістірілген жарқыл парам. тазарту], [Clear external flash set./Сыртқы жарқыл парам. тазарту] немесе [Clear ext. flash C.Fn set./Сыртқы жарқылдың Т.Фн парам. тазарту] параметрін таңдаңыз.
  • Барлық жарқыл параметрлерін немесе Теңшелетін функция параметрлерін тазалау үшін растау экранында [OK] тармағын таңдаңыз.