Қате туралы хабарларға жауап беру

Қате орын алғанда, төмендегі процедуралардың біреуін орындау арқылы қате мәліметтерін көрсетіңіз. Одан кейін, осы тарауда көрсетілген мысалдарға сүйене отырып қате салдарын жойыңыз.

 • [View info/Ақпаратты қарау] экранында Жылдам басқару/Орнату түймесі түймесін басыңыз.
 • [Wi-Fi on/Wi-Fi қосулы] терезесінде [Error details/Қате мәліметтері] параметрін таңдаңыз.
11 12
21 22 23
61 63 64 65 66 67 68 69
91
121 125 126 127
130 131 132 133 134 135
141 142

Ескертпе

 • Қате орын алғанда, [Err**/Қате**] белгішесі [Wi-Fi/Bluetooth connection/Wi-Fi/Bluetooth қосылымы] экранының жоғарғы оң жағында көрсетіледі. Ол камераның қуаты Қуатты өшіру күйіне орнатылған кезде жоғалады.

11: Connection target not found (Қосылым мақсаты табылмады)

 • [Смартфон] жағдайында Camera Connect іске қосылым тұр ма?

  • Camera Connect көмегімен қосылымды орнатыңыз ().
 • [Компьютер] жағдайында EOS бағдарламалық жасақтамасы жұмыс істеп тұр ма?

  • EOS бағдарламалық жасақтамасын іске қосыңыз және қосылымды қайтадан орнатыңыз ().
 • [Принтер] жағдайында принтер қуаты қосылған ба?

  • Принтерді қосыңыз.
 • Камера және кіру нүктесі аутентификацияға арналған бірдей құпия сөзді пайдалану үшін орнатылған ба?

  • Егер шифрлауға арналған аутентификация әдісі [Open system/Ашық жүйе] параметріне орнатылған кезде құпия сөздер сәйкес келмесе, осы қате орын алады.

   Үлкен және кіші әріптерді тексеріңіз және камерада түпнұсқалықты растау үшін дұрыс құпия сөздің орнатылғанын тексеріңіз ().

12: Connection target not found (Қосылым мақсаты табылмады)

 • Мақсатты құрылғы және кіру нүктесінің қуаты қосылған ба?

  • Мақсатты құрылғыны және кіру нүктесін қосыңыз, одан кейін біраз күтіңіз. Қосылым әлі де орнатылмаса, қосылымды орнату процедураларын қайтадан орындаңыз.

21: No address assigned by DHCP server (DHCP сервері арқылы ешқандай мекенжай тағайындалмады)

Камерада тексерілуі керек нәрсе

 • Камерада IP мекенжайы [Auto setting/Авто орнату] параметріне орнатылады. Осы дұрыс параметр ме?

  • Ешқандай DHCP сервері пайдаланылмаса, IP мекенжайын камерада [Manual setting/Қолмен орнату] параметріне орнатудан кейін параметрлерді көрсетіңіз ().

DHCP серверінде тексерілетін нәрсе

 • DHCP сервер қуаты қосылған ба?

  • DHCP серверін қосыңыз.
 • DHCP сервері арқылы тағайындау үшін жеткілікті мекенжайлар бар ма?

  • DHCP сервері арқылы тағайындалған мекенжайлар санын арттырыңыз.
  • Пайдаланудағы мекенжайлар санын азайту үшін құрылғылардың DHCP сервері арқылы тағайындалған мекенжайларын желіден алып тастаңыз.
 • DHCP сервері дұрыс жұмыс істеп тұр ма?

  • DHCP сервері ретінде дұрыс жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізу үшін DHCP сервер параметрлерін тексеріңіз.
  • Қажет болса, DHCP сервері қолжетімді екеніне көз жеткізу үшін желілік әкімшіден сұраңыз.

22: No response from DNS server (DNS серверінен жауап жоқ)

Камерада тексерілуі керек нәрсе

 • Камерада DNS серверінің IP мекенжай параметрі сервердің нақты мекенжайына сәйкес пе?

  • IP мекенжайын [Manual setting/Қолмен орнату] параметріне орнатыңыз және камерада сол IP мекенжайын қолданылған DNS сервері ретінде көрсетіңіз ().

DNS серверінде тексерілетін нәрсе

 • DNS сервер қуаты қосылған ба?

  • DNS серверін қосыңыз.
 • IP мекенжайлары үшін DNS сервер параметрлері және тиісті атаулар дұрыс па?

  • DNS серверінде IP мекенжайлар және тиісті атаулар дұрыс енгізілгеніне көз жеткізіңіз.
 • DNS сервері дұрыс жұмыс істеп тұр ма?

  • DNS сервері ретінде дұрыс жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізу үшін DNS сервер параметрлерін тексеріңіз.
  • Қажет болса, DNS сервері қолжетімді екеніне көз жеткізу үшін желілік әкімшіден сұраңыз.

Жалпы алғанда желіде тексерілетін нәрсе

 • Желі құрамында шлюз қызметін атқаратын жол бағыттағыштар не ұқсас құрылғылар бар ма?

  • Қажет болса, желілік әкімшіден желі шлюз мекенжайын сұраңыз және оны камерада орнатыңыз (, ).
  • Шлюз мекенжай параметрі барлық желі құрылғыларында, камераны қосқанда, дұрыс енгізілгеніне көз жеткізіңіз.

23: Device with same IP address exists on selected network (Таңдалған желіде IP мекенжайы бірдей құрылғы бар)

 • Камера желісіндегі басқа құрылғы камерамен бірдей IP мекенжайын пайдалануда ма?

  • Желідегі басқа құрылғымен бірдей мекенжайдың пайдалануын болдырмау үшін камераның IP мекенжайын өзгертіңіз. Олай болмаса, көшірме мекенжайы бар құрылғының IP мекенжайын өзгертіңіз.
  • Камераның IP мекенжайы DNS серверін пайдаланатын желі орталарында [Manual setting/Қолмен орнату] параметріне орнатылса, параметрді [Auto setting/Авто орнату] параметріне өзгертіңіз ().

Ескертпе

 • 21–23-ші қате туралы хабарларға жауап беру

 • 21–23-ке дейін нөмірленген қателерді қарастыру кезінде келесі тармақтарды да тексеріңіз.

  Камера және кіру нүктесі аутентификацияға арналған бірдей құпия сөзді пайдалану үшін орнатылған ба?

  • Егер шифрлауға арналған аутентификация әдісі [Open system/Ашық жүйе] параметріне орнатылған кезде құпия сөздер сәйкес келмесе, осы қате орын алады. Үлкен және кіші әріптерді тексеріңіз және камерада түпнұсқалықты растау үшін дұрыс құпия сөздің орнатылғанын тексеріңіз ().

61: Selected SSID wireless LAN network not found (Таңдалған SSID сымсыз LAN желісі табылмады)

 • Камера және кіру нүктесі антеннасының байланысу сызығын жауып қойған кедергілер бар ма?

  • Кіру нүктесі антеннасын камераға анық көрінетін бұрышқа жылжытыңыз ().

Камерада тексерілуі керек нәрсе

 • Камерада орнатылған SSID идентификаторы тиісті кіру нүктесіне сәйкес пе?

  • SSID идентификаторын кіру нүктесінде тексеріңіз, одан кейін дәл сол SSID идентификаторын камераға орнатыңыз.

Кіру нүктесінде тексерілуі керек нәрсе

 • Кіру нүктесі қосылған ба?

  • Кіру нүктесінің қуатын қосыңыз.
 • Егер MAC мекенжайының фильтрлеуі белсенді болса, қолданыстағы камераның MAC мекенжайы кіру нүктесінде тіркелген бе?

  • Пайдаланылатын камераның MAC мекенжайын кіру нүктесіне тіркеңіз. MAC мекенжайын [View info/Ақпаратты қарау] экранында тексеруге болады ().

63: Wireless LAN authentication failed (Сымсыз LAN желісінің түпнұсқалығын растау орындалмады)

 • Камера және кіру нүктесі аутентификацияға арналған бірдей шифрлау кілтін пайдалану үшін орнатылған ба?

  • Камера келесі аутентификация әдістерін қолдайды: [Open system/Ашық жүйе], [Shared key/Ортақ кілт] және [WPA/WPA2-PSK].
 • Камера және кіру нүктесі аутентификацияға арналған бірдей құпия сөзді пайдалану үшін орнатылған ба?

  • Үлкен және кіші әріптерді тексеріңіз және камерада түпнұсқалықты растау үшін дұрыс құпия сөздің орнатылғанын тексеріңіз.
 • Егер MAC мекенжайының фильтрлеуі белсенді болса, қолданыстағы камераның MAC мекенжайы кіру нүктесінде тіркелген бе?

  • Пайдаланылатын камераның MAC мекенжайын кіру нүктесіне тіркеңіз. MAC мекенжайын [View info/Ақпаратты қарау] экранында тексеруге болады ().

64: Cannot connect to wireless LAN termina (Сымсыз LAN ұясына қосылу мүмкін емес)

 • Камера және кіру нүктесі бірдей шифрлау кілтін пайдалану үшін орнатылған ба?

  • Камера келесі шифрлау әдістерін қолдайды: WEP, TKIP және AES.
 • Егер MAC мекенжайының фильтрлеуі белсенді болса, қолданыстағы камераның MAC мекенжайы кіру нүктесінде тіркелген бе?

  • Пайдаланылатын камераның MAC мекенжайын кіру нүктесіне тіркеңіз. MAC мекенжайын [View info/Ақпаратты қарау] экранында тексеруге болады ().

65: Wireless LAN connection lost (Сымсыз LAN қосылымы жоғалды)

 • Камера және кіру нүктесі антеннасының байланысу сызығын жауып қойған кедергілер бар ма?

  • Кіру нүктесі антеннасын камераға анық көрінетін бұрышқа жылжытыңыз.
 • Wi-Fi қосылымы, белгілі себептер бойынша, жоғалып кетті және қосылымды қайта қалпына келтіру мүмкін емес.

  • Төмендегілер ықтимал себептер: кіру нүктесіне басқа құрылғыдан шамадан тыс қатынасу, жуық маңайда микротолқынды пеш не ұқсас құралдар пайдаланылуда (IEEE 802.11b/g/n (2,4 ГГц жиілігі) кедергі жасауда), болмаса жаңбыр не жоғары ылғалдық әсері () бар.

66: Incorrect wireless LAN password (Сымсыз LAN құпия сөзі дұрыс емес)

 • Камера және кіру нүктесі аутентификацияға арналған бірдей құпия сөзді пайдалану үшін орнатылған ба?

  • Үлкен және кіші әріптерді тексеріңіз және камерада түпнұсқалықты растау үшін дұрыс құпия сөздің орнатылғанын тексеріңіз.

67: Incorrect wireless LAN encryption method (Сымсыз LAN шифрлау әдісі дұрыс емес)

 • Камера және кіру нүктесі бірдей шифрлау кілтін пайдалану үшін орнатылған ба?

  • Камера келесі шифрлау әдістерін қолдайды: WEP, TKIP және AES.
 • Егер MAC мекенжайының фильтрлеуі белсенді болса, қолданыстағы камераның MAC мекенжайы кіру нүктесінде тіркелген бе?

  • Пайдаланылатын камераның MAC мекенжайын кіру нүктесіне тіркеңіз. MAC мекенжайын [View info/Ақпаратты қарау] экранында тексеруге болады ().

68: Cannot connect to wireless LAN terminal. Retry from the beginning. (Бірнеше сымсыз LAN ұялары табылды. Қосылу мүмкін емес. Басынан қайталаңыз.)

 • Кіру нүктесінің WPS (Wi-Fi желісін қауіпсіз орнату) түймесін уақыттың көрсетілген мерзімі үшін басып тұрдыңыз ба?

  • WPS түймесін кіру нүктесінің нұсқаулығында көрсетілген уақытқа басып ұстап тұрыңыз.
 • Кіру нүктесінің жанындағы қосылымды орнатуға талпынып тұрсыз ба?

  • Екі құрылғы бір бірінің жету аясында болған кезде қосылым орнатуға тырысыңыз.

69: Multiple wireless LAN terminals have been found. Cannot connect. Retry from the beginning. (Бірнеше сымсыз LAN ұялары табылды. Қосылу мүмкін емес. Басынан қайталаңыз.)

 • Байланыс WPS (Wi-Fi желісін қауіпсіз орнату) түйме басу қосылым режиміндегі (PBC режимі) басқа қол жеткізу нүктесі арқылы орындалуда.

  • Қосылымды орнатуға әрекет етпестен бұрын біраз күтіңіз.

91: Other error (Басқа қате)

 • 11- 69 қат кодының нөмірінен басқа проблема орын алды.

  • Камераның қуат қосқышын өшіріп, қосыңыз.

121: Not enough free space on server (Серверде жеткілікті бос орын жоқ)

 • Мақсатты веб серверде жеткілікті бос орын жоқ.

  • Веб сервердегі қажетсіз суреттерді жойыңыз, ондағы бос орынды тексеріңіз, одан кейін деректер қайтадан жіберіп көріңіз.

125: Check the network settings (Желі параметрлерін тексеру)

 • Желі қосылған ба?

  • Желінің қосылым күйін тексеріңіз.

126: Could not connect to server (Серверге қосылу мүмкін болмады)

 • Веб-қызметке қосылу мүмкін болмады.

  • Қызметке кейінірек кіріп көріңіз.
 • Желі қосылған ба?

  • Желінің қосылым күйін тексеріңіз.

127: An error has occurred (Қате орын алды)

 • Камера веб-қызметке қосылып тұрғанда 121-126 қате коды нөмірінен басқа проблема орын алды.

  • Image.canon қызметіне Wi-Fi қосылымын қайтадан орнатып көріңіз.

130: The server is currently busy
Please wait a moment and try again (Сервер қазір бос емес. Бір сәт күтіңіз және әрекетті қайталаңыз)

 • image.canon сайты қазір бос емес.

  • image.canon сайтына Wi-Fi арқылы кейінірек қайтадан кіріп көріңіз.

131: Try again (Әрекетті қайталаңыз)

 • image.canon сайтына Wi-Fi арқылы қосылу кезінде қате орын алды.

  • Image.canon қызметіне Wi-Fi қосылымын қайтадан орнатып көріңіз.

132: Error detected on server
Try again later (Серверде қате анықталды. Әрекетті кейінірек қайталаңыз)

 • image.canon сайты техникалық қызмет көрсету үшін қазір офлайн.

  • image.canon сайтына Wi-Fi арқылы кейінірек қайтадан кіріп көріңіз.

133:

 • image.canon жүйесіне кіру кезінде қате орын алды.

  • image.canon параметрлерін тексеріңіз.
  • image.canon сайтына Wi-Fi арқылы кейінірек қайтадан кіріп көріңіз.

134: Set the correct date and time (Дұрыс күн мен уақытты орнату)

 • Күн, уақыт және уақыт белдеуі параметрлері дұрыс емес.

  • [Орнату: Date/Time/Zone/Орнату: Күн/Уақыт/Белдеу] параметрлерін тексеріңіз.

135: Web service settings have been changed (Веб-қызмет параметрлері өзгертілген)

 • image.canon үшін параметрлер өзгерген.

  • image.canon параметрлерін тексеріңіз.

141: Printer is busy. Try connecting again. (Принтер бос емес. Қосылуды қайта көріңіз.)

 • Принтер басып шығару жұмысын орындауда ма?

  • Басып шығару процесі аяқталғаннан кейін принтерге Wi-Fi қосылымын қайтадан орнатып көріңіз.
 • Принтерге басқа камера Wi-Fi арқылы қосылған ба?

  • Басқа камераға Wi-Fi қосылымы тоқтатылғаннан кейін принтерге Wi-Fi қосылымын қайтадан орнатып көріңіз.

142: Could not acquire printer information. Reconnect to try again. (Принтер ақпаратын алу мүмкін болмады. Әрекетті қайталау үшін қайта қосыңыз.)

 • Принтер қуаты қосулы ма?

  • Принтерді қосқаннан кейін Wi-Fi қосылымын қайтадан орнатып көріңіз.