Traucējummeklēšanas pamācība

Ja rodas problēma ar kameru, vispirms meklējiet risinājumu šajā traucējummeklēšanas pamācībā. Ja traucējummeklēšanas pamācība nepalīdz problēmu atrisināt, nogādājiet kameru tuvākajā Canon servisa centrā.

Problēmas ar barošanu

Ar akumulatora lādētāju nevar uzlādēt akumulatorus.

 • Ar šo lādētāju drīkst lādēt vienīgi Canon oriģinālo akumulatora bloku LP-E17.
 • Pie problēmām ar lādēšanu vai lādētāju sk. Akumulatora uzlāde.

Akumulatora lādētāja indikators mirgo.

 • Oranža indikatora mirgošana norāda, ka aizsardzības shēma ir pārtraukusi lādēšanu, jo (1) radās problēma ar akumulatora lādētāju vai akumulatoru vai (2) neizdevās datu apmaiņa ar akumulatoru, kas nav Canon ražojuma. Pirmajā gadījumā atvienojiet lādētāju, no jauna ievietojiet akumulatoru un dažas minūtes pagaidiet, pirms atkal pievienot lādētāju. Ja problēma saglabājas, nogādājiet kameru tuvākajā Canon servisa centrā.

Kamera neieslēdzas, kaut arī ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis ir pārslēgts uz Ieslēgšana.

 • Pārbaudiet, vai akumulators ir pareizi ievietots kamerā ().
 • Pārliecinieties, ka kartes/akumulatora nodalījuma vāciņš ir aizvērts ().
 • Uzlādējiet akumulatoru ().

Piekļuves indikators deg vai mirgo, kaut arī ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis ir pārslēgts uz Power off (Izslēgšana).

 • Ja kameru izslēdz, kamēr notiek attēla ierakstīšana kartē, piekļuves indikators dažas sekundes paliek ieslēgts vai turpina mirgot. Kad attēla ierakstīšana ir pabeigta, strāva izslēdzas automātiski.

Tiek attēlots [Battery communication error. Does this battery/do these batteries display the Canon logo? / Kļūda datu apmaiņā ar akumulatoru. Vai uz šī akumulatora/šiem akumulatoriem ir Canon logo?].

 • Ar šo lādētāju drīkst lādēt vienīgi Canon oriģinālo akumulatora bloku LP-E17.
 • Izņemiet akumulatoru un ievietojiet to no jauna ().
 • Ja elektriskie kontakti ir netīri, notīriet tos ar mīkstu drāniņu.

Akumulators ātri izlādējas.

 • Izmantojiet pilnībā uzlādētu akumulatoru ().
 • Var būt pasliktinājusies akumulatora veiktspēja. Ja akumulatora veiktspēja ir neapmierinoša, nomainiet akumulatoru ar jaunu.
 • Pieejamo uzņēmumu skaits samazinās, ja:

  • Aizslēga poga tiek ilgāku laiku spiesta līdz pusei
  • Tiek bieži aktivizēta AF, neveicot fotografēšanu
  • Tiek izmantots objektīva Image Stabilizer (Attēla stabilizators)
  • Tiek lietotas bezvadu komunikācijas funkcijas

Kamera pati izslēdzas.

 • Darbojas automātiskā strāvas izslēgšana. Lai deaktivizētu automātisko strāvas izslēgšanu, iestatiet [Auto power off/Automātiskā strāvas izslēgšana] cilnē [Iestatīšana: Power saving/Iestatīšana: Enerģijas taupīšana] uz [Disable/Atspējot] ().
 • Pat ja [Auto power off/Automātiskā strāvas izslēgšana] ir iestatīts uz [Disable/Atspējot], ekrāns un skatu meklētājs izslēdzas, kad kamera nav darbināta [Display off/Izslēgt displeju] vai [Viewfinder off/Izslēgt skatu meklētāju] iestatīto laiku (lai gan pati kamera paliek ieslēgta).
 • Iestatiet [Iestatīšana: Eco mode/Iestatīšana: Ekonomiskais režīms] uz [Off/Izsl.].

Problēmas ar uzņemšanu

Nevar pievienot objektīvu.

 • Lai pievienotu EF vai EF-S objektīvus, nepieciešams stiprinājuma adapteris. Šo kameru nevar lietot ar EF-M objektīviem ().

Nevar uzņemt vai ierakstīt nevienu attēlu.

 • Pārbaudiet, vai karte ir pareizi ievietota ().
 • Pavirziet kartes ierakstīšanas aizsargslēdzi stāvoklī, kas atļauj ierakstīšanu un dzēšanu ().
 • Ja karte ir pilna, nomainiet to vai vietas atbrīvošanai izdzēsiet nevajadzīgos attēlus (, ).
 • Uzņemt nav iespējams, ja laikā, kad mēģināt panākt fokusu, AF punkts kļūst oranžs. Vēlreiz līdz pusei nospiediet aizslēga pogu, lai automātiski veiktu atkārtotu fokusēšanu, vai fokusējiet manuāli (, ).

Karte nav lietojama.

Kad karte tiek ievietota citā kamerā, tiek rādīts kartes kļūdas paziņojums.

 • SDXC kartes tiek formatētas exFAT sistēmā, tāpēc, ja ar šo kameru tiek formatēta karte un pēc tam ievietota citā kamerā, var tikt parādīts kļūdas ziņojums un karte var nebūt lietojama.

Attēls nav fokusā vai ir izplūdis.

 • Iestatiet fokusēšanas režīmu uz [AF] ().
 • Spiediet aizslēga pogu uzmanīgi, lai novērstu kameras izkustēšanos ().
 • Ja objektīvam ir Image Stabilizer (Attēla stabilizators), pārslēdziet Image Stabilizer (Attēla stabilizatora) slēdzi uz Ieslēgšana.
 • Vājā apgaismojumā ekspozīcijas laiks var paildzināties. Izmantojiet īsāku ekspozīcijas laiku (), iestatiet augstāku ISO jutību (), lietojiet zibspuldzi () vai lietojiet trijkāji.
 • Sk. Attēlu izplūšanas mazināšana.

Nav iespējams fiksēt fokusu un mainīt kadra kompozīciju.

 • Iestatiet AF darbību uz viena kadra AF (). Režīmā Servo AF nav iespējams uzņemt ar fokusa fiksāciju ().

Nepārtrauktā fotografēšana notiek lēni.

Samazinās maksimālais kadru skaits nepārtrauktas fotografēšanas režīmā.

Pat pēc kartes nomainīšanas nemainās attēlotais maksimālais kadru skaits nepārtrauktas fotografēšanas režīmā.

 • Skatu meklētājā attēlotais aplēstais maksimālais kadru skaits nepārtrauktas uzņemšanas režīmā nemainās, ja tiek nomainīta karte, pat ja ievietojat kamerā liela ātruma karti. Maksimālais kadru skaits, kas norādīts sadaļā Maksimālais kadru skaits nepārtrauktas uzņemšanas režīmā (aptuvenais kadru skaits), ir balstīts uz standarta Canon testēšanas karti, un faktiskais maksimālais kadru skaits nepārtrauktas uzņemšanas režīmā ir lielāks kartēm ar augstāku rakstīšanas ātrumu. Tāpēc aplēstais maksimālais kadru skaits nepārtrauktas uzņemšanas režīmā var atšķirties no faktiskā maksimālā kadru skaita nepārtrauktas uzņemšanas režīmā.

Fotoattēlu uzņemšanai nevar iestatīt ISO 100.

 • Kad iestatījums [Uzņemšana: Highlight tone priority/Uzņemšana: Gaišo zonu mērījuma prioritāte] ir iestatīts uz [Enable/Iespējot] vai [Enhanced/Pastiprināta], minimālā jutība ISO jutības diapazonā ir ISO 200.

Fotoattēlu uzņemšanai nevar izvēlēties paplašinātu ISO jutību.

 • Pārbaudiet iestatījumu [ISO speed/ISO jutība] sadaļā [Uzņemšana: FotoattēliISO speed settings/Uzņemšana: FotoattēliISO jutības iestatījumi].
 • Paplašināta ISO jutība (H) nav pieejama, kad iestatījums [: Highlight tone priority/: Gaišo zonu mērījuma prioritāte] ir iestatīts uz [Enable/Iespējot] vai [Enhanced/Pastiprināta], pat ja [ISO expansion/ISO paplašinājums] ir iestatīts uz [1:On/1:Iesl.] izvēlnē [: Custom Functions(C.Fn)/: Pielāgotas funkcijas (C.Fn)].

Attēls iznāk gaišs arī pie samazinošas ekspozīcijas kompensācijas.

 • Iestatiet [Uzņemšana: Auto Lighting Optimizer/Uzņemšana: Automātiskais apgaismojuma optimizators] uz [Disable/Atspējot] (). Ja iestatīts [Low/Minimāls], [Standard/Standarta] vai [High/Maksimāls], attēls var iznākt gaišs arī tad, ja iestatīta samazinoša ekspozīcijas kompensācija vai zibspuldzes ekspozīcijas kompensācija.

Nevar iestatīt ekspozīcijas kompensāciju, kad iestatīta gan manuālā ekspozīcija, gan automātiska ISO jutība.

Netiek attēlotas visas objektīva aberāciju korekcijas opcijas.

 • Kaut arī [Chromatic aberr corr/Hromatiskās aberācijas korekcija] un [Diffraction correction/Difrakcijas korekcija] netiek attēloti, kad [Digital Lens Optimizer/Digitālais objektīva optimizators] ir iestatīts uz [Enable/Iespējot], uzņemot abas funkcijas tiek pielietotas tāpat kā pie to iestatījuma [Enable/Iespējot].
 • Filmas ierakstīšanas laikā netiek attēlots [Digital Lens Optimizer/Digitālais objektīva optimizators] un [Diffraction correction/Difrakcijas korekcija].

Zibspuldzes izmantošana režīmā Av vai P paildzina ekspozīcijas laiku.

 • Iestatiet [Slow synchro/Lēnā sinhronizācija] izvēlnē [Uzņemšana: Flash control/Uzņemšana: Zibspuldzes vadība] opciju [1/250-1/60sec. auto/1/250-1/60 s automātiska] vai [1/250 sec. (fixed)/1/250 s (fiksēta)] ().

Iebūvētā zibspuldze nezibsnī.

 • Ja iebūvētā zibspuldze tiek atkārtoti lietota īsā laika periodā, uzņemšana ar zibspuldzi var būt uz laiku atspējota, lai aizsargātu zibspuldzes lampu.

Ārējā Speedlite zibspuldze nezibsnī.

 • Pārliecinieties, ka ārējās zibspuldzes ierīces ir cieši pievienotas kamerai.

Speedlite zibspuldze vienmēr zibsnī ar pilnu jaudu.

 • Zibspuldzes, kas nav EL/EX sērijas Speedlite zibspuldzes, automātiskās zibspuldzes režīmā vienmēr zibsnī ar pilnu jaudu ().
 • Ja ārējās zibspuldzes pielāgoto funkciju iestatījumos [Flash metering mode/Zibspuldzes mērīšanas režīms] ir iestatīts uz [1:TTL] (automātiskā zibspuldze), zibspuldze vienmēr zibsnī ar pilnu jaudu ().

Nevar iestatīt ārējās zibspuldzes ekspozīcijas kompensāciju.

 • Ja zibspuldzes ekspozīcijas kompensācija tiek iestatīta ārējā Speedlite zibspuldzē, tad kompensācijas apjomu nevar iestatīt kamerā. Kad ārējās Speedlite zibspuldzes ekspozīcijas kompensācija ir atcelta (iestatīta uz 0), zibspuldzes ekspozīcijas kompensāciju var iestatīt ar kameru.

Režīmā Av nav pieejama liela ātruma sinhronizācija.

 • Iestatiet [Slow synchro/Lēnā sinhronizācija] izvēlnē [Uzņemšana: Flash control/Uzņemšana: Zibspuldzes vadība] uz opciju, kas nav [1/250 sec. (fixed) / 1/250 s (fiksēta)] ().

Fotografēšana, izmantojot tālvadību, nav iespējama.

 • Uzņemot fotogrāfijas, iestatiet kadru uzņemšanas režīmu 10 sek. taimeris/tālvadības kontrolleris vai 2 sek. taimeris/tālvadības kontrolleris (). Filmas ierakstīšanas režīmā iestatiet iestatījumu [Uzņemšana: Remote control/Uzņemšana: Tālvadība] uz [Enable/Iespējot] ().
 • Pārbaudiet tālvadības pults palaišanas laika slēdzi.
 • Ja izmantojat bezvadu tālvadības pulti BR-E1, sk. Bezvadu tālvadības pults BR-E1.
 • Lai izmantotu tālvadības pulti intervāla foto filmas ierakstīšanai, sk. Intervāla foto filmas.

Fotoattēlu uzņemšanas laikā tiek attēlota balta [Baltais temperatūras brīdinājums] vai sarkana [Sarkanais temperatūras brīdinājums] ikona.

 • Tas norāda uz augstu kameras iekšējo temperatūru. Kad tiek attēlota balta [Baltais temperatūras brīdinājums] ikona, fotogrāfiju attēla kvalitāte var pasliktināties. Sarkana [Sarkanais temperatūras brīdinājums] ikona norāda, ka uzņemšana drīz tiks automātiski apturēta ().

Filmas ierakstīšanas laikā tiek attēlota sarkana [Sarkanais temperatūras brīdinājums] ikona.

 • Tas norāda uz augstu kameras iekšējo temperatūru. Ja tiek attēlota sarkanā ikona [Sarkanais temperatūras brīdinājums], tas norāda, ka filmas uzņemšana drīz tiks automātiski apturēta ().

Tiek attēlota sarkana [Filmas ierakstīšanas karstuma limita ikona] ikona.

 • Ja kamera īslaicīgi pārkarst paildzinātas 4K ierakstīšanas laikā, tiek parādīta ikona [Filmas ierakstīšanas karstuma limita ikona] un ierakstīšana tiek apturēta. Šajā laikā filmas ierakstīšana nebūs pieejama pat tad, ja nospiedīsit filmu uzņemšanas pogu.

  Sekojot attēlotajiem norādījumiem, vai nu iestatiet filmas ierakstīšanas izmēru, kas nav [4K23,98 kadri/s] vai [4K25,00 kadri/s], vai izslēdziet kameru, lai tā atdzistu pirms ierakstīšanas atsākšanas.

Filmas ierakstīšana pati apstājas.

 • Ja kartei ir mazs rakstīšanas ātrums, filmas ierakstīšana var automātiski tikt apturēta. Plašāk par kartēm, kurās var ierakstīt filmas, sk. Kartes veiktspējas prasības (filmu ierakstīšanai) [lasīšanas/rakstīšanas ātrums]. Kartes rakstīšanas ātrumu var pārbaudīt kartes ražotāja tīmekļa vietnē u. tml.
 • Ja kartes rakstīšanas vai lasīšanas ātrums palēninās, veiciet zema līmeņa formatēšanu, lai inicializētu karti ().
 • Kad esat sācis ierakstīt filmu, ierakstīšana tiks automātiski apturēta pēc 29 min., 59 sek.

Filmas ierakstīšanai nevar iestatīt ISO jutību.

 • Ierakstīšanas režīmā [Filmas] ISO jutība tiek iestatīta automātiski. Režīmā [Manuālā ekspozīcija filmai] ISO jutību var iestatīt manuāli ().
 • Kad iestatījums [Uzņemšana: Highlight tone priority/Uzņemšana: Gaišo zonu mērījuma prioritāte] ir iestatīts uz [Enable/Iespējot] vai [Enhanced/Pastiprināta], minimālā jutība ISO jutības diapazonā ir ISO 200.

Manuāli iestatītā ISO jutība mainās, kad pārslēdzat filmu ierakstīšanu.

 • Fotoattēlu uzņemšanai ISO jutība ir iestatīta atbilstoši iestatījumam [ISO speed/ISO jutība] izvēlnē [Uzņemšana: FotoattēliISO speed settings/Uzņemšana: FotoattēliISO jutības iestatījumi] (), un filmu ierakstīšanai atbilstoši iestatījumam [ISO speed/ISO jutība] izvēlnē [Uzņemšana: FilmaISO speed settings/Uzņemšana: FilmaISO jutības iestatījumi] ().

Filmas ierakstīšanai nevar izvēlēties paplašinātu ISO jutību.

 • Pārbaudiet iestatījumu [ISO speed/ISO jutība] sadaļā [Uzņemšana: FilmaISO speed settings/Uzņemšana: FilmaISO jutības iestatījumi].
 • Paplašināta ISO jutība nav pieejama, kad iestatījums [Uzņemšana: Highlight tone priority/Uzņemšana: Gaišo zonu mērījuma prioritāte] ir iestatīts uz [Enable/Iespējot] vai [Enhanced/Pastiprināta].
 • H (paplašināta ISO jutība) nav pieejams (netiek parādīts) 4K filmu ierakstīšanai.

Filmas ierakstīšanas laikā mainās ekspozīcija.

 • Ja filmas ierakstīšanas laikā tiek mainīts ekspozīcijas laiks vai diafragmas atvēruma vērtība, var tikt ierakstītas ekspozīcijas izmaiņas.
 • Ja filmas ierakstīšanas laikā veiksit tālummaiņu, ieteicams pirms tam ierakstīt dažas izmēģinājuma filmas. Tālummaiņa filmas ierakstīšanas laikā var izraisīt ekspozīcijas izmaiņu vai objektīva trokšņu ierakstīšanu, vai fokusa zudumu.

Filmas ierakstīšanas laikā attēls mirgo vai parādās horizontālas svītras.

 • Mirgoņu, horizontālas svītras (troksni) vai nevienmērīgu ekspozīciju filmas ierakstīšanas laikā var izraisīt luminiscējošs apgaismojums, gaismas diožu gaisma vai citi gaismas avoti. Turklāt var tikt ierakstītas arī ekspozīcijas (gaišuma) vai krāsu toņa izmaiņas. Režīmā [Manuālā ekspozīcija filmai] šo problēmu reizēm var mazināt, izmantojot ilgāku ekspozīcijas laiku. Šī problēma var būt manāmāka pie intervāla foto filmas ierakstīšanas.

Filmas ierakstīšanas laikā objekts izskatās izkropļots.

 • Ja kamera tiek griezta pa kreisi vai pa labi (panoramēšana) vai ja tiek filmēts kustīgs objekts, attēls var izskatīties izkropļots.

Filmas ierakstīšanas laikā nevar uzņemt fotoattēlus.

 • Filmas ierakstīšanas laikā nav iespējams uzņemt fotoattēlus. Lai uzņemtu fotoattēlus, pabeidziet filmas ierakstīšanu, pēc tam izvēlieties kādu no fotoattēlu uzņemšanas režīmiem.

Problēmas ar bezvadu funkcijām

Nevar savienot pārī ar viedtālruni.

 • Izmantojiet viedtālruni, kas saderīgs ar Bluetooth specifikācijas versiju 4.1 vai jaunāku.
 • Ieslēdziet Bluetooth no viedtālruņa iestatījumu ekrāna.
 • Kameru nav iespējams savienot pārī no viedtālruņa Bluetooth iestatījumu ekrāna. Instalējiet viedtālrunī šim nolūkam paredzēto lietojumprogrammu Camera Connect (bezmaksas) ().
 • Savienošana pārī ar viedtālruni, ar kuru agrāk jau veikta savienošana pārī, nav iespējama, ja viedtālrunī saglabājusies informācija par savienošanu pārī ar citu kameru. Tādā gadījumā izdzēsiet viedtālruņa Bluetooth iestatījumos saglabāto kameras reģistrāciju un no jauna mēģiniet savienot ierīces pārī ().

Nevar iestatīt Wi-Fi funkcijas.

 • Ja kamera ir pievienota datoram vai citai ierīcei ar interfeisa kabeļa starpniecību, Wi-Fi funkcijas nevar iestatīt. Pirms iestatīt jebkādas funkcijas (), atvienojiet interfeisa kabeli.

Ierīce, kas pievienota ar interfeisa kabeļa starpniecību, nav izmantojama.

 • Datorus un citas ierīces nevar lietot ar šo kameru, pievienojot tās ar interfeisa kabeļa starpniecību, kamēr kamera ir savienota ar ierīcēm ar Wi-Fi starpniecību. Pirms interfeisa kabeļa pievienošanas pārtrauciet Wi-Fi savienojumu.

Nav iespējama uzņemšana, demonstrēšana un tamlīdzīgas darbības.

 • Kad izveidots Wi-Fi savienojums, var nebūt iespējama uzņemšana, demonstrēšana un tamlīdzīgas darbības. Pārtrauciet Wi-Fi savienojumu un pēc tam izpildiet darbību.

Nevar izveidot atkārtotu savienojumu ar viedtālruni.

 • Pat izmantojot to pašu kameru un viedtālruni un izvēloties to pašu SSID, atkārtots savienojums var netikt izveidots, ja ir izmainīti iestatījumi vai izvēlēts cits iestatījums. Tādā gadījumā izdzēsiet no viedtālruņa Wi-Fi iestatījumiem kameras savienojuma iestatījumus un no jauna konfigurējiet savienojumu.
 • Savienojums var netikt izveidots, ja savienojuma iestatījumu pārkonfigurēšanas laikā darbojas Camera Connect. Tādā gadījumā uz brīdi izslēdziet Camera Connect un pēc tam restartējiet to.

Problēmas ar darbībām

Pārslēdzot kameru no fotoattēlu uzņemšanas uz filmas ierakstīšanu vai otrādi, izmainās iestatījumi.

 • Fotogrāfiju un filmas uzņemšanai iestatījumi tiek saglabāti atsevišķi.

Kameras poga vai ripa nedarbojas tā, kā gaidīts.

 • Filmas ierakstīšanas režīmā pārbaudiet iestatījumu [Uzņemšana: Shutter btn function for movies/Uzņemšana: Aizslēga pogas funkcija filmām] ().
 • Pārbaudiet [Custom Controls/Pielāgotas vadīklas] iestatījumu informāciju izvēlnē [Iestatīšana: Custom Functions(C.Fn)/Iestatīšana: Pielāgotas funkcijas (C.Fn)] ().

Problēmas ar rādījumu

Izvēlnē redzams mazāks skaits ciļņu un vienumu.

 • Pamata sektora režīmos vai filmu ierakstīšanā nav pieejamas noteiktas cilnes un vienumi.

Attēlojums sākas ar [“Mana izvēlne”] “Mana izvēlne” vai tiek attēlota tikai cilne [“Mana izvēlne”].

 • [Menu display/Izvēlnes attēlojums] cilnē [“Mana izvēlne”] ir iestatīts uz [Display from My Menu tab/Sākt rādījumu ar cilni “Mana izvēlne”] vai uz [Display only My Menu tab/Attēlot tikai cilni “Mana izvēlne”]. Iestatiet [Normal display/Parastais attēlojums] ().

Faila nosaukuma pirmā rakstzīme ir pasvītra (“_”).

 • Iestatiet [Uzņemšana: Color space/Uzņemšana: Krāstelpa] uz [sRGB]. Ja ir iestatīts [Adobe RGB], pirmā rakstzīme ir pasvītra ().

Faila nosaukums sākas ar “MVI_”.

 • Tas ir filmas fails ().

Failu numurēšana nesākas ar 0001.

 • Ja kartē jau ir ierakstīti attēli, attēlu numuri var nesākties ar 0001 ().

Tiek rādīts nepareizs uzņemšanas datums un laiks.

 • Pārbaudiet, vai ir iestatīts pareizais datums un laiks ().
 • Pārbaudiet laika joslu un vasaras laiku ().

Attēlā nav datuma un laika.

 • Uzņemšanas datums un laiks attēlā neparādās. Datums un laiks ir ierakstīti attēla uzņemšanas informācijā. Kad drukāsit fotogrāfijas, šo informāciju var izmantot, lai iekļautu datumu un laiku ().

Tiek attēlots [###].

 • Ja kartē ir ierakstīts lielāks skaits attēlu nekā kamera spēj attēlot, tiek attēlots [###].

Ekrāns nerāda skaidru attēlu.

 • Ja ekrāns ir netīrs, notīriet to ar mīkstu drāniņu.
 • Zemā temperatūrā var šķist, ka ekrāna displejs reaģē ar nelielu aizkavi, savukārt augstā temperatūrā displejs var izskatīties melns, taču istabas temperatūrā tas atgriezīsies normā.

Problēmas ar demonstrēšanu

Uz attēla tiek attēlots sarkans rāmis.

 • [Demonstrēšana: AF point disp./Demonstrēšana: AF punktu attēlojums] ir iestatīts uz [Enable/Iespējot] ().

Attēlu demonstrēšanas laikā netiek attēloti AF punkti.

 • AF punkti netiek attēloti, demonstrējot šādu tipu attēlus:

  • Režīmā Īpašo ainu režīms: Nakts aina no rokas HDR pretgaismas kontrole uzņemti attēli.
  • Režīmā Radošie filtri: HDR art standard (HDR standarta mākslinieciskais) HDR art vivid (HDR dzīvais mākslinieciskais) HDR art bold (HDR košais mākslinieciskais) HDR art embossed (HDR reljefais mākslinieciskais) uzņemti attēli.
  • Ar daudzkadru trokšņa mazināšanu uzņemtus attēlus.
  • Apgrieztus attēlus.

Nevar izdzēst attēlu.

 • Ja attēls ir aizsargāts, to nav iespējams dzēst ().

Nevar demonstrēt fotoattēlus un filmas.

 • Kamera var nespēt demonstrēt ar citu kameru uzņemtus attēlus.
 • Ar kameru nevar demonstrēt datorā montētas filmas.

Var demonstrēt tikai dažus attēlus.

 • Attēli demonstrēšanai ir filtrēti ar parametru [Demonstrēšana: Set image search conditions/Demonstrēšana: Iestatīt attēlu meklēšanas nosacījumus] (). Dzēsiet attēlu meklēšanas nosacījumus.

Filmas demonstrēšanas laikā ir dzirdami mehāniski trokšņi vai kameras darbību trokšņi.

 • Ja tiek veiktas AF darbības vai kamera vai objektīvs tiek darbināts filmas ierakstīšanas laikā, kameras iebūvētais mikrofons var ierakstīt arī objektīva mehāniskos trokšņus vai kameras/objektīva darbību trokšņus. Šādā gadījumā ārēja mikrofona lietošana var samazināt šīs skaņas. Ja skaņas joprojām traucē, arī lietojot ārēju mikrofonu, var būt ieteicams noņemt ārējo mikrofonu no kameras un novietot to prom no kameras un objektīva.

Filmas attēls uz brīdi sastingst.

 • Ekspozīcijas līmeņa būtiskas izmaiņas, ierakstot filmu ar automātisko ekspozīciju, var izraisīt īslaicīgu ierakstīšanas apstāšanos, līdz gaišums nostabilizējas. Tādā gadījumā ierakstiet režīmā [Manuālā ekspozīcija filmai] ().

Televizorā nav attēla.

 • Pārbaudiet, vai iestatījums [Iestatīšana: Video system/Iestatīšana: Video sistēma] ir pareizi iestatīts uz [For NTSC/Paredzēts NTSC] vai [For PAL/Paredzēts PAL] atbilstoši televizora video sistēmai.
 • Pārbaudiet, vai HDMI kabeļa spraudnis ir ievietots līdz galam ().

Pēc vienas filmas ierakstīšanas ir vairāki filmas faili.

 • Ja filmas faila lielums sasniedz 4 GB, automātiski tiek izveidots jauns filmas fails (). Taču, ja lietojat kamerā formatētu SDXC karti, filmu var ierakstīt vienā failā, pat ja tā lielums pārsniedz 4 GB.

Karšu lasītājs neatpazīst karti.

 • Daži karšu lasītāji un datoru operētājsistēmas var neatpazīt SDXC kartes pareizi. Tādā gadījumā pievienojiet kameru datoram ar interfeisa kabeļa starpniecību, pēc tam importējiet attēlus datorā, izmantojot EOS Utility (EOS programmatūru, ).

Attēlus nevar samazināt vai apgriezt.

 • Šī kamera nevar samazināt JPEG Mazs 2 attēlus, RAW attēlus un no 4K filmām izņemtus kadrus, kas saglabāti kā fotogrāfijas ().
 • Šī kamera nevar apgriezt RAW attēlus vai no 4K filmām izņemtus kadrus, kas saglabāti kā fotogrāfijas ().

Problēmas savienojumā ar datoru

Attēlus nevar importēt datorā.

 • Instalējiet datorā EOS Utility (EOS programmatūru) ().
 • Pārliecinieties, vai ir parādīts galvenais EOS Utility logs.
 • Ja kamerai jau ir izveidots Wi-Fi savienojums, tā nevar apmainīties ar datiem ar datoru, kam pievienota ar interfeisa kabeļa starpniecību.
 • Pārbaudiet lietojumprogrammas versiju.

Nenotiek datu apmaiņa starp pievienoto kameru un datoru.

 • Kad izmantojat EOS Utility (EOS programmatūru), iestatiet parametru [Uzņemšana: Time-lapse movie/Uzņemšana: Intervāla foto filma] uz [Disable/Atspējot] ().