Demonstrēšana televizorā

Varat skatīt savus uzņēmumus un filmas televizorā, pievienojot kameru televizoram ar tirdzniecībā pieejamu HDMI kabeli.

Ja attēls neparādās TV ekrānā, pārbaudiet, vai iestatījums [Iestatīšana: Video system/Iestatīšana: Video sistēma] ir pareizi iestatīts uz [For NTSC/Paredzēts NTSC] vai [For PAL/Paredzēts PAL] (atkarībā no televizora video sistēmas).

 1. Pievienojiet kamerai HDMI kabeli.

  • Ievietojiet kabeļa kontaktspraudni HDMI mini izvade pieslēgvietā.
 2. Pievienojiet HDMI kabeli televizoram.

  • Pievienojiet HDMI kabeli televizora HDMI ieejas portam.
 3. Ieslēdziet televizoru un pārslēdziet televizora video ieejas kanālu, lai izvēlētos pievienoto portu.

 4. Pārslēdziet kameras ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi uz Ieslēgšana.

 5. Nospiediet pogu Demonstrēšana.

  • Tagad attēli tiks rādīti televizorā, un kameras ekrānā nekas netiks rādīts.
  • Attēli tiek automātiski attēloti optimālajā televizoram atbilstošajā izšķirtspējā.

Brīdinājums

 • Regulējiet filmas skaļumu televizorā. Skaļumu nevar regulēt ar kameru.
 • Pirms pievienojat vai atvienojat kabeli, kas savieno kameru ar televizoru, izslēdziet kameru un televizoru.
 • Atkarībā no televizora daļa attēla var nebūt redzama.
 • Nepievienojiet nevienas citas ierīces izvadu kameras HDMI micro izejas pieslēgvieta pieslēgvietai. Tas var izraisīt kameras disfunkciju.
 • Daži televizori nesaderības dēļ var neattēlot attēlus.
 • Pirms attēlu attēlošanas var paiet kāds laiks. Lai izvairītos no aizkaves, iestatiet [Iestatīšana: HDMI resolution/Iestatīšana: HDMI izšķirtspēja] uz [1080p] ().