Attēlu vērtēšana

Attēlus var vērtēt ar 1–5 zvaigznītēm (Vērtēšanas atzīme 1/Vērtēšanas atzīme 2/Vērtēšanas atzīme 3/Vērtēšanas atzīme 4/Vērtēšanas atzīme 5). Šo funkciju sauc par vērtēšanu.

Attēlu vērtēšana var atvieglot to kārtošanu.

Viena attēla vērtēšana

 1. Izvēlieties [Demonstrēšana: Rating/Demonstrēšana: Vērtējums].

 2. Izvēlieties [Select images/Izvēlēties attēlus].

 3. Izvēlieties vērtējamo attēlu.

  • Lietojiet taustiņus Kreisais taustiņšLabais taustiņš, lai izvēlētos vērtējamo attēlu.
 4. Piešķiriet attēlam vērtējumu.

  • Nospiediet pogu Ātrās vadīklas/iestatīšanas poga, lai pašreizējais vērtējums tiktu izcelts zilā krāsā, kā parādīts.
  • Izmantojiet taustiņus Taustiņš uz augšuTaustiņš uz leju, lai izvēlētos vērtējuma atzīmi, pēc tam nospiediet pogu Ātrās vadīklas/iestatīšanas poga.

   Kad attēlam tiek pielikta vērtēšanas atzīme, skaitlis blakus piešķirtajam vērtējumam par vienu palielinās.

  • Lai piešķirtu vērtējumu citam attēlam, atkārtojiet 3. un 4. darbību.

Vērtēšana, norādot sēriju

Skatoties uz attēliem rādītāja attēlojumā, var norādīt pirmo un pēdējo attēlu sērijā, lai vērtētu visus sērijas attēlus reizē.

 1. Izvēlieties [Select range/Izvēlēties sēriju].

 2. Norādiet attēlu sēriju.

  • Izvēlieties pirmo attēlu (sērijas sākumu).
  • Pēc tam izvēlieties pēdējo attēlu (sērijas beigas).

   Visiem attēliem sērijā no pirmā līdz pēdējam attēlam tiek pievienota atzīme [Pārbaudiet].

 3. Nospiediet pogu MENU.

 4. Piešķiriet attēlam vērtējumu.

  • Grieziet ripu Ripa, lai izvēlētos vērtēšanas atzīmi, pēc tam izvēlieties [OK/Apstiprināt].

   Visiem attēliem norādītajā sērijā tiek reizē piešķirts vērtējums (vienāds).

Visu mapē vai kartē esošo attēlu vērtēšana

Ir iespējams piešķirt vērtējumu visiem mapē vai kartē esošajiem attēliem reizē.

 • Ja cilnē [Demonstrēšana: Rating/Demonstrēšana: Vērtējums] izvēlaties [All images in folder/Visi attēli mapē] vai [All images on card/Visi attēli kartē], vērtējums tiek piešķirts visiem mapē vai kartē esošajiem attēliem.
 • Grieziet ripu Ripa, lai izvēlētos vērtēšanas atzīmi, pēc tam izvēlieties [OK/Apstiprināt].
 • Kad nevērtējat attēlus vai neatceļat vērtējumus, izvēlieties [OFF].
 • Ja meklēšanas nosacījumi ir iestatīti ar [Demonstrēšana: Set image search conditions/Demonstrēšana: Iestatīt attēlu meklēšanas nosacījumus] (), attēlojums izmainās uz [All found images/Visi atrastie attēli].
 • Ja izvēlaties [All found images/Visi atrastie attēli], vērtējums tiek piešķirts visiem meklēšanas nosacījumiem atbilstošajiem attēliem.

Piezīme

 • Ja konkrētais vērtējums piešķirts vairāk nekā 1000 attēliem, vērtības pie vērtējumiem tiek attēlotas kā [###].
 • Izmantojot [Demonstrēšana: Set image search conditions/Demonstrēšana: Iestatīt attēlu meklēšanas nosacījumus] un [Demonstrēšana: Image jump w/Galvenā ripa /Demonstrēšana: Attēlu šķirstīšana ar Galvenā ripa], iespējams attēlot tikai attēlus, kam piešķirts konkrēts vērtējums.