HDMI HDR izvade

RAW attēlus var aplūkot HDR režīmā, pievienojot kameru HDR televizoram.

  1. Izvēlieties [Demonstrēšana: HDMI HDR output/Demonstrēšana: HDMI HDR izvade].

  2. Izvēlieties [On/Iesl.].

Piezīme

  • Pārliecinieties, ka HDR televizors ir konfigurēts HDR ievadei. Sīkākai informācijai par ievades pārslēgšanu televizorā sk. televizora lietotāja rokasgrāmatu.
  • Atkarībā no izmantotā televizora attēli var neizskatīties tā, kā gaidīts.
  • HDR televizorā var netikt attēloti daži attēlu efekti un informācija.