Skatu meklētāja lietošana

Skatieties skatu meklētājā, lai to aktivizētu. Jūs varat arī ierobežot attēlojumu: izvēlēties lietot tikai ekrānu vai skatu meklētāju ().

Dioptriju pielāgošana

  1. Slidiniet dioptriju pielāgošanas slīdni.

    • Slidiniet slīdni pa kreisi vai pa labi, līdz attēls skatu meklētājā kļūst ass.

Brīdinājums

  • Skatu meklētāju un ekrānu nevar aktivizēt vienlaicīgi.
  • Pie dažām malu attiecībām ekrāna augšā un apakšā vai kreisajā un labajā pusē tiek attēlotas melnas joslas. Šie laukumi netiek ierakstīti.