Zibspuldzes funkciju iestatījumi

Iebūvētās zibspuldzes vai ārējās EL/EX sērijas Speedlite funkcijas var iestatīt no kameras izvēlnes ekrāniem.

Pirms ārējās Speedlite zibspuldzes funkciju iestatīšanas pievienojiet kamerai Speedlite zibspuldzi un ieslēdziet to.

Sīkāku informāciju par ārējās Speedlite zibspuldzes funkcijām sk. Speedlite zibspuldzes lietotāja rokasgrāmatā.

 1. Izvēlieties [Uzņemšana: Flash control/Uzņemšana: Zibspuldzes vadība].

 2. Izvēlieties opciju.

Zibspuldzes palaišana

 • Iestatiet [Automātiskā palaišana] (pamata sektora režīmos vai režīmā P), lai zibspuldze tiktu palaista automātiski, balstoties uz uzņemšanas apstākļiem.
 • Iestatiet [Palaišana], lai zibspuldze tiktu palaista katrā fotografēšanas reizē.
 • Izvēlieties [Bez zibspuldzes] (radošā sektora režīmos), lai atslēgtu zibspuldzi, vai ja izmantosit AF palīggaismu.

E-TTL II zibspuldzes mērīšana

 • Cilvēku fotografēšanai piemērotai zibspuldzes mērīšanai iestatiet uz [Eval (FacePrty)/Izvērtējošā (sejas prioritāte)].
 • Zibspuldzes mērīšanai ar uzsvaru uz zibsnīšanu nepārtrauktās fotografēšanas laikā iestatiet [Evaluative/Izvērtējošā].
 • Ja ir iestatīts [Average/Vidējā], visai mērītajai ainai tiek piemērota vidējā zibspuldzes ekspozīcija.

Brīdinājums

 • Arī tad, ja ir iestatīta vērtība [Eval (FacePrty)/Izvērtējošā (sejas prioritāte)], dažu objektu un uzņemšanas apstākļu gadījumā gaidītie rezultāti netiks iegūti.

Sarkano acu efekta mazināšana

Iestatiet [Enable/Iespējot], lai mazinātu sarkano acu efektu, pirms zibspuldzes palaišanas raidot gaismu no sarkano acu efekta mazināšanas lampiņas.

Lēnā sinhronizācija

Fotografēšanai ar zibspuldzi režīmos Av un P var iestatīt zibspuldzes sinhronizēšanas ātrumu.

 • [1/250-1/30 s automātisks] 1/250-30sec. auto (1/250-30 s automātisks)

  Zibspuldzes sinhronizācijas ātrums tiek automātiski iestatīts diapazonā no 1/250 s līdz 30 s atbilstoši ainas gaišumam. Uzņemšana ar lēno sinhronizāciju tiek izmantota vietās ar vāju apgaismojumu (noteiktos uzņemšanas apstākļos), un ekspozīcijas laiks tiek automātiski samazināts.

 • [1/250-1/60 s automātisks] 1/250-1/60sec. auto (1/250-1/60s automātisks)

  Novērš ilga ekspozīcijas laika automātisku iestatīšanu vāja apgaismojuma apstākļos. Šis iestatījums labi der objekta izplūšanas un kameras izkustēšanās efekta novēršanai. Zibspuldzes gaisma nodrošina objektiem standarta ekspozīciju, taču ņemiet vērā, ka fons var būt tumšs.

 • [1/250 s (fiksēts)] 1/250 sec. (fixed) (1/250 s (fiksēts))

  Ekspozīcijas laiks ir fiksēts ar vērtību 1/250 s, kas efektīvāk novērš objekta izplūšanu un kameras izkustēšanās efektu nekā iestatījums [1/250-1/60 sec. auto / 1/250–1/60 s automātisks]. Taču vājā apgaismojumā objekta fons var iznākt tumšāks nekā ar iestatījumu [1/250-1/60 sec. auto / 1/250–1/60 s automātisks].

Brīdinājums

 • Lai izmantotu uzņemšanu ar lēno sinhronizāciju režīmā Av/P, iestatiet [1/250-30sec. auto / 1/250-30 s automātiski].

Iebūvētās zibspuldzes funkciju iestatījumi

Flash mode (Zibspuldzes režīms)

Iestatiet uz [E-TTL II], lai fotografētu pilnīgi automātiskā E-TTL II/E-TTL zibspuldzes režīmā.

Iestatiet uz [Manual flash/Manuālā zibspuldze], lai iestatītu vēlamo zibspuldzes jaudu sadaļā [Iebūvētā zibspuldzeflash output/Iebūvētā zibspuldzezibspuldzes jauda].

 • Pieejams tikai režīmā Tv/Av/M.

Shutter sync. (Aizslēga sinhronizācija)

Parastos apstākļos iestatiet uz [1st curtain/1. aizvars] tā, lai zibspuldze zibsnītu uzreiz pēc uzņemšanas sākšanas.

Iestatiet [2nd curtain/2. aizvars] un izvēlieties ilgu ekspozīcijas laiku, lai iegūtu kustīgu objektu (piem., automašīnas lukturu) atstātu pēdu dabīga izskata attēlu.

Brīdinājums

 • Uzņemot ar [2nd curtain/2. aizvars], iestatiet ekspozīcijas laiku uz 1/60 s vai lēnāku. Ja ekspozīcijas laiks pārsniedz 1/60 s, tiek automātiski izmantota pirmā aizvara sinhronizācija pat tad, ja iestatīts [2nd curtain/2. aizvars].

Iebūvētā zibspuldzeexp. comp. (Iebūvētā zibspuldzeekspozīcijas kompensācija)

Iestatiet zibspuldzes ekspozīcijas kompensāciju, ja fotografējot ar zibspuldzi iegūtais objekta gaišums neatbilst vēlamajam (un tāpēc gribat koriģēt zibspuldzes jaudu). Zibspuldzes ekspozīcijas kompensāciju var iestatīt līdz ±2 pakāpēm ar soli 1/3.

 1. Izvēlieties [Iebūvētā zibspuldzeexp. comp./Iebūvētā zibspuldzeekspozīcijas kompensācija].

 2. Iestatiet kompensācijas apjomu.

  • Ja ekspozīcija ir pārāk tumša, nospiediet taustiņu Labais taustiņš (palielinātai ekspozīcijai).
  • Ja ekspozīcija ir pārāk gaiša, nospiediet taustiņu Kreisais taustiņš (samazinātai ekspozīcijai).
  • Pēc fotogrāfijas uzņemšanas atceliet zibspuldzes ekspozīcijas kompensāciju, iestatot to atpakaļ uz 0.

Brīdinājums

 • Jebkurš funkcijas [Uzņemšana: Auto Lighting Optimizer/Uzņemšana: Automātiskais apgaismojuma optimizators] () iestatījums, kas nav [Disable/Atspējot], joprojām var izraisīt palielinātu attēla gaišumu pat tad, kad iestatāt negatīvu zibspuldzes ekspozīcijas kompensāciju, lai iegūtu tumšāku ekspozīciju.
 • Ja zibspuldzes ekspozīcijas kompensācija ir iestatīta Speedlite zibspuldzē (jāiegādājas atsevišķi, ), zibspuldzes ekspozīcijas kompensāciju nevar iestatīt kamerā (no ātrās vadīklas vai ārējās zibspuldzes funkciju iestatījumos). Ņemiet vērā, ka Speedlite zibspuldzes iestatījums atceļ kameras iestatījumu, ja abi ir veikti vienlaicīgi.

Piezīme

 • Ekspozīcijas kompensācijas apjoms paliek spēkā arī pēc ieslēgšanas/izslēgšanas slēdža pārslēgšanas uz Power off (Izslēgšana).

Ārējās zibspuldzes funkciju iestatījumi

Ekrānā attēlotā informācija, rādījuma izvietojums un pieejamās opcijas mainās atkarībā no Speedlite zibspuldzes modeļa, tās pielāgoto funkciju iestatījumiem, zibspuldzes režīma un citiem faktoriem. Sīkāku informāciju par savas zibspuldzes ierīces funkcijām meklējiet tās lietotāja rokasgrāmatā.

Attēlojuma paraugs

 1. (1) Zibspuldzes režīms
 2. (2) Bezvadu funkcijas/Zibšņu proporcijas vadība
 3. (3) Zibspuldzes tālummaiņa (zibspuldzes pārklājums)
 1. (4) Aizslēga sinhronizācija
 2. (5) Zibspuldzes ekspozīcijas kompensācija
 3. (6) Zibspuldzes ekspozīcijas vairākkadru dublēšana

Brīdinājums

 • Funkciju skaits ir ierobežots, izmantojot EX sērijas Speedlite zibspuldzes, kas nav saderīgas ar zibspuldzes funkciju iestatījumiem.

Flash mode (Zibspuldzes režīms)

Var izvēlēties fotografēšanai ar zibspuldzi vēlamo zibspuldzes režīmu.

 • [E-TTL II] ir EL/EX sērijas Speedlite zibspuldžu standarta režīms, kas atbalsta fotografēšanu ar zibspuldzi ar automātisko ekspozīciju.
 • [Manual flash/Manuālā zibspuldze] ir režīms Speedlite zibspuldžu iestatījuma [Flash output/Zibspuldzes jauda] konfigurēšanai.
 • [CSP] (Continuous shooting priority mode/Nepārtrauktās fotografēšanas prioritātes režīms) ir pieejams, kad tiek izmantota saderīga Speedlite zibspuldze. Šis režīms par vienu pakāpi automātiski samazina zibspuldzes jaudu un par vienu pakāpi paaugstina ISO jutību. Tas ir noderīgi pie nepārtrauktās fotografēšanas un palīdz taupīt zibspuldzes akumulatora enerģiju.
 • Informāciju par citiem zibspuldzes režīmiem sk. ar attiecīgo zibspuldzes režīmu saderīgas Speedlite zibspuldzes lietotāja rokasgrāmatā.

Brīdinājums

 • Ja, fotografējot ar zibspuldzi, tiek iegūta pārmērīga ekspozīcija, pielāgojiet Ekspozīcijas kompensāciju pēc vajadzības, izmantojot [CSP] režīmā Tv vai M.

Piezīme

 • Pie [CSP] ISO jutība tiek automātiski iestatīta uz [Auto/Automātiska].

Wireless functions (Bezvadu funkcijas)

Var izmantot radio vai optisko bezvadu datu pārraidi, lai fotografētu bezvadu režīmā vadītā vairāku zibspuldžu apgaismojumā.

Plašāk par fotografēšanu ar bezvadu zibspuldzi sk. ar šo režīmu saderīgas Speedlite zibspuldzes lietotāja rokasgrāmatā.

Firing ratio control (Zibšņu proporcijas vadība)

Ar makro zibspuldzi var iestatīt zibšņu proporcijas vadību.

Plašāk par zibšņu proporcijas vadību sk. makro zibspuldzes lietotāja rokasgrāmatā.

Flash zoom (Zibspuldzes tālummaiņa) (zibspuldzes pārklājums)

Speedlite zibspuldzēm ar zibspuldzes lampas tālummaiņas funkciju var iestatīt zibspuldzes pārklājumu.

Shutter synchronization (Aizslēga sinhronizācija)

Parasti šo iestata uz [First-curtain synchronization/Pirmā aizvara sinhronizācija], lai zibspuldze tiktu palaista uzreiz pēc uzņemšanas sākšanas. Iestatiet [Second-curtain synchronization/Otrā aizvara sinhronizācija] un izvēlieties ilgu ekspozīcijas laiku, lai iegūtu kustīgu objektu (piem., automašīnas lukturu) atstātu pēdu dabīga izskata attēlu.

Iestatiet [High-speed synchronization/Liela ātruma sinhronizācija] fotografēšanai ar zibspuldzi ar īsāku ekspozīcijas laiku nekā minimālais zibspuldzes sinhronizācijas ekspozīcijas laiks. Tas ir efektīvi, uzņemot ar atvērtu diafragmu režīmā Av, piemēram, lai izpludinātu fonu aiz objektiem ārā dienas gaismā.

Brīdinājums

 • Uzņemot ar [Second-curtain synchronization/Otrā aizvara sinhronizācija], iestatiet ekspozīcijas laiku uz 1/60 s vai lēnāku. Ja ekspozīcijas laiks pārsniedz 1/60 s, tiek automātiski pielietota pirmā aizvara sinhronizācija pat tad, ja iestatīts [Second-curtain synchronization/Otrā aizvara sinhronizācija].

Flash exposure compensation (Zibspuldzes ekspozīcijas kompensācija)

Tāpat kā var pielāgot ekspozīcijas kompensāciju, var pielāgot arī ārējās Speedlite zibspuldzes jaudu.

Brīdinājums

 • Ja zibspuldzes ekspozīcijas kompensācija tiek iestatīta ar Speedlite zibspuldzi, tad zibspuldzes ekspozīcijas kompensāciju nevar iestatīt ar kameru. Ņemiet vērā, ka Speedlite zibspuldzes iestatījums atceļ kameras iestatījumu, ja abi ir veikti vienlaicīgi.

Flash exposure bracketing (Zibspuldzes ekspozīcijas vairākkadru dublēšana)

Ar zibspuldzes ekspozīcijas vairākkadru dublēšanu (FEB) aprīkotas Speedlite zibspuldzes var automātiski mainīt ārējās zibspuldzes jaudu, uzņemot trīs kadrus pēc kārtas.

Ārējās zibspuldzes pielāgoto funkciju iestatījumi

Sīkāk par ārējās Speedlite zibspuldzes pielāgotajām funkcijām sk. Speedlite zibspuldzes lietotāja rokasgrāmatā.

Brīdinājums

 • Ja izmantojat EL/EX sērijas Speedlite zibspuldzi, tā vienmēr zibsnīs ar pilnu jaudu, ja [Flash metering mode/Zibspuldzes mērīšanas režīms] pielāgotajās funkcijās ir iestatīts [1:TTL] (automātisko zibspuldzi).
 • Speedlite personīgo funkciju (P.Fn) iestatīšana vai dzēšana kameras ekrānā [Uzņemšana: External flash func. setting/Uzņemšana: Ārējās zibspuldzes funkciju iestatījumi] nav iespējama. Iestatiet to tieši Speedlite zibspuldzē.

Zibspuldzes funkciju iestatījumu/zibspuldzes pielāgoto funkciju iestatījumu dzēšana

 1. Izvēlieties [Clear settings/Dzēst iestatījumus].

 2. Izvēlieties dzēšamos iestatījumus.

  • Izvēlieties [Clear built-in flash set./Dzēst iebūvētās zibspuldzes iestatījumus], [Clear external flash set./Dzēst ārējās zibspuldzes iestatījumus] vai [Clear ext. flash C.Fn set./Dzēst ārējās zibspuldzes pielāgoto funkciju iestatījumus].
  • Apstiprināšanas ekrānā izvēlieties [OK/Apstiprināt], lai dzēstu visus zibspuldzes iestatījumus vai pielāgoto funkciju iestatījumus.