Attēlu aizsardzība

Var aizsargāt svarīgus attēlus pret nejaušu izdzēšanu.

Viena attēla aizsardzība

 1. Izvēlieties [Demonstrēšana: Protect images/Demonstrēšana: Aizsargāt attēlus].

 2. Izvēlieties [Select images/Izvēlēties attēlus].

 3. Izvēlieties attēlu.

  • Lietojiet taustiņus Kreisais taustiņšLabais taustiņš, lai izvēlētos aizsargājamo attēlu.
 4. Aizsargājiet attēlu.

  • Nospiediet pogu Ātrās vadīklas/iestatīšanas poga, lai aizsargātu izvēlēto attēlu; pēc tam šis attēls ekrāna augšmalā tiks atzīmēts ar ikonu Protect (Aizsardzība) (1).
  • Lai atceltu aizsardzību un noņemtu ikonu Protect (Aizsardzība), vēlreiz nospiediet pogu Ātrās vadīklas/iestatīšanas poga.
  • Lai aizsargātu citu attēlu, atkārtojiet 3. un 4. darbību.

Aizsargājamo attēlu sērijas norādīšana

Skatoties uz attēliem rādītāja attēlojumā, var norādīt pirmo un pēdējo attēlu sērijā, lai aizsargātu visus sērijas attēlus reizē.

 1. Izvēlieties [Select range/Izvēlēties sēriju].

  • Sadaļā [Demonstrēšana: Protect images/Demonstrēšana: Aizsargāt attēlus] izvēlieties [Select range/Izvēlēties sēriju].
 2. Norādiet attēlu sēriju.

  • Izvēlieties pirmo attēlu (sērijas sākumu).
  • Pēc tam izvēlieties pēdējo attēlu (sērijas beigas). Attēli norādītajā sērijā tiek aizsargāti, un ekrāna augšdaļā tiek attēlota ikona Protect (Aizsardzība).
  • Lai izvēlētos aizsardzībai citu attēlu, atkārtojiet 2. darbību.

Visu mapē vai kartē esošo attēlu aizsardzība

Var aizsargāt visus mapē vai kartē esošos attēlus reizē.

 • Izvēloties [All images in folder/Visi attēli mapē] vai [All images on card/Visi attēli kartē] sadaļā [Demonstrēšana: Protect images/Demonstrēšana: Aizsargāt attēlus], tiek aizsargāti visi mapē vai kartē esošie attēli.
 • Lai atceltu aizsardzību, izvēlieties [Unprotect all images in folder/Atcelt aizsardzību visiem attēliem mapē] vai [Unprotect all images on card/Atcelt aizsardzību visiem attēliem kartē].
 • Ja meklēšanas nosacījumi ir iestatīti ar [Demonstrēšana: Set image search conditions/Demonstrēšana: Iestatīt attēlu meklēšanas nosacījumus] (), attēlojums izmainās uz [All found images/Visi atrastie attēli] un [Unprotect all found/Atcelt aizsardzību visiem atrastajiem].

  • Ja izvēlaties [All found images/Visi atrastie attēli], tiek aizsargāti visi meklēšanas nosacījumiem atbilstošie attēli.
  • Ja izvēlaties [Unprotect all found/Atcelt aizsardzību visiem atrastajiem], visiem meklēšanas nosacījumiem atbilstošajiem attēliem aizsardzība tiek atcelta.

Brīdinājums

 • Formatējot karti (), tiek dzēsti arī aizsargātie attēli.

Piezīme

 • Aizsargātus attēlus nevar dzēst, izmantojot kamerā pieejamo dzēšanas funkciju. Lai dzēstu aizsargātu attēlu, vispirms jāatceļ aizsardzība.
 • Dzēšot visus attēlus (), tiek saglabāti tikai aizsargātie attēli. Tas ir ērti, ja vēlaties dzēst visus nevajadzīgos attēlus reizē.