Fotoalbuma iestatīšana

Ir iespējams atlasīt līdz 998 attēliem drukāšanai fotoalbumā. Ja izmantojat EOS Utility (EOS programmatūru) attēlu importēšanai datorā, fotoalbumam atlasītie attēli tiek pārkopēti šim nolūkam paredzētā mapē. Šī funkcija noder fotoalbumu pasūtīšanai tiešsaistē.

Attēlu norādīšana pa vienam

 1. Izvēlieties [Demonstrēšana: Photobook Set-up/Demonstrēšana: Fotoalbuma iestatīšana].

 2. Izvēlieties [Select images/Izvēlēties attēlus].

 3. Izvēlieties atlasāmo attēlu.

  • Izmantojiet taustiņus Kreisais taustiņšLabais taustiņš, lai izvēlētos attēlu fotoalbumam, un pēc tam nospiediet pogu Ātrās vadīklas/iestatīšanas poga.
  • Lai atlasītu fotoalbumam citus attēlus, atkārtojiet 3. darbību.

Attēlu sērijas atlasīšana fotoalbumam

Skatoties uz attēliem rādītāja attēlojumā, jūs varat norādīt attēlu sēriju (no pirmā attēla līdz pēdējam), kuri reizē tiks atlasīti fotoalbumam.

 1. Izvēlieties [Multiple/Vairāki].

  • Izvēlieties [Multiple/Vairāki] sadaļā [Demonstrēšana: Photobook Set-up/Demonstrēšana: Fotoalbuma iestatīšana].
 2. Izvēlieties [Select range/Izvēlēties sēriju].

 3. Norādiet attēlu sēriju.

  • Izvēlieties pirmo attēlu (sērijas sākumu).
  • Pēc tam izvēlieties pēdējo attēlu (sērijas beigas). Visiem attēliem sērijā no pirmā līdz pēdējam attēlam tiek pievienota atzīme [Pārbaudiet].

Visu mapē vai kartē esošo attēlu atlasīšana

Ir iespējams atlasīt fotoalbumam visus mapē vai kartē esošos attēlus reizē.

 • Fotoalbumam tiek atlasīti visi attēli mapē vai kartē, ja izvēlnes [Demonstrēšana: Photobook Set-up/Demonstrēšana : Fotoalbuma iestatīšana] opcijā [Multiple/Vairāki] izvēlaties [All images in folder/Visi attēli mapē] vai [All images on card/Visi attēli kartē].
 • Lai atceltu atlasi, izvēlieties [Clear all in folder/Atsaukt visus attēlus mapē] vai [Clear all on card/Atsaukt visus attēlus kartē].
 • Ja meklēšanas nosacījumi ir iestatīti ar opciju [Demonstrēšana: Set image search conditions/Demonstrēšana: Iestatīt attēlu meklēšanas nosacījumus] () un izvēlaties [Multiple/Vairāki], attēlojums izmainās uz [All found images/Visi atrastie attēli] un [Clear all found images/Atcelt visus atrastos attēlus].

  • [All found images/Visi atrastie attēli]: fotoalbumam tiek atlasīti visi meklēšanas nosacījumiem atbilstošie attēli.
  • [Clear all found images/Atcelt visus atrastos attēlus]: visiem meklēšanas nosacījumiem atbilstošajiem attēliem tiek atcelta atlase fotoalbumam.

Brīdinājums

 • RAW attēlus vai filmas nevar atlasīt fotoalbumam. Ņemiet vērā, ka RAW attēli un filmas netiek atlasīti fotoalbumam, pat ja ar [Multiple/Vairāki] tiek atlasīti visi attēli.
 • Neizmantojiet šo kameru fotoalbuma iestatījumu konfigurēšanai attēliem, kam fotoalbuma iestatījumi ir veikti citā kamerā. Visi fotoalbuma iestatījumi var tikt netīši pārrakstīti.