AF metode

Var izvēlēties AF metodi atbilstoši uzņemšanas apstākļiem vai objektam. Kamera cenšas panākt fokusu uz visām cilvēku sejām, kas ir AF punkta vai zonas AF rāmī. Režīmā Pilnīgi automātiskas fotografēšanas režīms, Hibrīda automātiskas fotografēšanas režīms un Pašportrets tiek automātiski iestatīta [Seja+Tracking/Seja+Sekošana]. Norādījumus AF metodes izvēlei sk. AF metodes izvēle.

: Seja+Sekošana

Kamera nosaka cilvēku sejas un panāk fokusu uz tām. Ap katru noteikto seju parādās AF punkts [], kurš pēc tam seko sejai.

Ja seja netiek noteikta, viss AF laukums tiek izmantots fokusēšanai.

: Punkta centra AF

Kamera tiek fokusēta šaurākā laukumā nekā ar [1-point AF/1 punkta AF].

: 1 punkta AF

Kameras fokusēšanai tiek izmantots viens AF punkts [1 punkta AF].

: Zonas AF

Fokusē plašā zonas AF rāmī, kas atvieglo objektu fokusēšanu, salīdzinot ar [1-point AF/1 punkta AF].

Prioritāte ir fokusēšanai uz tuvāko objektu. Fokusējot prioritāte tiek piešķirta arī visām cilvēku sejām zonas AF rāmī.

AF punkti, kuros panākts fokuss, tiek attēloti ar 1 punkta AF.

AF metodes izvēle

 1. Izvēlieties [Uzņemšana: AF method/Uzņemšana: AF metode].

 2. Izvēlieties opciju.

Piezīme

 • Neizmantojot izvēlni, varat iestatīt AF metodi, nospiežot pogu AF punkta izvēle un tad vēlreiz nospiežot pogu AF punkta izvēle.

Seja+Sekošana: Seja+Sekošana

Kamera nosaka cilvēku sejas un panāk fokusu uz tām. Ja seja kustas, AF punkts [AF punkts] arī kustas, sekojot sejai.

Ja [Eye Detection/Acu noteikšana] iestatīts uz [Enable/Iespējot], varat uzņemt ar objekta acīm fokusā ().

Šie norādījumi piemērojami kamerām ar AF darbību iestatītu uz [One-Shot AF/Viena kadra AF] (). Kad iestatīts [Servo AF] (), AF punkts fokusa panākšanas mirklī kļūst zils.

 1. Pārbaudiet AF punktu.

  • Ap katru noteikto seju parādās AF punkts [AF punkts].
  • Ja noteiktas vairākas sejas, nospiežot pogu AF punkta izvēle, AF punkts tiek mainīts uz [AF punktu pielāgošana]. Nospiediet taustiņus Kreisais taustiņšLabais taustiņš, lai izvēlētos seju fokusēšanai.
 2. Fokusējiet un uzņemiet fotogrāfiju.

  • Kad aizslēga poga tiek nospiesta līdz pusei un objekts ir fokusā, AF punkts kļūst zaļš un kamera izdod pīkstienu.

   Oranžs AF punkts norāda, ka kamera nav varējusi panākt fokusu uz objektiem.

Brīdinājums

 • Ja objekta seja ir izteikti neasa, tad sejas noteikšana nav iespējama. Noregulējiet fokusu manuāli () tā, lai kamera varētu noteikt seju, pēc tam veiciet AF.
 • Objekti, kas nav cilvēka seja, var tikt noteikti kā seja.
 • Sejas noteikšana nedarbojas, ja seja kadrā ir ļoti maza vai ļoti liela, pārāk gaiša vai pārāk tumša vai daļēji slēpta.
 • AF nevar noteikt objektus vai cilvēku sejas ekrāna malās. Mainiet kadra kompozīciju, lai centrētu objektu, vai pārvietojiet objektu tuvāk centram.

Piezīme

 • Aktīvs [AF punkts] var pārklāt tikai daļu sejas, nevis visu seju.
 • AF punkta lielums mainās atkarībā no objekta.
 • AF punkts seko fokusā esošām sejām vai acīm, ja konfigurēts iestatījums [Subject to track selection/Sekošanas objekta izvēle] izvēlnes Pielāgotas funkcijas (C.Fn.) sadaļā Pielāgotas vadīklas ()

  Lai aktivizētu fokusēšanu pēc tam, kad uz noteiktajām sejām vai acīm ir parādīts AF punkts [AF punkts], nospiediet funkcijai [Subject to track selection/Sekošanas objekta izvēle] piesaistīto pogu, kas mainīs AF punktu uz [Sekošanas objekts]. Pat ja sejas vai acis ekrānā kustas, AF punkts [Sekošanas objekts] kustas un seko tām.

 • Kad uz noteiktajām sejām vai acīm tiek parādīts AF punkts [Sekošanas objekts], katra funkcijai [Subject to track selection/Sekošanas objekta izvēle] piesaistītās pogas nospiešanas reize pārslēdz vienu [Sekošanas objekts] noteikto seju vai aci uz nākamo, līdz esat skatījis visas noteiktās sejas vai acis, un AF punkts mainās uz [AF punkts].

Centra AF punkts / Viena punkta AF / Zonas AF

Var manuāli iestatīt AF punktu vai zonas AF rāmi. Šeit par piemēru izmantoti 1 punkta AF ekrāni.

 1. Pārbaudiet AF punktu.

  • Tiek attēlots AF punkts (1). Pie zonas AF tiek attēlots zonas AF rāmis.
 2. Pārvietojiet AF punktu.

  • Lai pārvietotu AF punktu, nospiediet pogu AF punkta izvēle, pēc tam spiediet taustiņus Taustiņš uz augšuTaustiņš uz lejuKreisais taustiņšLabais taustiņš.
  • Lai centrētu AF punktu, nospiediet pogu MENU.
 3. Fokusējiet un uzņemiet fotogrāfiju.

  • Pavērsiet AF punktu uz objektu un līdz pusei nospiediet aizslēga pogu. Kad fokuss panākts, AF punkts kļūst zaļš un skaņas signālierīce izdod pīkstienu. Ja fokuss netiek panākts, AF punkts kļūst oranžs.

Brīdinājums

 • AF punkti var nesekot objektiem noteiktos uzņemšanas apstākļos, kad [Servo AF] tiek izmantots kopā ar Zonas AF.
 • Fokusēšana ar AF palīggaismu var būt sarežģīta, ja AF punkti atrodas pie ekrāna malas. Tādā gadījumā izvēlieties AF punktu ekrāna centrā.

Piezīme

 • Lai atgrieztu AF punktu attēla centra zonā, nospiediet un turiet pogu AF punkta izvēle.

Acu noteikšana

Kad iestatīta AF metode [Seja+Tracking/Seja+Sekošana], var uzņemt ar fokusu uz objekta acīm.

 1. Izvēlieties [Uzņemšana: Eye Detection/Uzņemšana: Acu noteikšana].

 2. Izvēlieties [Enable/Iespējot].

 3. Pavērsiet kameru uz objektu.

  • Ap objekta aci tiek attēlots AF punkts.
  • Ja jūsu izvēlētā acs netiek noteikta, fokusējamā acs tiek izvēlēta automātiski.
  • Varat izvēlēties aci vai seju, uz kuru fokusēt, izmantojot taustiņus Kreisais taustiņšLabais taustiņš, ja pēc pogas AF punkta izvēle nospiešamas tiek parādīts [AF punktu pielāgošana] atkarībā no iestatījuma [Eye detection/Acu noteikšana].
 4. Uzņemiet fotogrāfiju.

Brīdinājums

 • Atkarībā no objekta un uzņemšanas apstākļiem objekta acis var netikt noteiktas pareizi.
 • Lai atceltu acu noteikšanu, iestatiet [Uzņemšana: Eye detection/Uzņemšana: Acu noteikšana] uz [Disable/Atspējot].

Piezīme

 • Varat pārslēgt iestatījumu [Eye detection/Acu noteikšana], nospiežot pogu INFO, ja ātrās vadīklas izvēlnē pēc pogas Ātrās vadīklas/iestatīšanas poga nospiešanas esat iestatījis [AF method/AF metode] uz [Seja+Tracking/Seja+Sekošana].

Palielināts skats

Lai pārbaudītu fokusu, kad AF metode nav [Seja+Tracking/Seja+Sekošana], palieliniet attēlojumu apm 5× vai 10×, spiežot pogu AF punkta izvēle, un tad pogu INFO.

 • Palielinājums ir centrēts ap AF punktu pie iestatījuma [Spot AF/Centra punkta AF] vai [1-point AF/viena punkta AF] un ap zonas AF rāmi pie [Zone AF/Zonas AF].
 • Ja pie iestatījuma [Spot AF/Punkta centra AF] vai [1-point AF/1 punkta AF] līdz pusei nospiežat aizslēga pogu, automātiskā fokusēšana tiek veikta pie palielināta rādījuma. Ja iestatīts [Zone AF/Zonas AF], automātiskā fokusēšana tiek veikta pēc parastā attēlojuma atjaunošanas.
 • Pie Servo AF, ja palielinātā skatā aizslēga poga tiek nospiesta līdz pusei, kamera atgriežas parastajā skatā, lai veiktu fokusēšanu.

Brīdinājums

 • Ja palielinātā skatā ir grūti veikt fokusēšanu, atgriezieties pie parastā skata un veiciet AF.
 • Ja AF tiek veikta parastā skatā un pēc tam tiek izmantots palielināts skats, precīzs fokuss var netikt panākts.
 • AF ātrums parastā skatā un palielinātā skatā atšķiras.
 • Kad attēls ir palielināts, nepārtrauktā AF un filmas Servo AF nav pieejama.
 • Palielinātā skatā fokusa panākšanu apgrūtina kameras izkustēšanās. Ieteicams izmantot trijkāji.

Ieteikumi uzņemšanai ar AF

 • Ja aizslēga poga tiek nospiesta līdz pusei, fokusēšana tiek veikta no jauna, pat ja fokuss ir panākts.
 • Pirms un pēc automātiskās fokusēšanas var mainīties attēla gaišums.
 • Atkarībā no objekta un uzņemšanas apstākļiem fokusēšana var prasīt vairāk laika vai var samazināties nepārtrauktās fotografēšanas ātrums.
 • Ja uzņemšanas laikā mainās gaismas avots, ekrāns var sākt mirgot un fokusēšana var būt grūti veicama. Tādā gadījumā restartējiet kameru un atsāciet uzņemšanu ar AF pie gaismas avota, kuru izmantosit.
 • Ja fokusēt ar AF nav iespējams, fokusējiet manuāli ().
 • Lai panāktu fokusu uz objektiem pie ekrāna malas, kuri ir nedaudz neasi, mēģiniet centrēt objektu (vai AF punktu, vai zonas AF rāmi), pēc tam pirms uzņemšanas mainiet kadra kompozīciju.
 • Ar dažiem objektīviem fokusa panākšana ar automātisko fokusēšanu var prasīt vairāk laika vai precīza fokusēšana var nebūt iespējama.

Uzņemšanas apstākļi, kas apgrūtina fokusēšanu

 • Objekti ar zemu kontrastu, piemēram, zilas debesis, vienkrāsainas gludas virsmas, vai ja zaudētas attēla gaismojuma vai ēnojuma detaļas.
 • Vāji apgaismoti objekti.
 • Svītras un citi raksti, kuriem kontrasts ir tikai horizontālā virzienā.
 • Objekti ar rakstu, kas atkārtojas (debesskrāpja logi, datoru tastatūras u.tml.).
 • Smalkas līnijas un objekta kontūras.
 • Pie gaismas avotiem ar pastāvīgi mainīgu gaišumu, krāsu vai rakstu.
 • Nakts ainas vai gaismas punkti.
 • Attēls mirgo luminiscējošā vai diožu gaismā.
 • Ārkārtīgi mazi objekti.
 • Objekti pie ekrāna malas.
 • Objekti stiprā pretgaismā vai gaismu stipri atstarojoši objekti (automašīna ar stipri atstarojošām virsmām u. tml.).
 • Tuvi un tāli objekti, ko pārklāj viens un tas pats AF punkts (dzīvnieks sprostā u.tml.).
 • Objekti, kas kustas AF punkta ietvaros un ko nevar fiksēt kameras izkustēšanās vai objekta izplūšanas dēļ.
 • AF veikšana, kad objekts ir ļoti neass.
 • Lietojot izpludināta fokusa objektīvu, tiek pielietots izplūduša fokusa efekts.
 • Tiek lietots speciāla efekta filtrs.
 • AF laikā ekrānā parādās troksnis (gaismas punkti, joslas u.c.).

AF diapazons

Pieejamais automātiskās fokusēšanas diapazons mainās atkarībā no izmantotā objektīva un malu attiecības, kā arī no tā, vai izmantojat tādas funkcijas kā filmas digitālais Image Stabilizer (Attēla stabilizators).