Filmas Servo AF

Kad šī funkcija ir iespējota, kamera filmas ierakstīšanas laikā tiek nepārtraukti fokusēta uz objektu.

 1. Izvēlieties [Uzņemšana: Movie Servo AF/Uzņemšana: Filmas Servo AF].

 2. Izvēlieties [Enable/Iespējot].

  • Kad iestatīts [Enable/Iespējot]

   • Kamera tiek nepārtraukti fokusēta uz objektu, pat ja aizslēga poga netiek nospiesta līdz pusei.
   • Lai fiksētu fokusu konkrētā pozīcijā vai ja nevēlaties ierakstīt objektīva mehāniskos trokšņus, varat uz laiku apturēt filmas Servo AF, pieskaroties [Pause Movie Servo AF/Pauzēt filmas Servo AF] izvēlnē [Iestatīšana: Custom Functions(C.Fn)/Iestatīšana: Pielāgotas funkcijas (C.Fn)] piesaistītajai pogai ().
   • Ja filmas Servo AF pauzēšanas laikā jūs atgriežaties pie filmas ierakstīšanas pēc tādām darbībām kā pogas MENU vai Demonstrēšana nospiešana vai AF metodes maiņa, filmas Servo AF tiek atsākta.
  • Kad iestatīts [Disable/Atspējot]

   • Fokusējiet kameru, līdz pusei nospiežot aizslēga pogu.

Brīdinājums

 • Piesardzības pasākumi, kad iestatīts [Movie Servo AF: Enable/Filmas Servo AF: Iespējot]

 • Uzņemšanas apstākļi, kas apgrūtina fokusēšanu

 • Objektīva piedziņa pastāvīgi darbojas, patērējot akumulatora enerģiju, tāpēc iespējamais filmas ierakstīšanas laiks () ir īsāks.
 • Ja tiek veiktas AF darbības vai kamera vai objektīvs tiek darbināts filmas ierakstīšanas laikā, kameras iebūvētais mikrofons ierakstīs arī objektīva mehāniskos trokšņus vai kameras/objektīva darbību trokšņus. Šādā gadījumā ārēja mikrofona lietošana var samazināt šīs skaņas. Ja skaņas joprojām traucē, arī lietojot ārēju mikrofonu, var būt ieteicams noņemt ārējo mikrofonu no kameras un novietot to prom no kameras un objektīva.
 • Filmas Servo AF tiek pauzēta tālummaiņas vai palielināta skata laikā.
 • Ja filmas ierakstīšanas laikā kāds objekts tuvojas vai attālinās vai kamera tiek pārvietota vertikāli vai horizontāli (panoramēšana), ierakstītais filmas attēls var īslaicīgi izplesties vai sarauties (attēla palielinājuma izmaiņas).