Drukas pasūtījums (DPOF)

DPOF (digitālās drukas pasūtījuma formāts) ļauj drukāt kartē ierakstītus attēlus saskaņā ar drukāšanas instrukcijām par attēla atlasi, izdruku daudzumu u. c. Jūs varat arī drukāt attēlu paketes vai izveidot drukas pasūtījumu fotodarbnīcai.

Var iestatīt drukas iestatījumus: drukas veidu, datuma uzdruku, faila numura uzdruku u.c. Drukas iestatījumi tiek lietoti visiem drukāšanai atlasītajiem attēliem. (tos nevar iestatīt katram attēlam atsevišķi).

Drukāšanas opciju iestatīšana

 1. Izvēlieties [Demonstrēšana: Print order/Demonstrēšana: Drukas pasūtījums].

 2. Izvēlieties [Set up/Iestatīšana].

 3. Iestatiet vēlamās opcijas.

  • Iestatiet [Print type/Drukas veids], [Date/Datums] un [File No./Faila numurs].
  Print type (Drukas veids) Standard (Standarta) Standard (Standarta) Tiek drukāts viens attēls uz vienas lapas.
  Index (Rādītājs) Index (Rādītājs) Uz vienas lapas tiek drukāti vairāki sīktēli.

  Standard (Standarta)

  Index (Rādītājs)

  Both (Abi) Tiek drukātas gan standarta, gan rādītāja izdrukas.
  Date (Datums) On (Iesl.) Pie [On/Ieslēgts] fotogrāfijai tiek uzdrukāts ierakstītais datums.
  Off (Izsl.)
  File No. (Faila numurs) On (Iesl.) Pie [On/Ieslēgts] fotogrāfijai tiek uzdrukāts faila numurs.
  Off (Izsl.)
 4. Pabeidziet iestatīšanu.

  • Nospiediet pogu MENU.
  • Pēc tam izvēlieties [Sel.Image/Izvēlēties attēlus] vai [Multiple/Vairāki], lai atlasītu drukājamos attēlus.

Brīdinājums

 • Ja tiek drukāts liels attēls, izmantojot iestatījumu [Index/Rādītājs] vai [Both/Abi] (), daži printeri var neveikt rādītāja drukāšanu. Tādā gadījumā samaziniet attēlu () un pēc tam veiciet rādītāja drukāšanu.
 • Atkarībā no drukas veida iestatījuma un printera datums vai faila numurs var netikt izdrukāts arī tad, ja opcijas [Date/Datums] un [File No./Faila numurs] ir iestatītas uz [On/Ieslēgts].
 • Veicot [Index/Rādītājs] drukāšanu, opcijas [Date/Datums] un [File No./Faila numurs] nevar vienlaikus iestatīt uz [On/Ieslēgts].
 • Drukājot ar DPOF, ir jālieto tā karte, kurai iestatīti drukas pasūtījuma tehniskie dati. Veikt drukāšanu ar norādīto drukas pasūtījumu nav iespējams, ja attēli drukāšanai ir vienkārši izkopēti no kartes.
 • Atsevišķi ar DPOF saderīgi printeri un fotoapstrādes iekārtas var nespēt izdrukāt attēlus atbilstoši norādījumiem. Kad izmantojat printeri, sk. printera lietotāja rokasgrāmatu. Kad pieprasāt pakalpojumu no fotodarbnīcas, noskaidrojiet šo informāciju savlaicīgi.
 • Neizmantojiet šo kameru drukas iestatījumu konfigurēšanai attēliem, kuru DPOF iestatījumi ir veikti citā kamerā. Visi drukas pasūtījumi var tikt netīši pārrakstīti. Atkarībā no attēla tipa drukas pasūtījums var arī nebūt iespējams.

Attēlu atlasīšana drukāšanai

 • Sel. Image (Izvēlēties attēlu)

  Izvēlieties un atlasiet attēlus pa vienam.

  Nospiediet pogu MENU, lai saglabātu drukas pasūtījumu kartē.

  • Standard/Both (Standarta/Abi)

   (1) Skaits

   (2) Kopējais izvēlēto attēlu skaits

   Nospiediet pogu Ātrās vadīklas/iestatīšanas poga, lai iestatītu pašreizējā attēla izdrukājamo kopiju skaitu uz 1. Spiežot taustiņus Taustiņš uz augšuTaustiņš uz leju, var iestatīt izdrukājamo kopiju skaitu līdz 99.

  • Index (Rādītājs)

   (3) Atzīme

   (4) Rādītāja ikona

   Attēli, kuriem pievienojat atzīmi [Pārbaudiet], nospiežot pogu Ātrās vadīklas/iestatīšanas poga, tiek iekļauti rādītāja drukāšanā.

 • Multiple (Vairāki)

  • Select range (Izvēlēties sēriju)

   Izvēlieties [Select range/Izvēlēties sēriju] sadaļā [Multiple/Vairāki]. Kad tiek veikta sērijas pirmā un pēdējā attēla izvēle, visiem attēliem sērijā tiek pievienota atzīme [Pārbaudiet] un tiek drukāta viena kopija no katra attēla.

  • All images in a folder (Visi attēli mapē)

   Izvēlieties [Mark all in folder/Atzīmēt visus attēlus mapē] un izvēlieties mapi. Tiek sagatavots drukas pasūtījums visiem attēliem mapē vienā eksemplārā.

   Izvēloties [Clear all in folder/Atcelt visus attēlus mapē] un izvēloties mapi, atceļ drukas pasūtījumu visiem attēliem šajā mapē.

  • All images on a card (Visi attēli kartē)

   Izvēloties [Mark all on card/Atzīmēt visus attēlus kartē], drukāšanai tiek norādīts viens eksemplārs visiem attēliem kartē.

   Izvēloties [Clear all on card/Atcelt visus attēlus kartē], atceļ drukas pasūtījumu visiem attēliem kartē.

  Ja meklēšanas nosacījumi ir iestatīti ar opciju [Demonstrēšana: Set image search conditions/Demonstrēšana: Iestatīt attēlu meklēšanas nosacījumus] () un izvēlaties [Multiple/Vairāki], attēlojums izmainās uz [Mark all found images/Atzīmēt visus atrastos attēlus] un [Clear all found images/Atcelt visus atrastos attēlus].

  • All found images (Visi atrastie attēli)

   Ja izvēlaties [Mark all found images/Atzīmēt visus atrastos attēlus], drukāšanai tiek atlasīta viena kopija no visiem meklēšanas nosacījumiem atbilstošajiem attēliem.

   Izvēloties [Clear all found images/Atcelt visus atrastos attēlus], drukas pasūtījums visiem atrastajiem attēliem tiek atcelts.

Brīdinājums

 • RAW attēlus vai filmas nevar atlasīt drukāšanai. Ņemiet vērā, ka RAW attēli un filmas netiek atlasīti drukāšanai, pat ja visi attēli tiek atlasīti ar [Multiple/Vairāki].