Attēlu dzēšana

Nevajadzīgos attēlus var izvēlēties un dzēst pa vienam vai dzēst tos pakešveidā. Aizsargātie attēli () netiek dzēsti.

Brīdinājums

 • Pēc attēla dzēšanas to vairs nevar atgūt. Pirms attēla dzēšanas pārliecinieties, ka tas jums nav vajadzīgs. Lai izvairītos no svarīgu attēlu nejaušas dzēšanas, aizsargājiet tos.

Atsevišķu attēlu dzēšana

 1. Izvēlieties dzēšamo attēlu.

  • Nospiediet pogu Demonstrēšana.
  • Lai izvēlētos, izmantojiet taustiņus Kreisais taustiņšLabais taustiņš.
 2. Spiediet taustiņu Taustiņš uz augšu.

 3. Dzēsiet attēlus.

  JPEG vai RAW attēli vai filmas

  • Izvēlieties [Erase/Dzēst].

  RAW+JPEG attēli

  • Izvēlieties opciju.

Vairāku attēlu izvēle ([]), lai tos dzēstu kopā

Dzēšamajiem attēliem var pievienot atzīmes un dzēst visus šos attēlus reizē.

 1. Izvēlieties [Demonstrēšana: Erase images/Demonstrēšana: Dzēst attēlus].

 2. Izvēlieties [Select and erase images/Izvēlēties un dzēst attēlus].

 3. Izvēlieties attēlu.

  • Izmantojiet taustiņus Kreisais taustiņšLabais taustiņš, lai izvēlētos dzēšamo attēlu, tad nospiediet pogu Ātrās vadīklas/iestatīšanas poga.
  • Lai izvēlētos dzēšanai citu attēlu, atkārtojiet 3. darbību.
  • Nospiediet pogu MENU, pēc tam nospiediet [OK/Apstiprināt].
 4. Dzēsiet attēlus.

Dzēšamo attēlu sērijas norādīšana

Skatoties uz attēliem rādītāja attēlojumā, var norādīt pirmo un pēdējo attēlu sērijā, lai dzēstu visus sērijas attēlus reizē.

 1. Izvēlieties [Select range/Izvēlēties sēriju].

 2. Norādiet attēlu sēriju.

  • Izvēlieties pirmo attēlu (sērijas sākumu).
  • Pēc tam izvēlieties pēdējo attēlu (sērijas beigas).
 3. Nospiediet pogu MENU.

 4. Dzēsiet attēlus.

  • Izvēlieties [OK/Apstiprināt].

Visu mapē vai kartē esošo attēlu dzēšana

 • Izvēloties [All images in folder/Visi attēli mapē] vai [All images on card/Visi attēli kartē] sadaļā [Demonstrēšana: Erase images/Demonstrēšana: Dzēst attēlus], tiek dzēsti visi mapē vai kartē esošie attēli.
 • Ja meklēšanas nosacījumi ir iestatīti ar [Demonstrēšana: Set image search conditions/Demonstrēšana: Iestatīt attēlu meklēšanas nosacījumus] (), attēlojums izmainās uz [All found images/Visi atrastie attēli].

  • Ja izvēlaties [All found images/Visi atrastie attēli], tiek dzēsti visi meklēšanas nosacījumiem atbilstošie attēli.

Piezīme

 • Lai dzēstu visus attēlus, tai skaitā aizsargātos, formatējiet karti ().