Slaidrāde

Kartē saglabātos attēlus ir iespējams demonstrēt automātiskas slaidrādes veidā.

 1. Norādiet demonstrējamos attēlus.

  • Lai demonstrētu visus attēlus kartē, pārejiet pie 2. darbības.
  • Ja vēlaties norādīt attēlus demonstrēšanai slaidrādē, filtrējiet attēlus ar [Demonstrēšana: Set image search conditions/Demonstrēšana: Iestatīt attēlu meklēšanas nosacījumus] ().
 2. Izvēlieties [Demonstrēšana: Slide show/Demonstrēšana: Slaidrāde].

 3. Iestatiet vēlamos demonstrēšanas parametrus.

  • Izvēlieties [Set up/Iestatīšana].
  • Fotogrāfijām iestatiet iestatījumus [Display time/Attēlošanas laiks], [Repeat/Atkārtot] (atkārtota demonstrēšana) un [Transition effect/Pārejas efekts] (efekts, mainoties attēliem).
  • Lai atskaņotu fona mūziku, izmantojiet [Background music/Fona mūzika], un izvēlieties mūziku ().
  • Kad iestatīšana pabeigta, nospiediet pogu MENU.

  Display time (Attēlošanas laiks)

  Repeat (Atkārtot)

  Transition effect (Pārejas efekts)

  Background music (Fona mūzika)

 4. Sāciet slaidrādi.

  • Izvēlieties [Start/Sākt].
  • Tiek attēlots paziņojums [Loading image.../Lādē attēlu...], pēc kura tiek sākta slaidrāde.
 5. Pabeidziet slaidrādi.

  • Lai pabeigtu slaidrādi un atgrieztos pie iestatīšanas ekrāna, nospiediet pogu MENU.

Piezīme

 • Lai pauzētu slaidrādi, nospiediet pogu Ātrās vadīklas/iestatīšanas poga. Pauzes laikā ekrāna augšējā kreisajā stūrī tiek attēlota ikona [Pauze]. Lai atsāktu slaidrādi, nospiediet pogu Ātrās vadīklas/iestatīšanas poga vēlreiz.
 • Fotogrāfiju automātiskās demonstrēšanas laikā var spiest pogu INFO, lai pārslēgtu rādījuma formātu ().
 • Skaļumu filmas demonstrēšanas laikā var regulēt, spiežot taustiņus Taustiņš uz augšuTaustiņš uz leju.
 • Demonstrēšanas vai demonstrēšana pauzes laikā varat nospiest taustiņus Kreisais taustiņšLabais taustiņš, lai skatītu citu attēlu.
 • Automātiskās demonstrēšanas laikā nedarbojas automātiskā strāvas izslēgšana.
 • Attēlošanas laiks var atšķirties atkarībā no attēla.

Fona mūzikas izvēle

Ja mūzika ir pārkopēta kartē, izmantojot EOS Utility (EOS programmatūru), slaidrādes var demonstrēt ar fona mūziku.

 1. Izvēlieties [Background music/Fona mūzika].

  • Iestatiet [Background music/Fona mūzika] uz [On/Iesl.].
 2. Izvēlieties fona mūziku.

  • Lietojiet taustiņus Taustiņš uz augšuTaustiņš uz leju, lai izvēlētos mūziku, pēc tam nospiediet Ātrās vadīklas/iestatīšanas poga. Opcijai [Slide show/Slaidrāde] var izvēlēties vairākus ierakstus.
 3. Paklausieties piemēru.

  • Lai paklausītos piemēru, nospiediet pogu INFO.
  • Izmantojiet taustiņus Taustiņš uz augšuTaustiņš uz leju, lai pielāgotu skaļumu. Lai apturētu demonstrēšanu, vēlreiz nospiediet pogu INFO.
  • Lai dzēstu mūziku, izmantojiet taustiņus Taustiņš uz augšuTaustiņš uz lejumūzikas izvēlei, pēc tam nospiediet pogu AF punkta izvēle.

Piezīme

 • Norādījumi fona mūzikas pārkopēšanai kartēs sniegti EOS Utility lietotāja rokasgrāmatā.