Drošības norādījumi

Noteikti izlasiet šos norādījumus, lai varētu droši strādāt ar produktu.

Sekojiet šiem norādījumiem, lai izvairītos no produkta lietotāja vai citu personu traumēšanas vai kaitēšanas tām.

Brīdinājums BRĪDINĀJUMS:
Norāda uz nopietnu traumu vai nāves risku.
 • Nodrošiniet, lai produktam nevarētu piekļūt mazi bērni.

  Nodrošiniet, ka akumulatoriem un baterijām nevar piekļūt mazi bērni.

  Siksniņas aplikšana cilvēka kaklam var izraisīt nožņaugšanu.

  Kameras daļas vai komplektā iekļauto piederumu norīšana ir bīstama. Norīšanas gadījumā nekavējoties griezieties pēc medicīniskās palīdzības.

  Akumulatora norīšana ir bīstama. Norīšanas gadījumā nekavējoties griezieties pēc medicīniskās palīdzības.

 • PRODUKTS SATUR PODZIŅAS/MONĒTAS TIPA BATERIJU

  Podziņas/monētas tipa baterijas ir bīstamas un gan jaunas, gan lietotas baterijas vienmēr jāglabā bērniem nepieejamā vietā.

  Šīs baterijas var izraisīt smagus vai nāvējošus ievainojumus līdz 2 stundu laikā pēc norīšanas vai iekļūšanas jebkurā ķermeņa daļā.

  Ja rodas aizdomas, ka podziņas/monētas tipa baterija ir norīta vai iekļuvusi jebkurā ķermeņa daļā, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.

 • Lietošanai ar produktu izmantojiet tikai šajā lietotāja rokasgrāmatā norādītos strāvas avotus.
 • Neizjauciet un nemodificējiet produktu.
 • Nepakļaujiet produktu stipriem triecieniem vai vibrācijai.
 • Nepieskarieties atklātām iekšējām detaļām.
 • Pārtrauciet produkta lietošanu, izceļoties jebkuriem neparastiem apstākļiem: dūmiem, dīvainai smakai u.c.
 • Nelietojiet produkta tīrīšanai alkoholu, benzīnu, krāsu atšķaidītājus vai citus organiskos šķīdinātājus.
 • Neļaujiet produktam samirkt. Neļaujiet nokļūt produktā svešķermeņiem vai šķidrumiem.
 • Nelietojiet produktu vietā, kur var būt viegli uzliesmojošās gāzes.

  Tas var izraisīt elektrošoku, sprādzienu vai aizdegšanos.

 • Neatstājiet objektīvu vai kameru/videokameru ar pievienotu objektīvu bez uzlikta objektīva vāciņa.

  Objektīvs, koncentrējot saules starus, var izraisīt aizdegšanos.

 • Negaisa laikā nepieskarieties produktam, kas pievienots maiņstrāvas kontaktrozetei.

  Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

 • Izmantojot mazumtirdzniecībā pieejamas baterijas vai komplektā iekļautus akumulatorus, sekojiet turpmākajiem norādījumiem.

  • Izmantojiet baterijas/akumulatorus tikai ar norādīto produktu.
  • Nekarsējiet baterijas/akumulatorus un nepakļaujiet tos uguns iedarbībai.
  • Nelādējiet baterijas/akumulatorus, izmantojot neapstiprinātus akumulatoru lādētājus.
  • Nepieļaujiet, ka pieslēgvietās vai uz tām nokļūst netīrumi vai pieslēgvietas saskaras ar asiem vai citādiem metāliskiem priekšmetiem.
  • Nelietojiet baterijas/akumulatorus, kam ir sūce.
  • Kad atbrīvojaties no baterijām/akumulatoriem, izolējiet kontaktus ar līmlenti vai citiem materiāliem.

  Tas var izraisīt elektrošoku, sprādzienu vai aizdegšanos.

  Ja akumulatoram/akumulatora blokam ir sūce un izsūkusies viela nonāk kontaktā ar ādu vai apģērbu, rūpīgi noskalojiet skarto vietu tekošā ūdenī. Vielai nonākot kontaktā ar acīm, rūpīgi izskalojiet tās ar lielu daudzumu tekoša ūdens un nekavējoties griezieties pēc medicīniskās palīdzības.

 • Izmantojot akumulatora lādētāju vai maiņstrāvas adapteri, sekojiet turpmākajiem norādījumiem.

  • Regulāri ar sausu drānu notīriet sakrājušos putekļus no strāvas spraudņa un maiņstrāvas kontaktrozetes.
  • Nepievienojiet un neatvienojiet produktu maiņstrāvas tīklam ar slapjām rokām.
  • Nelietojiet produktu, ja strāvas spraudnis nav pilnīgi iesprausts maiņstrāvas kontaktrozetē.
  • Nepieļaujiet, ka uz strāvas spraudņa un pieslēgvietās vai uz tām nokļūst netīrumi vai tās nonāk saskarē ar asiem vai citādiem metāliskiem priekšmetiem.
  • Negaisa laikā nepieskarieties akumulatora lādētājam vai maiņstrāvas adapterim, kas pievienots maiņstrāvas kontaktrozetei.
 • Nelieciet uz strāvas vada smagus priekšmetus. Nebojājiet, neplēsiet un nemodificējiet strāvas vadu.
 • Netiniet produktu audumā vai citos materiālos, kad produkts tiek lietots vai īsi pēc lietošanas, ja produkts joprojām ir uzsilis.
 • Neatvienojiet produktu no maiņstrāvas tīkla, velkot aiz strāvas vada.
 • Neatstājiet produktu pievienotu pie strāvas avota ilgāku laiku.
 • Nelādējiet akumulatorus/akumulatora blokus temperatūrā, kas atrodas ārpus temperatūras diapazona 5–40 °C.

  Tas var izraisīt elektrošoku, sprādzienu vai aizdegšanos.

 • Neļaujiet produktam lietošanas laikā ilglaicīgi būt saskarē ar vienu ādas laukumu.

  Arī tad, ja produkts nešķiet karsts, tas var izraisīt zemas temperatūras kontaktapdegumus, kas izpaužas kā ādas apsārtums un čūlošana. Ja produkts tiek lietots karstās vietās vai to lieto cilvēks ar asinsrites problēmām vai mazjutīgu ādu, ieteicams izmantot trijkāji vai līdzīgu aprīkojumu.

 • Izpildiet jebkurus norādījumus izslēgt produktu vietās, kur tā lietošana ir aizliegta.

  Neizpildot šo prasību, var izraisīt citu iekārtu darbības traucējumus elektromagnētisko viļņu ietekmes dēļ un pat izraisīt negadījumus.

 • Neatstājiet akumulatorus mājdzīvnieku tuvumā.

  Mājdzīvnieks, sakožot akumulatoru, var izraisīt šķidruma noplūdi, pārkaršanu vai eksploziju, izraisot produkta bojājumus vai aizdegšanos.

Brīdinājums UZMANĪBU:
Ievērojiet turpmākos brīdinājumus. Pretējā gadījumā var izraisīt traumu vai īpašuma bojājumu.
 • Nedarbiniet zibspuldzi tuvu acīm.

  Tas var ievainot acis.

 • Neskatieties ekrānā vai caur skatu meklētāju ilgu laiku.

  Tas var izraisīt jūras slimībai līdzīgus simptomus. Tādā gadījumā nekavējoties pārtrauciet produkta lietošanu un kādu laiku atpūtieties, pirms to atsākt.

 • Zibspuldze darbojoties rada augstu temperatūru. Uzņemot fotogrāfijas, neturiet pirkstus, citas ķermeņa daļas un priekšmetus zibspuldzes ierīces tuvumā.

  Tas var izraisīt disfunkciju vai zibspuldzes darbības traucējumus.

 • Neatstājiet produktu vietās, kas pakļautas ārkārtīgi augstām vai zemām temperatūrām.

  Produkts var kļūt ārkārtīgi karsts/auksts un pieskaroties izraisīt apdegumus vai traumas.

 • Siksnas ir domātas tikai lietošanai uz ķermeņa. Siksnas ar tai pievienotu produktu uzkāršana uz āķa vai cita priekšmeta var sabojāt produktu. Nekratiet produktu un nepakļaujiet to stipriem triecieniem.
 • Nepakļaujiet objektīvu stipram spiedienam vai triecieniem.

  Tas var izraisīt traumas vai produkta bojājumus.

 • Montējiet produktu tikai uz pietiekami stabila trijkāja.
 • Netransportējiet uz trijkāja nostiprinātu produktu.

  Tas var izraisīt traumu vai negadījumu.

 • Neaizskariet nekādas detaļas produkta iekšienē.

  Tas var izraisīt traumas.

 • Ja produkta lietošanas laikā sākas nenormāla ādas reakcija uz produktu vai āda iekaist, pārstājiet lietot produktu un konsultējieties ar ārstu.