Uzņemšanas informācijas attēlojums

Var pielāgot uzņemšanas laikā kameras ekrānā vai skatu meklētājā redzamās informācijas saturu un ekrānus.

Ekrānā redzamās informācijas pielāgošana

 1. Izvēlieties [Uzņemšana: Shooting info. disp./Uzņemšana: Uzņemšanas informācijas attēlojums].

 2. Izvēlieties [Screen info. settings/Ekrāna informācijas iestatījumi].

 3. Izvēlieties ekrānus.

  • Spiediet taustiņus Taustiņš uz augšuTaustiņš uz leju, lai izvēlētos kamerā attēlojamos informācijas ekrānus.
  • Pie informācijas, ko nevēlaties attēlot, nospiediet pogu Ātrās vadīklas/iestatīšanas poga, lai noņemtu atzīmi [Pārbaudiet].
  • Lai rediģētu ekrānu, nospiediet pogu INFO.
 4. Rediģējiet ekrānu.

  • Spiediet taustiņus Taustiņš uz augšuTaustiņš uz leju, lai izvēlētos informācijas ekrānā redzamās opcijas.
  • Pie vienumiem, ko nevēlaties attēlot, nospiediet pogu Ātrās vadīklas/iestatīšanas poga, lai noņemtu atzīmi [Pārbaudiet].
  • Izvēlieties [OK/Apstiprināt], lai reģistrētu iestatījumu.

Skatu meklētājā redzamās informācijas pielāgošana

 1. Izvēlieties [Uzņemšana: Shooting info. disp./Uzņemšana: Uzņemšanas informācijas attēlojums].

 2. Izvēlieties [VF info/toggle settings / VF informācijas/pārslēgšanas iestatījumi].

 3. Izvēlieties ekrānus.

  • Spiediet taustiņus Taustiņš uz augšuTaustiņš uz leju, lai izvēlētos skatu meklētājā attēlojamos informācijas ekrānus.
  • Pie informācijas, ko nevēlaties attēlot, nospiediet pogu Ātrās vadīklas/iestatīšanas poga, lai noņemtu atzīmi [Pārbaudiet].
  • Lai rediģētu ekrānus, ja izvēlēts 2. vai 3. ekrāns, nospiediet pogu INFO.
 4. Rediģējiet ekrānu.

  • Spiediet taustiņus Taustiņš uz augšuTaustiņš uz leju, lai izvēlētos informācijas ekrānā redzamās opcijas skatu meklētājā.
  • Pie vienumiem, ko nevēlaties attēlot, nospiediet pogu Ātrās vadīklas/iestatīšanas poga, lai noņemtu atzīmi [Pārbaudiet].
  • Izvēlieties [OK/Apstiprināt], lai reģistrētu iestatījumu.

Vertikāls informācijas attēlojums skatu meklētājā

Var izvēlēties, kā tiek attēlota informācija skatu meklētājā, kad uzņemat fotoattēlus ar vertikālu orientāciju.

 1. Izvēlieties [Uzņemšana: Shooting info. disp./Uzņemšana: Uzņemšanas informācijas attēlojums].

 2. Izvēlieties [VF vertical display/Vertikāls informācijas attēlojums skatu meklētājā].

 3. Izvēlieties opciju.

  • On (Iesl.)

   Informācija tiek automātiski pagriezta, lai to būtu vieglāk lasīt.

  • Off (Izsl.)

   Informācija netiek automātiski pagriezta.

Režģis

Ekrānā un skatu meklētājā var attēlot režģi.

 1. Izvēlieties [Uzņemšana: Shooting info. disp./Uzņemšana: Uzņemšanas informācijas attēlojums].

 2. Izvēlieties [Grid display/Režģa attēlojums].

 3. Izvēlieties opciju.

Histogramma

Var izvēlieties histogrammas saturu un attēlojuma lielumu.

 1. Izvēlieties [Uzņemšana: Shooting info. disp./Uzņemšana: Uzņemšanas informācijas attēlojums].

 2. Izvēlieties [Histogram disp/Histogrammas rādījums].

 3. Izvēlieties opciju.

  • Izvēlieties saturu ([Brightness/Gaišums] vai [RGB]) un rādījuma lielumu ([Large/Liels] vai [Small/Mazs]).

Iestatījumu dzēšana

 1. Izvēlieties [Uzņemšana: Shooting info. disp./Uzņemšana: Uzņemšanas informācijas attēlojums].

 2. Izvēlieties [Reset/Atiestatīt].

 3. Izvēlieties [OK/Apstiprināt].