Kadru uzņemšanas režīms

 1. Izvēlieties [Uzņemšana: Drive mode/Uzņemšana: Kadru uzņemšanas režīms].

 2. Izvēlieties opciju.

 • [] Uzņemšana pa vienam kadram

  Nospiežot aizslēga pogu līdz galam un turot, tiek uzņemts tikai viens kadrs.

 • [] Nepārtrauktā fotografēšana

  Turot aizslēga pogu nospiestu līdz galam, var nepārtraukti fotografēt ar maks. ātrumu apm. 6,5 kadri/s. Ja AF darbība ir iestatīta uz [Servo AF], nepārtrauktās fotografēšanas ātrums būs maks. apm. 3,5 kadri/s

 • [] Taimeris 10 s/Tālvadība

 • [] Taimeris 2 s/Tālvadība

 • [] Taimeris: nepārtraukti

  Sīkāk par fotografēšanu ar taimeri sk. Taimera izmantošana. Sīkāk par fotografēšanu, izmantojot tālvadību, sk. Fotografēšana, izmantojot tālvadību.