Wyświetlanie podczas połączenia HDMI

Możesz określić sposób wyświetlania filmów, gdy są nagrywane w urządzeniu zewnętrznym przez HDMI. Sygnał wyjściowy filmu odpowiada ustawieniu [Fotografowanie: Wielk.nagr. filmu].

Ustawieniem domyślnym jest [Zewnętrzny ekran].

 1. Wybierz [Fotografowanie: Wyświetlanie HDMI].

 2. Wybierz opcję.

  • +

   Umożliwia wyświetlanie filmu zarówno na ekranie kamery, jak i innym urządzeniu, poprzez wyjście HDMI.

   Obsługa kamery, taka jak odtwarzanie obrazów czy wyświetlanie menu nie jest wyświetlana na ekranie kamery, a na innym urządzeniu podłączonym za pomocą HDMI.

  • Zewnętrzny ekran

   Dezaktywuje ekran kamery podczas przesyłania sygnału wideo przez złącze HDMI, dlatego ekran jest wygaszony.

   Informacje o fotografowaniu, punktach AF i inne informacje są wyświetlane na ekranie wyjściowym wideo HDMI.

Przestroga

 • Nagrywanie na karcie nie jest możliwe przy [Wyświetlanie HDMI] ustawionym na [+]. Menu kamery i odtwarzanie obrazów wyświetlane jest tylko na ekranie połączonym przez HDMI.
 • Rozdzielczość wyjścia HDMI i prędkość nagrywania regulowane są automatycznie, aby dopasować się do rozdzielczości filmu.

Rozwiązywanie problemów Dłuższe korzystanie z wyjścia HDMI

Aby korzystać z wyjścia HDMI dłużej niż 30 min, wybierz [+], a następnie ustaw opcję [Autom. wyłącz.] w [Nastawy: Oszcz.energii] na [Wyłącz] (). Sygnał wyjściowy HDMI będzie kontynuowany po tym jak ekran kamery wyłączy się, kiedy minie czas ustawiony w [Ekran wyłączony].

Przestroga

 • Wyjście HDMI, którym nie są przesyłane informacje uniemożliwia wyświetlenie przez HDMI ostrzeżeń o dostępnym miejscu na karcie, stanie akumulatora lub wysokiej temperaturze wewnętrznej ().
 • W trakcie korzystania z wyjścia HDMI wyświetlenie następnego obrazu może zająć nieco czasu, jeśli użytkownik wybierze filmy z różnym rozmiarem nagrania lub prędkością nagrywania.
 • Unikaj obsługiwania kamery przy nagrywaniu filmów na urządzenia zewnętrzne, które może powodować wyświetlanie informacji w sygnale wyjściowym HDMI.
 • Jasność i kolorystyka filmów zapisanych za pomocą kamery może wyglądać inaczej niż w przypadku filmów zarejestrowanych na urządzeniach zewnętrznych przez wyjściowy sygnał wideo HDMI, w zależności od środowiska wyświetlania.

Uwaga

 • Naciśnięcie przycisku INFO umożliwia zmianę wyświetlanych informacji.
 • Sygnał audio jest również przesyłany przez HDMI, chyba że opcja [Nagryw. dźwięku: Wyłącz].