Prehrávanie na televízore

Po pripojení videokamery k televízoru pomocou komerčne dostupného kábla HDMI budete môcť prehrávať nasnímané statické zábery a videozáznamy na televízore.

Ak sa na obrazovke televízora neukáže snímka, skontrolujte, či je položka [Nastavenie: Video system/Nastavenie: Video systém] správne nastavená na možnosť [For NTSC/Pre systém NTSC] alebo [For PAL/Pre systém PAL] (v závislosti od video systému vášho televízora).

 1. Zapojte kábel HDMI do videokamery.

  • Kábel HDMI zapojte do konektora Mikrokonektor výstupu HDMI videokamery.
 2. Kábel HDMI zapojte do televízora.

  • Kábel HDMI zapojte do portu HDMI IN televízora.
 3. Zapnite televízor a videovstup televízora prepnite na pripojený port.

 4. Zapnite videokameru.

 5. Stlačte tlačidlo Prehrávanie.

  • Snímky sa teraz zobrazujú na televíznej obrazovke a na obrazovke videokamery sa nič nezobrazuje.
  • Snímky sa automaticky zobrazia s optimálnym rozlíšením zodpovedajúcim pripojenému televízoru.

Upozornenie

 • Hlasitosť zvuku videozáznamu nastavte na televízore. Hlasitosť zvuku nemožno nastaviť pomocou videokamery.
 • Pred pripojením alebo odpojením kábla medzi videokamerou a televízorom vypnite videokameru aj televízor.
 • V závislosti od príslušného televízora môže byť časť zobrazenej snímky orezaná.
 • Do konektora Mikrokonektor výstupu HDMI videokamery nepripájajte výstup žiadneho iného zariadenia. Mohlo by to spôsobiť poruchu.
 • Niektoré televízory nemusia zobraziť snímky z dôvodu nekompatibility.
 • Môže trvať určitý čas, kým sa snímky zobrazia. Aby nedochádzalo k oneskorovaniu, nastavte položku [Nastavenie: HDMI resolution/Nastavenie: Rozlíšenie HDMI] na možnosť [1080p] ().
 • Keď je videokamera pripojená k televízoru s vypnutou obrazovkou videokamery, používanie dotykovej obrazovky nie je podporované.