Obnovenie nastavení komunikácie

Môžete odstrániť všetky nastavenia bezdrôtovej komunikácie. Odstránením nastavení bezdrôtovej komunikácie môžete informácie o nich utajiť, keď videokameru požičiate alebo dáte iným osobám.

  1. Vyberte položku [Komunikačné funkcie: Reset communication settings/Komunikačné funkcie: Obnoviť nastavenia komunikácie].

  2. Vyberte možnosť [OK].

Upozornenie

  • Ak ste videokameru spárovali so smartfónom, na obrazovke nastavení funkcie Bluetooth smartfónu odstráňte informácie o pripojení videokamery, pre ktorý ste obnovili predvolené nastavenia bezdrôtovej komunikácie.

Poznámka

  • Nastavenia bezdrôtovej komunikácie zrušíte výberom možnosti [Communication settings/Nastavenie komunikácie] pre položku [Other settings/Ďalšie nastavenia] v časti [Nastavenie: Reset camera/Nastavenie: Vynulovať videokameru].