Číslovanie súborov

Zhotoveným snímkam uloženým v priečinku sa priradia čísla súborov 0001 až 9999. Môžete zmeniť spôsob číslovania súborov snímok.

(Príklad)

(1) Číslo súboru

 1. Vyberte položku [Nastavenie: File numbering/Nastavenie: Číslovanie súborov].

 2. Nastavte položku.

  • Vyberte možnosť [Numbering/Číslovanie].
  • Vyberte položku [Continuous/Súvislé] alebo [Auto reset/Automatické vynulovanie].
  • Ak chcete vynulovať číslovanie súborov, vyberte položku [Manual reset/Ručné vynulovanie] ().
  • Výberom položky [OK] vytvorte nový priečinok. Číslovanie súborov začne od čísla 0001.

Upozornenie

 • Ak číslo súboru v priečinku č. 999 dosiahlo číslo 9999, nebude ďalej možné snímať ani v prípade, že je na karte ešte voľné miesto. Po zobrazení správy požadujúcej výmenu karty prepnite na novú kartu.

Súvislé

Na súvislé číslovanie súborov bez ohľadu na prepínanie kariet alebo vytváranie priečinkov

Postupnosť číslovania do 9999 pokračuje aj po výmene karty alebo vytvorení nového priečinka. Tento spôsob je užitočný v prípade, ak chcete snímky číslované v rozmedzí od 0001 do 9999 na rôznych kartách alebo vo viacerých priečinkoch ukladať do jedného priečinka v počítači.

Ak však nová vložená karta alebo existujúci priečinok už obsahujú predtým uložené snímky, číslovanie nových snímok môže pokračovať od čísla súboru posledného poslednej snímky na karte alebo v priečinku. Ak chcete používať súvislé číslovanie súborov, odporúča sa používať nanovo naformátovanú kartu.

Číslovanie súborov po výmene karty

Karta 1

Karta 2

(1) Ďalšie číslo súboru v poradí

Číslovanie súborov po vytvorení priečinka

Karta 1

Automatické vynulovanie

Na reštartovanie číslovania súborov od 0001 po prepnutí kariet alebo vytvorení priečinkov

Postupnosť číslovania súborov nových uložených snímok začne znova od 0001 po výmene karty alebo vytvorení priečinka. Toto nastavenie je užitočné vtedy, ak chcete snímky organizovať podľa kariet alebo priečinkov.

Ak však nová vložená karta alebo existujúci priečinok už obsahujú predtým uložené snímky, číslovanie nových snímok môže pokračovať od čísla súboru posledného poslednej snímky na karte alebo v priečinku. Ak chcete ukladať snímky s číslovaním súborov začínajúcim od 0001, použite novo naformátovanú kartu.

Číslovanie súborov po výmene karty

Karta 1

Karta 2

(1) Číslovanie súborov sa vynulovalo

Číslovanie súborov po vytvorení priečinka

Karta 1

Ručné vynulovanie

Na vynulovania číslovania súborov na 0001 alebo od 0001 v nových priečinkoch

Ak ručne vynulujete číslovanie súborov, automaticky sa vytvorí nový priečinok a číslovanie súborov snímok uložených do príslušného priečinka sa začne od 0001.

Tento spôsob je užitočný napríklad vtedy, ak chcete používať rôzne priečinky pre snímky zhotovené napríklad včera a dnes.