Trvanie náhľadu

Ak chcete, aby sa snímka zobrazila ihneď po nasnímaní, nastavte položku [Hold/Podržať] a ak nechcete, aby sa zobrazila, nastavte hodnotu [Off/Vyp.].

  1. Vyberte položku [Snímanie: Review duration/Snímanie: Doba prehliadky].

  2. Vyberte požadovanú možnosť.

Poznámka

  • Keď je nastavená možnosť [Hold/Podržať], snímky sa zobrazujú dobu nastavenú v možnosti [Screen off/Vypnutie obrazovky] v položke [Nastavenie: Power saving/Nastavenie: Úspora energie].