Informácie o autorských právach

Po nastavení informácií o autorských právach sa tieto informácie zaznamenajú do snímky ako informácie Exif.

Upozornenie

 • Ak je text zadaný v položke „Author“ (Autor) alebo „Copyright“ (Autorské práva) dlhý, nemusí sa pri výbere položky [Display copyright info./Zobraziť informácie o autorských právach] zobraziť celý.
 1. Vyberte položku [Nastavenie: Copyright information/Nastavenie: Informácie o autorských právach].

 2. Vyberte požadovanú možnosť.

 3. Zadajte text.

  • Pomocou tlačidla Krížové tlačidlá vyberte znak, potom ho stlačením tlačidla Nastavenie/rýchle ovládanie zadajte.
  • Vybratím možnosti [Režim zadávania] môžete zmeniť režim zadávania.
  • Ak chcete vymazať znak, vyberte položku [Vymazanie].
 4. Ukončite nastavenie.

  • Stlačte tlačidlo MENU a potom tlačidlo [OK].

Kontrola informácií o autorských právach

Keď v kroku č. 2 vyberiete možnosť [Display copyright info./Zobraziť informácie o autorských právach], môžete skontrolovať informácie zadané v položkách [Author/Autor] a [Copyright/Autorské práva].

Odstránenie informácií o autorských právach

Keď v kroku č. 2 vyberiete možnosť [Delete copyright information/Odstrániť informácie o autorských právach], môžete odstrániť informácie v položkách [Author/Autor] a [Copyright/Autorské práva].