Ovládanie uzávierky dotykom

Ťuknutím na obrazovku môžete automaticky zaostriť a zhotoviť snímku.

  1. Vyberte položku [Snímanie: Touch Shutter/Snímanie: Ovládanie uzávierky dotykom].

  2. Vyberte možnosť [Enable/Povoliť].

  3. Zhotovte snímku ťuknutím na obrazovku.

    • Ťuknite na tvár alebo objekt na obrazovke.
    • Po zaostrení videokamery sa bod AF rozsvieti na zeleno a automaticky sa zhotoví fotografia.
    • Ak videokamera nemôže zaostriť, bod AF sa zmení na žltý, ale fotografia sa napriek tomu zhotoví.

Upozornenie

  • Ak snímate s položkou [Snímanie: Review duration/Snímanie: Doba prehliadky] nastavenou na možnosť [Hold/Podržať], ďalší záber môžete zhotoviť ťuknutím na položku [Návrat].