Základné nastavenia komunikácie

Kontrola typu prístupového bodu

Pri pripájaní cez prístupový bod skontrolujte, či prístupový bod podporuje WPS*, čo zjednodušuje prepojenia medzi zariadeniami Wi-Fi.

Ak si nie ste istí kompatibilitou s WPS, pozrite užívateľskú príručku alebo inú dokumentáciu o prístupovom bode.

Znamená Wi-Fi Protected Setup.

 • Ak je funkcia WPS podporovaná

  K dispozícii sú tieto dva spôsoby pripojenia. Ľahšie sa môžete pripojiť cez WPS v režime PBC.

  • Pripojenie pomocou funkcie WPS (režim PBC) ()
  • Pripojenie pomocou funkcie WPS (režim PIN) ()
 • Ak funkcia WPS nie je podporovaná

  • Manuálne pripojenie k rozpoznaným sieťam ()
  • Manuálne pripojenie zadaním sietí ()

Šifrovanie prístupového bodu

Táto videokamera podporuje nasledujúce možnosti pre [Authentication/Overenie] a [Encryption settings/Nastavenia šifrovania]. Z tohto dôvodu musí byť šifrovanie používané prístupovým bodom nastavené na jednu z nasledujúcich možností, keď sa manuálne pripájate k rozpoznaným sieťam.

 • [Authentication/Overenie]: otvorený systém, zdieľaný kľúč alebo WPA/WPA2/WPA3-Personal
 • [Encryption settings/Nastavenia šifrovania]: WEP, TKIP alebo AES

Upozornenie

 • Pripojenia nemusia byť možné, keď sú povolené skryté funkcie prístupových bodov. Deaktivujte funkcie utajenia.
 • Podrobnejšie informácie o nastavení získate od správcu siete zodpovedného za siete, ku ktorým sa pripojíte.

Poznámka

 • Ak sa v sieťach, ku ktorým sa pripojíte, používa filtrovanie adries MAC, pridajte do prístupového bodu adresu MAC videokamery. Adresu MAC môžete skontrolovať na obrazovke [MAC address/Adresa MAC] ().

Pripojenie pomocou funkcie WPS (režim PBC)

Pokyny v tejto časti sú pokračovaním pokynov z časti Kontrola typu prístupového bodu.

Toto je spôsob pripojenia používaný s prístupovými bodmi kompatibilnými s WPS. V režime pripojenia stlačením tlačidla (režim PBC) možno videokameru pripojiť k prístupovému bodu jednoduchým stlačením tlačidla WPS na prístupovom bode.

 • Pripojenie môže byť zložitejšie, ak je v okolí aktívnych viac prístupových bodov. Ak je to tak, skúste sa pripojiť pomocou [WPS (PIN mode)/WPS (režim PIN)].
 • Vopred si pozrite, kde sa na prístupovom bode nachádza tlačidlo WPS.
 • Vytvorenie pripojenia môže trvať približne 1 minútu.
 1. Na obrazovke [Select a network/Vybrať sieť] stlačte tlačidlo [Connect with WPS/Pripojiť pomocou funkcie WPS].

 2. Vyberte možnosť [WPS (PBC mode)/WPS (režim PBC)].

  • Vyberte možnosť [OK].
 3. Pripojte sa k prístupovému bodu.

  • Stlačte tlačidlo WPS na prístupovom bode. Podrobnejšie informácie o polohe tlačidla a potrebnej dĺžke stlačenia nájdete v užívateľskej príručke pre prístupový bod.
  • Vyberte možnosť [OK] a nadviaže sa spojenie s prístupovým bodom.
  • Keď je videokamera pripojená k prístupovému bodu, zobrazí sa táto obrazovka.
 4. Nastavenie adresy IP

Pripojenie pomocou funkcie WPS (režim PIN)

Pokyny v tejto časti sú pokračovaním pokynov z časti Kontrola typu prístupového bodu.

Toto je spôsob pripojenia používaný s prístupovými bodmi kompatibilnými s WPS. V režime pripojenia pomocou kódu PIN (režim PIN) sa na vytvorenie pripojenia zadáva v prístupovom bode 8-miestne identifikačné číslo uvedené na videokamere.

 • Aj keď je v okolí aktívnych viac prístupových bodov, pripojenie pomocou tohto zdieľaného identifikačného čísla je relatívne spoľahlivé.
 • Vytvorenie pripojenia môže trvať približne 1 minútu.
 1. Na obrazovke [Select a network/Vybrať sieť] stlačte tlačidlo [Connect with WPS/Pripojiť pomocou funkcie WPS].

 2. Vyberte možnosť [WPS (PIN mode)/WPS (režim PIN)].

  • Vyberte možnosť [OK].
 3. Zadajte PIN kód.

  • V prístupovom bode zadajte 8-ciferný PIN kód zobrazený na obrazovke videokamery.
  • Postup zadania PIN kódov do prístupového bodu nájdete v návode na používanie daného prístupového bodu.
  • Po zadaní PIN kódu vyberte na videokamere [OK].
 4. Pripojte sa k prístupovému bodu.

  • Vyberte možnosť [OK] a nadviaže sa spojenie s prístupovým bodom.
  • Keď je videokamera pripojená k prístupovému bodu, zobrazí sa táto obrazovka.
 5. Nastavenie adresy IP

Manuálne pripojenie k rozpoznaným sieťam

Pokyny v tejto časti sú pokračovaním pokynov z časti Kontrola typu prístupového bodu.

Pripojte sa k prístupovému bodu výberom jeho SSID (alebo ESS-ID) v zozname aktívnych prístupových bodov v okolí.

Výber prístupového bodu

 1. Na obrazovke [Select a network/Vybrať sieť] vyberte prístupový bod.

  • (1) SSID
  • (2) Ikona zabezpečenia (iba pre šifrované prístupové body)
  • (3) Použitý kanál
  • Otáčaním tlačidiel Tlačidlo posunu nahorTlačidlo posunu nadol vyberte v zozname prístupových bodov prístupový bod, ku ktorému sa chcete pripojiť.

Poznámka

 • [Refresh/Obnoviť]

 • V kroku 1 posúvaním sa nadol obrazovkou zobrazíte položku [Refresh/Obnoviť].
 • Ak chcete znova vyhľadať prístupové body, vyberte položku [Refresh/Obnoviť].

Zadanie šifrovacieho kľúča prístupového bodu

 • Zadajte šifrovací kľúč (heslo) nastavený pre prístupový bod. Podrobné informácie o nastavenom šifrovacom kľúči nájdete v užívateľskej príručke prístupového bodu.
 • Obrazovky zobrazené v krokoch č. 2 až 3 sa líšia v závislosti od funkcií overenia a šifrovania nastavených pre prístupový bod.
 • Keď sa zobrazí obrazovka [IP address set./Nastavenie IP adresy] namiesto obrazoviek uvedených pre kroky 2 až 3, prejdite na Nastavenie IP adresy.
 1. Vyberte index kľúča.

  • Zobrazí sa obrazovka [Key index/Index kľúča] pre prístupové body šifrované WEP.
  • Vyberte číslo indexu kľúča nastavené na prístupovom bode.
  • Vyberte možnosť [OK].
 2. Zadajte šifrovací kľúč.

  • Stlačením tlačidla Nastavenie/rýchle ovládanie získate prístup k virtuálnej klávesnici (), potom zadajte šifrovací kľúč.
  • Vyberte možnosť [OK] a nadviaže sa spojenie s prístupovým bodom.
  • Keď je videokamera pripojená k prístupovému bodu, zobrazí sa táto obrazovka.
 3. Nastavenie adresy IP

Manuálne pripojenie zadaním sietí

Pokyny v tejto časti sú pokračovaním pokynov z časti Kontrola typu prístupového bodu.

Pripojte sa k prístupovému bodu zadaním jeho SSID (alebo ESS-ID).

Zadanie identifikátora SSID

 1. Na obrazovke [Select a network/Vybrať sieť] stlačte tlačidlo [Manual settings/Ručné nastavenia].

 2. Zadajte identifikátor SSID (názov siete).

  • Stlačením tlačidla Nastavenie/rýchle ovládanie získate prístup k virtuálnej klávesnici (), potom zadajte SSID.
  • Vyberte možnosť [OK].

Nastavenie spôsobu overenia prístupového bodu

 1. Vyberte spôsob overenia.

  • Vyberte možnosť a potom kliknutím na tlačidlo [OK] prejdite na ďalšiu obrazovku.
  • Ak je na nasledujúcej zobrazenej obrazovke [Encryption settings/Nastavenia šifrovania] zvolená položka [Open system/Otvorený systém], vyberte možnosť [Disable/Zakázať] alebo [WEP].

Zadanie šifrovacieho kľúča prístupového bodu

 • Zadajte šifrovací kľúč (heslo) nastavený pre prístupový bod. Podrobné informácie o nastavenom šifrovacom kľúči nájdete v užívateľskej príručke prístupového bodu.
 • Obrazovky zobrazené v krokoch č. 4 až 5 sa líšia v závislosti od funkcií overenia a šifrovania nastavených pre prístupový bod.
 • Keď sa zobrazí obrazovka [IP address set./Nastavenie IP adresy] namiesto obrazoviek uvedených pre kroky č. 4 až 5, prejdite na Nastavenie IP adresy.
 1. Vyberte index kľúča.

  • Obrazovka [Key index/Index kľúča] sa zobrazí, ak ste v kroku č. 3 zvolili možnosť [Shared Key/Zdieľaný kľúč] alebo [WEP].
  • Vyberte číslo indexu kľúča nastavené na prístupovom bode.
  • Vyberte možnosť [OK].
 2. Zadajte šifrovací kľúč.

  • Stlačením tlačidla Nastavenie/rýchle ovládanie získate prístup k virtuálnej klávesnici (), potom zadajte šifrovací kľúč.
  • Vyberte možnosť [OK] a nadviaže sa spojenie s prístupovým bodom.
  • Keď je videokamera pripojená k prístupovému bodu, zobrazí sa táto obrazovka.
 3. Nastavenie adresy IP

Pripojenie v režime prístupového bodu videokamery

Režim prístupového bodu videokamery je spôsob pripojenia na priame pripojenie videokamery a ďalších zariadení cez Wi-Fi bez použitia prístupového bodu. K dispozícii sú tieto dva spôsoby pripojenia.

Pripojenie pomocou jednoduchého pripojenia

Sieťové nastavenia pre režim prístupového bodu videokamery sa konfigurujú automaticky.

 • Pokyny na používanie zariadení, ku ktorým sa pripojíte, nájdete v návode na používanie zariadení.
 1. Na obrazovke [Select a network/Vybrať sieť] stlačte tlačidlo [Camera access point mode/Režim prístupového bodu videokamery].

 2. Vyberte možnosť [Easy connection/Jednoduché pripojenie].

  • Vyberte možnosť [OK].
 3. Na pripojenie k videokamery použite druhé zariadenie.

  • (1) SSID (názov siete)
  • (2) Šifrovací kľúč (heslo)
  • V nastaveniach Wi-Fi iných zariadení vyberte SSID (názov siete) zobrazený na obrazovke videokamery, potom zadajte heslo.
 4. Dokončite nastavenia pripojenia podľa zariadenia, ku ktorému sa chcete pripojiť.

Pripojenie pomocou manuálneho pripojenia

Sieťové nastavenia pre režim prístupového bodu videokamery sa konfigurujú manuálne. Na každej zobrazenej obrazovke nastavte položky [SSID], [Channel setting/Nastavenie kanála] a [Encryption settings/Nastavenia šifrovania].

 1. Vyberte možnosť [Manual connection/Manuálne pripojenie].

  • Vyberte možnosť [OK].
 2. Zadajte identifikátor SSID (názov siete).

  • Stlačením tlačidla Nastavenie/rýchle ovládanie získate prístup k virtuálnej klávesnici (), potom zadajte SSID. Po zadaní stlačte MENU.
  • Vyberte možnosť [OK].
 3. Vyberte možnosť nastavenia kanála.

  • Ak chcete nastavenie vybrať manuálne, vyberte položku [Manual setting/Manuálne nastavenie] a použite tlačidlá Tlačidlo posunu doľava Tlačidlo posunu doprava.
  • Vyberte možnosť [OK].
 4. Vyberte možnosť nastavenia šifrovania.

  • Ako nastavenie šifrovania vyberte možnosť [AES].
  • Vyberte možnosť [OK].
  • Ak vyberiete možnosť [AES], zobrazí sa obrazovka [Password/Heslo]. Stlačením tlačidla Nastavenie/rýchle ovládanie získate prístup k virtuálnej klávesnici (), potom zadajte šifrovací kľúč. Po zadaní stlačte tlačidlo MENU.
 5. Vyberte možnosť [Auto setting/Automatické nastavenie].

  • Vyberte možnosť [OK].
  • Ak sa pre položku [Auto setting/Automatické nastavenie] zobrazí chyba, nastavte IP adresu manuálne ().
 6. Na pripojenie k videokamery použite druhé zariadenie.

  • (1) SSID (názov siete)
  • (2) Šifrovací kľúč (heslo)
 7. Dokončite nastavenia pripojenia pre komunikačnú funkciu.

Nastavenie IP adresy

Vyberte spôsob nastavenia IP adresy a potom nastavte IP adresu na videokamere.

Automatické nastavenie IP adresy

Zadajte nastavenie IP adresy manuálne.

 1. Vyberte možnosť [Auto setting/Automatické nastavenie].

  • Vyberte možnosť [OK].
  • Ak sa pre položku [Auto setting/Automatické nastavenie] zobrazí chyba, nastavte IP adresu manuálne ().
 2. Dokončite nastavenia pripojenia podľa zariadenia, ku ktorému sa chcete pripojiť.

Manuálne nastavenie IP adresy

Manuálne zadajte nastavenia adresy IP. Upozorňujeme, že zobrazené položky sa líšia v závislosti od komunikačnej funkcie.

 1. Vyberte možnosť [Manual setting/Manuálne nastavenie].

  • Vyberte možnosť [OK].
 2. Vyberte možnosť na konfiguráciu.

  • Vyberte možnosť na prístup k obrazovke na numerický vstup.
  • Ak chcete používať bránu alebo DNS adresu, vyberte možnosť [Enable/Povoliť], potom vyberte položku [Address/Adresa].

 3. Zadajte číslo.

  • Pomocou tlačidiel Krížové tlačidlá vyberte vstupnú pozíciu v hornej oblasti, potom vyberte čísla na zadanie. Stlačením tlačidla Nastavenie/rýchle ovládanie zadajte vybraté číslo.
  • Ak chcete nastaviť zadané čísla a vrátiť sa na obrazovku v kroku č. 2, stlačte tlačidlo MENU.
 4. Vyberte možnosť [OK].

  • Po dokončení nastavenia potrebných položiek vyberte možnosť [OK]. Zobrazí sa ďalšia obrazovka.
  • Ak si nie ste istý, aké údaje zadať, pozrite si informácie na strane Kontrola sieťových nastavení alebo požiadajte o pomoc správcu siete alebo inú osobu zodpovednú za sieť.
 5. Dokončite nastavenia pripojenia podľa zariadenia, ku ktorému sa chcete pripojiť.