Poradca pri riešení problémov

Ak sa vyskytne problém s videokamerou, skúste ho najskôr odstrániť pomocou pokynov v tomto poradcovi pri riešení problémov. Ak pomocou Poradcu pri riešení problémov problém nevyriešite, obráťte sa na predajcu alebo najbližšie servisné stredisko spoločnosti Canon.

Problémy súvisiace s napájaním

Nie je možné nabíjať videokameru.

 • V prípade problémov s nabíjaním pozrite časť Nabíjanie videokamery.
 • Ak sa nabíjanie nespustí, mohlo dôjsť k internej chybe. Vypnite videokameru podržaním tlačidiel MENUNapájanie súčasne na 8 sekúnd. Pred opätovným spustením videokamery pomocou tlačidla Napájanie chvíľu počkajte.

Videokamera sa neaktivuje ani po zapnutí.

 • Nabite videokameru ().

Keď sa videokamera vypne, indikátor naďalej svieti alebo bliká.

 • Ak sa videokamera vypne počas zaznamenávania snímky na kartu, indikátor zostane niekoľko sekúnd svietiť alebo bude blikať. Po dokončení záznamu snímok sa napájanie automaticky vypne.

Výdrž batérie je krátka.

 • Odporúča sa používať videokamera, keď je úplne nabitá ().
 • Nasledujúce operácie znižujú výdrž batérie a počet dostupných záberov.

  • Nahrávanie videozáznamov po dlhšiu dobu
  • Používanie funkcií bezdrôtovej komunikácie

Videokamera sa sama od seba vypína.

 • Je zapnutá funkcia úspory energie ().

Problémy súvisiace so snímaním

Nie je možné zhotoviť ani nahrať žiadnu snímku.

 • Skontrolujte, či je karta správne vložená ().
 • Ak je karta plná, vymeňte ju alebo na nej vytvorte priestor odstránením nepotrebných snímok (, ).

Karta sa nedá používať.

Snímka je nezaostrená alebo rozmazaná.

 • Tlačidlo Štart/stop stláčajte jemne, aby ste nespôsobili otrasy videokamery ().

Počas nahrávania vyzerajú snímané objekty skreslené.

 • Ak pri nahrávaní pohybujete videokamerou zľava doprava (panorámujete) alebo snímate pohybujúci sa objekt, obraz môže vyzerať skreslený.

Počas nahrávania videozáznamu sa zobrazuje biela [Obmedzenie pri prehriatí] alebo červená [Obmedzenie prehriatia (červené)] ikona.

 • Signalizuje vysokú vnútornú teplotu videokamery. Podrobnosti nájdete v informáciách o zobrazení výstražného indikátora pri nahrávaní videozáznamu ().

Počas nahrávania videozáznamov sa zobrazuje červená ikona Červené varovanie týkajúce sa teploty.

 • Táto ikona signalizuje vysokú vnútornú teplotu videokamery. Ak je zobrazená červená ikona [Červené varovanie týkajúce sa teploty], signalizuje to, že nahrávanie videozáznamu sa čoskoro automaticky zastaví.

Nahrávanie videozáznamu sa zastaví samo od seba.

 • Ak je rýchlosť zápisu karty nízka, nahrávanie videozáznamu sa môže zastaviť automaticky. Podrobné informácie o kartách, ktoré umožňujú nahrávanie videozáznamov, nájdete v časti Karty, ktoré umožňujú nahrávanie videozáznamov. Ak chcete zistiť rýchlosť zápisu príslušnej karty, pozrite si informácie na webovej lokalite výrobcu tejto karty a pod.
 • Ak sa rýchlosť zapisovania alebo čítania z karty zdá byť pomalá, naformátujte kartu ().
 • Nahrávanie videozáznamu sa automaticky zastaví po 1 hodine.

Počas nahrávania videozáznamu obraz bliká alebo sa zobrazujú vodorovné pruhy.

 • Príčinou blikania, vodorovných pruhov (šumu) alebo nepravidelnej expozície počas nahrávania videozáznamu môže byť žiarivkové svetlo, svietidlá LED alebo iné zdroje svetla. Zaznamenať sa môžu zmeny expozície (jasu) alebo farebného tónu.

Snímanie statických záberov počas nahrávania videozáznamu nie je možné.

 • Statické zábery nemožno snímať počas nahrávania videozáznamu. Pred snímaním statických záberov zastavte nahrávanie videozáznamu.

Problémy s bezdrôtovou funkciou

Nemožno sa spárovať so smartfónom.

 • Používajte smartfón kompatibilný so štandardom Bluetooth verzie 4.2 alebo novšou verziou.
 • Na obrazovke nastavení smartfónu zapnite funkciu Bluetooth.
 • Je potrebné upozorniť, že spárovanie s videokamerou nie je možné z obrazovky nastavení pripojenia Bluetooth. V smartfóne nainštalujte špecializovanú aplikáciu Camera Connect (bezplatnú) ().
 • Spárovanie s predtým spárovaným smartfónom nie je možné, ak informácie o párovaní zaregistrované pre inú videokameru zostávajú na smartfóne. V takom prípade odstráňte registráciu videokamery uloženú v nastaveniach Bluetooth v smartfóne a skúste párovanie zopakovať ().

Postupy, ako je snímanie alebo prehrávanie, nemožno použiť.

 • Po vytvorení pripojenia Wi-Fi nie sú možné operácie, ako je snímanie alebo prehrávanie. Ukončite pripojenie Wi-Fi a vykonajte požadovaný postup.

Nemožno sa znova pripojiť k smartfónu.

 • Ak ste zmenili nastavenia alebo vybrali iné nastavenia, opätovné pripojenie nemusí byť možné ani pri použití tej istej videokamery a smartfónu. V takomto prípade odstráňte nastavenia pripojenia videokamery z nastavení pripojenia Wi-Fi v smartfóne a znova nastavte pripojenie.
 • Pripojenie sa nemusí podariť v prípade, že pri opätovnej konfigurácii nastavení pripojenia je spustená aplikácia Camera Connect. V takom prípade na chvíľu ukončite aplikáciu Camera Connect a potom ju reštartujte.

Problémy s ovládaním

Činnosť videokamery je nespoľahlivá. Tlačidlá nereagujú.

 • Mohlo dôjsť k internej chybe. Vypnite videokameru podržaním tlačidiel Menu (Ponuka)Napájanie súčasne na 8 sekúnd. Pred opätovným spustením videokamery pomocou tlačidla Napájanie chvíľu počkajte.

Problémy so zobrazením

Zobrazený dátum a čas snímania je nesprávny.

 • Skontrolujte, či je nastavený správny dátum a čas ().
 • Skontrolujte časové pásmo a letný čas ().

Problémy s prehrávaním

Statické zábery a videozáznamy nemožno prehrať.

 • Snímky nasnímané pomocou inej videokamery sa nemusia dať prehrať v tejto videokamere.
 • Videozáznamy upravené pomocou počítača nemožno prehrať pomocou videokamery.

Počas prehrávania videozáznamu môžete počuť mechanické zvuky alebo zvuky činnosti videokamery.

 • Ak počas nahrávania videozáznamu vykonávate operácie s videokamerou, zabudovaný mikrofón videokamery môže zaznamenať aj zvuky týchto operácií.

Videozáznam sa zdanlivo na okamih zastaví.

 • Výrazné zmeny expozície počas nahrávania videozáznamu môžu spôsobiť, že sa nahrávanie na chvíľu zastaví, kým sa jas nestabilizuje.