Hodnotenie snímok

Snímky môžete hodnotiť na stupnici 1 – 5 (Značka hodnotenia 1/Značka hodnotenia 2/Značka hodnotenia 3/Značka hodnotenia 4/Značka hodnotenia 5). Táto funkcia sa nazýva hodnotenie.

Hodnotenie snímok vám môže pomôcť pri ich usporiadaní.

Hodnotenie jednotlivých snímok

 1. Vyberte položku [Prehrávanie: Rating/Prehrávanie: Hodnotenie].

 2. Vyberte možnosť [Select images/Vybrať snímky].

 3. Vyberte snímku na hodnotenie.

  • Pomocou tlačidiel Tlačidlo posunu doľava Tlačidlo posunu doprava vyberte snímku, ktorú chcete ohodnotiť.
 4. Ohodnoťte snímku.

  • Stlačte tlačidlo Nastavenie/rýchle ovládanie tak, aby bolo aktuálne hodnotenie ohraničené modrou farbou podľa vyobrazenia.
  • Pomocou tlačidiel Tlačidlo posunu nahor Tlačidlo posunu nadol vyberte značku hodnotenia, potom stlačte tlačidlo Nastavenie/rýchle ovládanie.
  • Keď k snímke pripojíte značku hodnotenia, číslo vedľa nastaveného hodnotenia sa zvýši o jeden.
  • Ak chcete hodnotiť ďalšiu snímku, zopakujte kroky č. 3 a 4.

Hodnotenie určením rozsahu

Počas prezerania snímok v zobrazení registra môžete špecifikovať prvú a poslednú snímku pre rozsah na hodnotenie všetkých určených snímok naraz.

 1. Vyberte možnosť [Select range/Vybrať rozsah].

  • Vyberte položku [Select range/Vybrať rozsah] v časti [Prehrávanie: Rating/Prehrávanie: Hodnotenie].
 2. Určte rozsah snímok.

  • Vyberte prvú snímku (počiatočný bod).
  • Potom vyberte poslednú snímku (koncový bod). Všetky snímky v určenom rozsahu (od prvej snímky po poslednú) budú označené značkou [Začiarknutie].

  • Ak chcete vybrať ďalšie snímky, zopakujte krok č. 2.
 3. Stlačte tlačidlo MENU.

 4. Ohodnoťte snímku.

  • Pomocou tlačidiel Tlačidlo posunu nahor Tlačidlo posunu nadol vyberte značku hodnotenia a potom vyberte možnosť [OK].

   Všetky snímky v určenom rozsahu sa ohodnotia (rovnaké hodnotenie) naraz.

Hodnotenie všetkých snímok v priečinku alebo na karte

Naraz môžete ohodnotiť všetky snímky v priečinku alebo na karte.

 • Keď v položke [Prehrávanie: Rating/Prehrávanie: Hodnotenie] vyberiete možnosť [All images in folder/Všetky snímky v priečinku] alebo [All images on card/Všetky snímky na karte], ohodnotia sa všetky snímky v priečinku alebo na karte.
 • Pomocou tlačidiel Tlačidlo posunu nahor Tlačidlo posunu nadol vyberte hodnotenie a potom vyberte možnosť [OK].
 • Ak nehodnotíte snímky alebo odstraňujete hodnotenie, vyberte položku [OFF].

Poznámka

 • Hodnoty vedľa značiek hodnotenia sú zobrazené ako [###], ak má dané hodnotenie viac ako 1000 snímok.