Obnovenie predchádzajúceho prehrávania

  1. Vyberte položku [Prehrávanie: View from last seen/Prehrávanie: Prehľ. od posl. zobr.].

  2. Vyberte požadovanú možnosť.

    • [Enable/Povoliť]: Prehrávanie sa obnoví od poslednej zobrazenej snímky (okrem prípadu, keď ste práve dokončili snímanie).
    • [Disable/Zakázať]: Po reštartovaní videokamery sa prehrávanie obnoví od najnovšieho záberu.