Automatická úroveň videozáznamu

Automatické vyrovnávanie pomáha udržiavať videozáznamy počas nahrávania rovno. Pri nastavení tejto funkcie sa môže oblasť zobrazenia zúžiť a snímané objekty sa môžu zväčšiť.

Upozornenie

  • Nastavte položku [Snímanie:  Digital IS/Snímanie:  Digitálny IS] na možnosť [Off/Vyp.].
  1. Vyberte možnosť [Snímanie:  Auto level/Snímanie:  Auto úroveň].

  2. Vyberte požadovanú možnosť.