Bezpečnostné pokyny

Nezabudnite si prečítať tieto pokyny, aby ste bezpečne používali produkt.

Dodržujte tieto pokyny, aby ste predišli škodám alebo poraneniu operátora produktu alebo iných osôb.

Varovanie VAROVANIE:
Označuje riziko vážneho poranenia alebo smrti.
 • Produkt uchovávajte mimo dosahu malých detí.

  Popruh ovinutý okolo krku osoby môže spôsobiť uškrtenie.

  Časti alebo súčasti videokamery alebo príslušenstva sú v prípade prehltnutia nebezpečné. V prípade prehltnutia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

 • V prípade tohto produktu používajte iba zdroje napájania uvedené v Rozšírenej užívateľskej príručke.
 • Produkt nerozoberajte ani neupravujte.
 • Produkt nevystavujte silným nárazom alebo vibráciám.
 • Nedotýkajte sa žiadnych obnažených vnútorných súčiastok.
 • Produkt prestaňte používať v prípade akýchkoľvek neobvyklých okolností, ako je prítomnosť dymu alebo podivný zápach.
 • Na čistenie produktu nepoužívajte organické rozpúšťadlá, ako je alkohol, benzén alebo riedidlo.
 • Produkt chráňte pred vlhkosťou. Do produktu nevkladajte cudzie predmety ani nelejte kvapaliny.
 • Produkt nepoužívajte na miestach s možným výskytom horľavých plynov.

  Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom, výbuch alebo požiar.

 • Nedotýkajte sa produktu, ktorý je zapojený do elektrickej zásuvky počas búrky.

  Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

 • Pri používaní nabíjačky batérií alebo sieťového adaptéra dodržiavajte nasledujúce pokyny.

  • Pravidelne utierajte prach z okolia zástrčky a elektrickej zásuvky pomocou suchej handričky.
  • Produkt nepripájajte ani neodpájajte s mokrými rukami.
  • Nepoužívajte produkt, ak nie je zástrčka úplne zasunutá do elektrickej zásuvky.
  • Nevystavujte zástrčku a koncovky nečistotám ani ich nenechajte prísť do kontaktu s kovovými kolíkmi alebo inými kovovými predmetmi.
  • Počas búrky sa nedotýkajte nabíjačky batérií ani sieťového adaptéra zapojeného do elektrickej zásuvky.
 • Na napájací kábel neumiestňujte ťažké predmety. Nepoškodzujte, nelámte ani neupravujte napájací kábel.
 • Nezabaľujte produkt do látky alebo iných materiálov počas používania alebo krátko po použití, keď je produkt ešte teplý.
 • Produkt neodpájajte vytiahnutím napájacieho kábla.
 • Produkt nenechávajte pripojený k zdroju napájania dlhší čas.
 • Nedobíjajte batérie alebo súpravy batérií mimo povoleného rozsahu okolitej teploty 5 až 40 °C.

  Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom, výbuch alebo požiar.

 • Zabráňte tomu, aby sa produkt počas používania dlhodobo dotýkal rovnakej časti pokožky.

  Môže to spôsobiť popáleniny dotykom s nízkou teplotou vrátane sčervenania kože a vytvorenia pľuzgierov, aj keď výrobok nie je na dotyk horúci. Používanie statívu alebo podobného vybavenia sa odporúča pri používaní produktu na veľmi horúcich miestach a ľuďom s obehovými problémami alebo menej citlivou pokožkou.

 • Dodržujte všetky pokyny na vypnutie produktu na miestach, kde je jeho používanie zakázané.

  Ak tak neurobíte, môže dôjsť k poruche iného zariadenia v dôsledku pôsobenia elektromagnetických vĺn a dokonca k nehodám.

Upozornenie UPOZORNENIE:
Riaďte sa nasledujúcimi upozorneniami. V opačnom prípade hrozí riziko poranenia alebo poškodenia majetku.
 • Nepozerajte na obrazovku alebo cez hľadáčik dlhší čas.

  Môže to vyvolať podobné príznaky ako pohybová nevoľnosť. V takom prípade ihneď prestaňte používať produkt a chvíľu si oddýchnite pred jeho opätovným použitím.

 • Produkt nenechávajte na miestach vystavených extrémne vysokým alebo nízkym teplotám.

  Produkt môže byť extrémne horúci alebo chladný a pri dotyku spôsobiť popáleniny alebo poranenie.

 • Popruh je určený len na použitie na tele. Zavesenie popruhu s akýmkoľvek produktom pripojeným k háčiku alebo iným predmetom môže poškodiť produkt. S produktom tiež netraste ani ho nevystavujte silným nárazom.
 • Na objektív silno netlačte ani nedovoľte, aby ho zasiahol iný objekt.

  Môže to spôsobiť poranenie alebo poškodiť produkt.

 • Neprenášajte produkt, keď je nasadený na statíve.

  Môže to spôsobiť poranenie alebo nehodu.

 • Nedotýkajte sa žiadnych súčiastok vo vnútri produktu.

  Môže to spôsobiť poranenie.

 • Ak počas používania tohto produktu alebo po ňom dôjde k abnormálnej kožnej reakcii alebo podráždeniu, produkt ďalej nepoužívajte a vyhľadajte lekársku pomoc.