Zobrazenie počas pripojenia HDMI

Môžete určiť, ako sa majú videozáznamy zobrazovať pri nahrávaní cez HDMI na externé zariadenie. Samotný výstup videozáznamu zodpovedá nastaveniu [Snímanie: Movie rec. size/Snímanie: Veľkosť videozáznamu].

Predvolené nastavenie je [Externá obrazovka].

 1. Vyberte položku [Snímanie: HDMI display/Snímanie: Zobrazenie HDMI].

 2. Vyberte požadovanú možnosť.

  • +

   Umožňuje zobrazenie videozáznamov na obrazovke videokamery aj na ďalšom zariadení prostredníctvom pripojenia HDMI.

   Operácie videokamery, ako sú prehrávanie snímok alebo zobrazenie ponuky, sa zobrazujú na ďalšom zariadení prostredníctvom pripojenia HDMI, nie na obrazovke videokamery.

  • Externá obrazovka

   Deaktivuje obrazovku videokamery počas výstupu cez pripojenie HDMI, takže obrazovka bude prázdna.

   Informácie o snímaní, body AF a ďalšie informácie sa zobrazujú na vo výstupe videa HDMI.

Upozornenie

 • Nahrávanie na kartu sa nebude vykonávať, keď je položka [HDMI display/Zobrazenie HDMI] nastavená na možnosť [+]. Ponuky videokamery a prehrávanie snímok sa zobrazujú len na obrazovke pripojenej cez HDMI.
 • Rozlíšenie a snímková frekvencia výstupu HDMI sa automaticky nastavia tak, aby vyhovovali veľkosti nahrávania videozáznamu.

Odstraňovanie problémov Pri dlhšom výstupe HDMI

Ak chcete pokračovať vo výstupe cez pripojenie HDMI dlhšie ako 30 minút, vyberte položku [+] a potom nastavte položku [Auto power off/Automatické vypnutie] v položke [Nastavenie: Power saving/Nastavenie: Úspora energie] na možnosť [Disable/Zakázať] (). Výstup cez pripojenie HDMI bude pokračovať po vypnutí obrazovky videokamery po uplynutí času nastavenom v položke [Screen off/Vypnutie obrazovky].

Upozornenie

 • Výstup HDMI bez informácií zabraňuje zobrazovaniu varovaní týkajúcich sa miesta na karte, kapacity batérie alebo vysokej vnútornej teploty () prostredníctvom HDMI.
 • Počas výstupu HDMI môže zobrazenie nasledujúcej snímky chvíľu trvať, ak prepnete medzi videozáznamami s odlišnými veľkosťami záznamu alebo snímkovými frekvenciami.
 • Podľa možností nepoužívajte videokameru pri nahrávaní videozáznamov na externé záznamové zariadenia, čo môže spôsobiť zobrazenie informácií vo výstupe videa HDMI.
 • V závislosti od prostredia, v ktorom videozáznam sledujete, môžu jas a farba videozáznamu nasnímaného videokamerou vyzerať odlišne ako na výstupe videa HDMI zaznamenanom pomocou externého záznamového zariadenia.

Poznámka

 • Stlačením tlačidla INFO môžete zmeniť zobrazené informácie.
 • Výstup zvuku je funkčný aj cez pripojenie HDMI, okrem prípadu, keď nastavená možnosť [Sound recording/Nahrávanie zvuku: Disable/Zakázať].