Značka pomeru strán

Ak pri úprave nahratého videozáznamu zmeníte pomer strán obrazu, môžete na obrazovke nahrávania videozáznamu zobraziť značky pomeru strán (počas pohotovostného režimu a nahrávania), aby ste mali prehľad o konečnom zornom uhle po úprave.

  1. Vyberte položku [Snímanie: Aspect marker/Snímanie: Vyznačenie pomeru].

  2. Vyberte požadovanú možnosť.

    • Ak chcete skryť značky, vyberte možnosť [Off/Vyp.].

Upozornenie

  • Značky nie sú súčasťou nahratých videozáznamov.