Veľkosť nahrávania videozáznamu

Môžete nastaviť veľkosť snímky, snímkovú frekvenciu a spôsob kompresie v položke [Snímanie: Movie rec. size/Snímanie: Veľkosť videozáznamu].

Upozorňujeme, že snímková frekvencia sa aktualizuje automaticky, tak, aby sa zhodovala s nastavením [Nastavenie: Video system/Nastavenie: Video systém] ().

Veľkosť snímky Pomer strán
4K 3840×2160 16:9
Full HD 1920×1080 16:9

Snímková frekvencia (fps: frames per second/snímky/s: počet snímok za sekundu)

 • [] 59,94 snímky/s / [] 29,97 snímky/s

  Pre oblasti s televíznym systémom NTSC, napr. Severná Amerika, Japonsko, Južná Kórea a Mexiko.

 • [] 50,00 snímky/s / [] 25,00 snímky/s

  Pre oblasti s televíznym systémom PAL, napr. Európa, Rusko, Čína a Austrália.

 • [] 23,98 snímky/s

  Hlavne na filmové účely. K dispozícii, keď je položka [Nastavenie: Video system/Nastavenie: Video systém] nastavená na možnosť [For NTSC/Pre systém NTSC].

Spôsob kompresie

 • [] IPB (štandardná)

  Naraz komprimuje viacero snímok na zabezpečenie efektívneho záznamu.

 • [] IPB (nízka)

  Keďže sa videozáznam zaznamená bitovou rýchlosťou, ktorá je nižšia ako pri formáte IPB (štandardná), veľkosť súboru je menšia ako v prípade formátu IPB (Štandardná) a kompatibilita na prehrávanie bude väčšia. Oproti položke IPB (štandardná) sa predĺži možná doba nahrávania (s kartou rovnakej kapacity).

Formát nahrávania videozáznamu

 • [MP4] MP4

  Všetky videozáznamy, ktoré nahrávate s videokamerou, sa zaznamenávajú ako videozáznamy vo formáte MP4 (prípona súboru „.MP4“).

Upozornenie

 • Ak zmeníte nastavenie [Nastavenie: Video system/Nastavenie: Video systém], nastavte znova aj položku [Snímanie: Movie rec. size/Snímanie: Veľkosť videozáznamu].
 • Súbory 4K alebo Full HD59,94 snímky/s/50,00 snímky/s sa na iných zariadeniach nemusia prehrávať správne, pretože prehrávanie je náročné na spracovanie.
 • Kvalita obrazu (rozlíšenie, šum atď.) sa mierne líši v závislosti od nastavenia veľkosti nahrávania videozáznamu.

Poznámka

 • Ak chcete získať vyšší výkon karty, odporúča sa pred nahrávaním videozáznamov naformátovať kartu vo videokamere ().
 • Videozáznamy nie je možné nahrávať v kvalite HD alebo VGA.

Nahrávanie videozáznamov s rozlíšením 4K

 • Nahrávanie 4K videozáznamov vyžaduje stabilnú kartu s vysokou rýchlosťou zápisu. Podrobnosti nájdete v časti Karty, ktoré umožňujú nahrávanie videozáznamov.
 • Nahrávanie videozáznamov s rozlíšením 4K značne zvyšuje zaťaženie pri spracovaní, čo môže spôsobiť, že vnútorná teplota videokamery sa zvýši rýchlejšie alebo dosiahne vyššie hodnoty ako pri bežných videozáznamoch. Ak sa počas nahrávania videozáznamu zobrazí biela [Obmedzenie pri prehriatí] alebo červená [Obmedzenie prehriatia (červené)] ikona, karta sa môže zohriať, takže pred jej vybratím zastavte nahrávanie videozáznamu a nechajte videokameru vychladnúť. (Kartu nevyberajte hneď.)
 • Ak nahrávate videozáznamy 4K v režime [Smooth skin movie/Videozáznam Jemná pleť] vo vlhkom prostredí, môže sa vnútri objektívu videokamery tvoriť kondenzát.

Karty, ktoré umožňujú nahrávanie videozáznamov

Pozrite časť Požiadavky na výkon karty, kde nájdete podrobnosti o kartách, ktoré podporujú všetky veľkosti nahrávania videozáznamov.

Otestujte karty nahraním niekoľkých videozáznamov, aby ste sa uistili, že sú nahrané správne a s určenou veľkosťou ().

Upozornenie

 • Ak pri nahrávaní videozáznamov používate kartu s nízkou rýchlosťou zápisu, videozáznam sa nemusí správne zaznamenať. Ak prehrávate videozáznam z karty s nízkou rýchlosťou čítania, videozáznam sa nemusí prehrávať správne.
 • Pri nahrávaní videozáznamov používajte karty s vysokým výkonom a rýchlosťou zápisu, ktorá dostatočne prekračuje bitovú rýchlosť.
 • Ak sa videozáznamy nedajú nahrať normálne, naformátujte kartu a skúste to znova. Ak naformátovanie karty problém nevyrieši, pozrite si informácie na webovej lokalite výrobcu tejto karty a pod.

Poznámka

 • Ak chcete získať vyšší výkon karty, odporúča sa pred nahrávaním videozáznamov naformátovať kartu vo videokamere ().
 • Ak chcete skontrolovať rýchlosť zápisu/čítania príslušnej karty, pozrite si informácie na webovej lokalite výrobcu tejto karty a pod.

Limit doby nahrávania videozáznamu

Maximálna doba nahrávania na jeden videozáznam je 1 hodina. Po dosiahnutí 1 hodiny sa nahrávanie automaticky zastaví. Nahrávanie videozáznamu môžete znova spustiť stlačením tlačidla Štart/stop (takže videozáznam sa nahrá ako nový súbor).

Upozornenie

 • Po dlhodobom prehrávaní videozáznamu alebo použití živého náhľadu Live View sa môže vnútorná teplota videokamery zvýšiť a k dispozícii bude kratšia doba nahrávania.