Pripojenie k bezdrôtovému diaľkovému ovládaniu

Túto videokameru tiež možno prostredníctvom funkcie Bluetooth pripojiť k bezdrôtovému diaľkovému ovládaniu BR-E1 (predáva sa samostatne) a snímať s diaľkovým ovládaním.

 1. Vyberte položku [Komunikačné funkcie: Connect to Wireless Remote/Komunikačné funkcie: Pripojenie k bezdrôtovému diaľkovému ovládaniu].

 2. Vyberte možnosť [Add a device to connect to/Pridať zariadenie na pripojenie].

  Ak je videokamera spárovaná so smartfónom, zobrazí sa nasledujúce hlásenie: [End the current Bluetooth connection and pair with the Wireless Remote/Ukončite aktuálne Bluetooth pripojenie a spárujte s diaľovým ovládaním].

 3. Vyberte možnosť [OK].

  • Táto obrazovka sa nezobrazí, ak je nastavenie Bluetooth už nastavené na možnosť [Enable/Povoliť].
 4. Spárujte zariadenia.

  • Po zobrazení vyššie uvedenej obrazovky naraz stlačte a minimálne 3 sekundy podržte tlačidlá WT na zariadení BR-E1.
  • Po zobrazení hlásenia potvrdzujúceho, že sa videokamera spárovala so zariadením BR-E1, stlačte tlačidlo Nastavenie/rýchle ovládanie.
 5. Nastavte videokameru na snímanie na diaľku.

  • Pokyny po dokončení párovania nájdete v návode na používanie zariadenia BR-E1.

Upozornenie

 • Majte na pamäti, že úroveň nabitia batérie videokamery môže byť nízka, keď ju budete chcieť použiť nabudúce, pretože pripojenia Bluetooth spotrebúvajú energiu batérie, aj keď je videokamera vypnutá.

Poznámka

 • Keď funkciu Bluetooth nepoužívate, odporúčame nastaviť položku [Komunikačné funkcie: Bluetooth settings/Komunikačné funkcie: Nastavenia Bluetooth] na možnosť [Disable/Zakázať] ().

Zrušenie párovania

Pred spárovaním s iným zariadením BR-E1 vymažte informácie o pripojenom diaľkovom ovládaní.

 1. Vyberte položku [Komunikačné funkcie: Connect to Wireless Remote/Komunikačné funkcie: Pripojenie k bezdrôtovému diaľkovému ovládaniu].

 2. Vyberte možnosť [Delete connection information/Zmazať informácie o pripojení].

 3. Vyberte možnosť [OK].