Vymazanie snímok

Nepotrebné snímky môžete buď vybrať a vymazávať jednotlivo, alebo všetky naraz. Chránené snímky () sa nevymažú.

Upozornenie

 • Vymazaná snímka sa už nedá obnoviť. Pred vymazaním snímky sa preto uistite, že ju už nepotrebujete. Ak chcete zabrániť nechcenému vymazaniu dôležitých snímok, nastavte ich ochranu.

Vymazanie jednotlivých snímok

 1. Stlačte tlačidlo Prehrávanie.

 2. Vyberte snímky určené na vymazanie.

  • Pomocou tlačidiel Tlačidlo posunu doľava Tlačidlo posunu doprava vyberte snímku, ktorú chcete vymazať.
 3. Stlačte tlačidlo Vymazanie.

 4. Vymažte snímku.

  • Vyberte možnosť [Erase/Vymazať].

Výber ([Začiarknutie]) viacerých snímok na spoločné vymazanie

Označením snímok, ktoré chcete vymazať, značkou začiarknutia môžete vymazať všetky tieto snímky naraz.

 1. Vyberte položku [Prehrávanie: Erase images/Prehrávanie: Vymazať snímky].

 2. Vyberte možnosť [Select and erase images/Vybrať a vymazať snímky].

 3. Prehľadávanie snímok.

  • Pomocou tlačidiel Tlačidlo posunu doľava Tlačidlo posunu doprava vyberte snímku, ktorú chcete vymazať, potom stlačte tlačidlo Nastavenie/rýchle ovládanie.
  • Ak chcete vybrať inú snímku na vymazanie, zopakujte krok č. 3.
  • Stlačte tlačidlo MENU.
 4. Vymažte snímky.

  • Vyberte možnosť [OK].

Určenie rozsahu snímok, ktoré chcete vymazať

Počas prezerania snímok v zobrazení registra môžete špecifikovať prvú a poslednú snímku pre rozsah na vymazanie všetkých určených snímok naraz.

 1. Vyberte možnosť [Select range/Vybrať rozsah].

  • Vyberte položku [Select range/Vybrať rozsah] v časti [Prehrávanie: Erase images/Prehrávanie: Vymazať snímky].
 2. Určte rozsah snímok.

  • Vyberte prvú snímku (počiatočný bod).
  • Potom vyberte poslednú snímku (koncový bod). Všetky snímky v určenom rozsahu (od prvej snímky po poslednú) budú označené značkou [Začiarknutie].
  • Ak chcete vybrať inú snímku na vymazanie, zopakujte krok č. 2.
 3. Stlačte tlačidlo MENU.

 4. Vymažte snímky.

  • Vyberte možnosť [OK].

Vymazanie všetkých snímok v priečinku alebo na karte

Všetky snímky v priečinku alebo na karte môžete vymazať naraz.

 • Keď vyberiete možnosť [All images in folder/Všetky snímky v priečinku] alebo [All images on card/Všetky snímky na karte] v položke [Prehrávanie: Erase images/Prehrávanie: Vymazať snímky], vymažú sa všetky snímky v priečinku alebo na karte.

Poznámka

 • Ak chcete vymazať všetky snímky vrátane chránených snímok, naformátujte kartu ().