Opätovné pripojenie prostredníctvom funkcie Wi-Fi/Bluetooth

Videokamera uchováva záznamy o minulých pripojeniach Wi-Fi alebo Bluetooth. Tento záznam môžete použiť na opätovné pripojenie k rovnakému zariadeniu. Tu sa ako príklad používa možnosť [Komunikačné funkcie: Connect to smartphone(tablet)/Komunikačné funkcie: Pripojenie k smartfónu (tabletu)].

 1. Vyberte záznam pre zariadenie, ku ktorej sa chcete pripojiť.

  • Keď sa zobrazí obrazovka [Wi-Fi on/Wi-Fi zapnuté], vyberte možnosť [Disconnect/Odpojiť], potom zopakujte krok č. 1.
 2. Vyberte zariadenie na pripojenie.

  • Z uvedených minulých pripojení vyberte možnosť, ku ktorej sa chcete pripojiť cez Wi-Fi alebo Bluetooth. Ak táto možnosť nie je uvedená, prepnite obrazovky pomocou tlačidiel Tlačidlo posunu nahor Tlačidlo posunu nadol.

  Poznámka

  • Pre všetky funkcie bezdrôtovej komunikácie sa zachovajú záznamy až 10 pripojení.
 3. Používajte pripojené zariadenie podľa potreby.